Mobiili-liiketoimintaskenaariot ja strategioiden formulointi verkkolaitetoimittajille

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
[8] + 100
Series
Abstract
Mobiili-infrastruktuurimarkkinat ovat muuttuneet dramaattisesti viime vuosien aikana. Verkkolaitemarkkinat kokonaisuudessaan ovat pienentyneet operaattoreiden vähentäessä investointejaan. Tämä on edistänyt liiketoimintamallien muutosta tavanomaisista laajamittaisista laitetoimituksista kohti ohjelmisto- ja palvelukeskeisiä liiketoimintamalleja. Samanaikaisesti operaattorit modernisoivat verkkoinfrastruktuuriaan IP-pohjaiseksi kasvattaen IT-orientoituneiden toimittajien mahdollisuutta astua mobiiliinfrastruktuurimarkkinoille. Loppukättäjille tarkoitettujen sovellusten ja palveluiden alueella operaattorit kokevat internet-pohjaiset palvelut kasvavana uhkana tavanomaisten puhe- ja viestintäpalveluiden korvaajina. Tämän diplomityön tarkoituksena on valmentaa perinteisiä mobiili-infrastruktuuritoimittajia mahdollisten mobiili-liiketoimintaskenaarioiden ja niissä vallitsevien arvokonfiguraatioiden varalle. Ennen kuin mahdolliset tulevaisuuden skenaariot rakennetaan, mobiililiiketoimintaympäristön taustaa esitellään. Tässä yhteydessä olennaiset teknologiset ja liiketoiminnalliset näkökulmat tuodaan esille. Skenaariosuunnittelu aloitetaan tutkimalla ensin nykyisen liiketoimintaympäristön rakennetta mobiili-infrastruktuurimarkkinoilla. Tämän jälkeen PEST analyysiä hyödyntämällä kerätään joukko makro-tason voimia, joilla todetaan olevan vaikutus mobiili-liiketoiminnan tulevaisuuteen. Asiantuntijahaastatteluja hyödyntämällä kerättyjä voimia arvioidaan tärkeyden ja epävarmuuden perusteella. Tärkeimpien epävarmuuksien perusteella kehitetään neljä skenaariota kuvaamaan mahdollisia arvojärjestelmiä tärkeiden osapuolien keskuudessa. Lopuksi skenaariokuvauksia ja Michael Porterin teorioita hyödyntämällä tehdään strategisia johtopäätöksiä mobiili-infrastruktuuritoimittajien näkökulmasta. Kehitettyjen mobiili-liiketoimintaympäristöjen arvojärjestelmiä kuvaavien ääriskenaarioiden odotetaan avustavan liiketoiminnan osapuolia ottamaan vallitsevat epävarmuudet paremmin huomioon. Diplomityössä korostetaan välttämään implisiittisiä odotuksia tulevaisuudesta sekä varomaan mullistavien ja liiketoimintaympäristöä merkittävästi muuttavien muutosten aliarvioimista strategisen suunnitteluprosessin yhteydessä. Viisi kehitettyä strategista lähestymistapaa antavat ymmärtää, että mobiili-infrastruktuuritoimittajilla on useita toisistaan eriäviä mahdollisuuksia varautua liiketoimintaympäristön epävarmuuksiin ja kehitykseen. Kehitetyt skenaariot ja strategiset johtopäätökset voivat auttaa yrityksen johtohenkilökuntaa tekemään tietoisia päätöksiä, jotka pohjautuvat selkeästi esitettyihin näkemyksiin mahdollisista liiketoimintaympäristön tulevaisuuden etenemissuunnista.

Mobile infrastructure markets have changed dramatically during the past years. Overall network equipment markets have declined gradually as operators have reduced capital investments. This has driven the shift from traditional large-scale, hardware-driven system roll-outs to software and services -driven business models. At the same time operators modernize their networks to IP-based solutions decreasing the barriers of IT and computeroriented vendors to enter the telecom-specific equipment markets. In applications and service domain internet service players are gradually taking over the traditional businesses of mobile operators by offering a variety of disruptive services accessible via a simple internet connection. The objective of the thesis is to prepare established telecom vendors for possible future mobile communications industry scenarios of different value configurations. Mobile communications industry background is introduced before possible future scenarios are constructed. Industry background chapter discusses relevant technological and economical aspects of today's mobile communications industry. The scenario construction process is initiated with a study of the current mobile infrastructure market structure. After that the most important forces shaping the markets are gathered using PEST analysis and assessed in terms of importance and uncertainty utilizing data from expert interviews. Based on key uncertainties four scenarios are constructed describing possible value systems between stakeholders involved in mobile industry. Finally, based on the scenarios strategic implications for established telecom vendors are discussed utilizing Michael Porter's framework of strategic approaches under industry uncertainty. The four boundary scenarios of mobile communications industry are intended to help the stakeholders involved to address the industry uncertainties in a new manner. It is emphasised that implicit forecasts about the future and the underestimation of radical or discontinuous changes should be avoided when conducting strategic planning in organizations. The formulated five strategic approaches imply that telecom vendors have several choices to prepare for possible futures of industry evolution. Constructed scenarios and strategic frameworks may assist managers to make informed decisions based on explicit views about the future and be aware of the set from which the selected approach or a set of approaches is chosen.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki
Thesis advisor
Forster, Josef
Casey, Thomas
Keywords
mobile industry, network equipment vendor, scenario planning, strategies, mobiili-liiketoiminta, verkkolaitetoimittaja, skenaarioanalyysi, strategiat
Other note
Citation