Kadonnut maaseutu /Haikonmäki -Tutkimusretkiä valokuvan paikkaan

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Photography
Valokuvataiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
52
Series
Abstract
Taiteen kandidaatin opinnäytteen taiteellisessa osassa, Kadonnut maaseutu -teossarjassani, olen kuvannut syntymäkotiani, perheenjäseniäni ja kotini maisemaa Etelä-Karjalassa Lemin Nisolan kylässä. Olen kuvannut omia juuriani. Olen yrittänyt tallentaa kuviini paikan henkeä, joka näyttäytyy itselleni luontoon kiinni kasvamisena, sekä hieman kömpelönä metsäläisyytenä. Sarja käsittää 14 pohjustettua valokuvaa. Sarja oli nähtävillä "Summer School - Kesäkoulu" -ryhmänäyttelyssä Helsingissä Suomen valokuvataiteen museossa 8.5.-27.8.2013. Opinnäytteeni kirjallisessa osuudessa Haikonmäki - Tutkimusretkiä valokuvan paikkaan tutkin paikkasidonnaista taidetta. Kirjallinen osuus on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa esittelen valokuvataiteilijoita ja kuvataiteilijoita, joiden teokset ovat vahvasti paikkasidonnaisia, toisin sanoen taiteellinen työ kasvaa erityisessä paikassa ja paikasta. Avaan esittelemieni taiteilijoiden kohdalla käsitteitä kuten paikka, merkityksellinen paikka, koti ja kodinomaiset paikat, sekä paikan henki. Pohdin miten paikan henkeä voisi kuvata, mitä valokuva kertoo paikasta ja millainen on valokuvan oma paikka. Kirjallisen työn toisessa osassa kuvaan työni prosessia, avaan omia intentioitani sekä suhteutan taiteellista työtäni tutkimaani aineistoon.

In the artistic part of my Bachelor of Arts -thesis, Vanishing Countryside -series, I have photographed my birthplace, members of my family and scenery, in fact my roots, in the village of Nisola at Lemi local district in South Carelia. In my photographs I have tried to record the spirit of the place, that appears to me as a tight bond between man and nature with a slight idea of clumsiness, a touch of woodland dwellers. The series consists of 14 mounted photographs and it was put on display at "Summer school - Kesäkoulu" - group exhibition at the Finnish Museum of Photography in Helsinki 8.5. - 27.8.2013. In the text part of my thesis Haiko Hill - Explorations to the Place of the Photograph I study place bound art. The text part is divided into two parts. In the first part I introduce photographers and artists whose works are strongly place bound, in other words the artistic activity is done in a certain place and it presents or studies the place. I deal with concepts such as place, meaningful place, home and home-like places and the spirit of the place. I reflect on how the spirit of the place could be photographed, what a photograph tells about the place and what a photograph´s own place is like. In the second part of my text I describe the process of my thesis, clear up my intentions and relate my artistic work with the material I have studied.

I den artistiska delen av mitt konstkandidatens lärdomsprov, Den försvunnen landsbygden -verkserie, har jag fotograferat mitt födelsehem, mina familjemedlemmar och landskapet av byn Nisola i Lemi kommun på Syd-Karelen. Jag har fotograferat mina rötter. I mina fotografer har jag försökt återspegla platsandan som, för mig, visar sig fastsatt i naturen och har ett drag av ett litet klumpigt och egensinnigt troll. Serien fanns till påseende på grupputställningen " Summer School - Kesäkoulu " i Finlands fotografi museum 8.5. - 27.8.2013 i Helsingfors. I den litterära delen av mitt lärdomsprov, Haikobacken - Expeditioner till platsen av fotografiet, undersöker jag platsbunden konst. Den litterära delen har två delar. I den första delen presenterar jag fotografer och konstnärer vars verk är starkt platsförbundna, med andra ord konstnärlig verksamhet sker i en särskild plats och beskriver denna plats. Jag behandlar begrepp såsom plats, betydelsefull plats, hem, hemliknande platser och platsandan. Jag begrundar hur man kunde fotografera platsandan, vad fotogragrafiet berättar om platsen och hurudan fotografiets plats är. I den andra delen av mitt litterära verk beskriver jag processen av mitt verk, berättar mera av mina intentioner och ställer mitt konstnärliga verk i relation till materialet jag har granskat.
Description
Supervisor
Hippeläinen, Tuovi
Thesis advisor
Salo, Merja
Hippeläinen, Tuovi
Keywords
paikka, merkityksellinen paikka, koti, kodinomaiset paikat, paikan henki, paikka valokuvassa, humanistinen maantiede, place, meaningful place, home, homelike -places, the spirit of the place, a place in the photograph, humanistic geography, plats, betydelsefull plats, hem, hemliknande platser, platsandan, plats i fotograf, humanistisk geografi
Other note
Parts
  • Kadonnut maaseutu -kirja. "Summer School- Kesäkoulu" -yhteisnäyttely Suomen Valokuvataiteen museolla 8.5. - 27.8.2013.
Citation