Building Blocks on the Sea – simulating the realisation of the M2Cell system in contemporary context of cruise industry

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Industrial and Strategic Design
Teollisen muotoilun koulutusohjelma
Language
en
Pages
73
Series
Abstract
Building Blocks on the Sea – Simulating realisation of M2 Cell -concept in contemporary context on projektiin pohjautuva opinnäytetyö, jonka perustavana päämääränä on kehittää eteenpäin muunneltavaa moduulisysteemiä nimeltään M2Cell simuloimalla konseptin toimintaa nykyaikaisen risteilyteollisuuden kontekstissa. Toisin sanoen työn tavoitteena on vastata tämän innovatiivisen systeemin kehittämistarpeeseen niin uusien ideoiden kuin yleisen kehittämisenkin kautta keskittyen systeemin toiminnallisuuteen. Opinnäytetyö on osa Cruise and Ferry Experience ohjelman Triad-projektia, joka tuo yhteen kolme eri alojen maisteriopiskelijaa Aalto yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulusta, Kauppakorkeakoulusta sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta. Projektiin osallistuvan ryhmän tärkeimpänä tavoitteena on tuottaa kolme maisterin opinnäytetyötä samasta aiheesta, mutta kolmesta eri näkökulmasta, työskennellen monitieteellisessä ympäristössä ja yhteistyössä niin asiantuntijahaastattelujen kuin ohjausryhmienkin kautta risteilyteollisuuden kanssa. IDEO:n Deep Dive prosessi toimi rakenteellisena selkärankana koko opinnäytetyölle, missä ensimmäiset kolme askelmaa, ymmärtäminen, tarkkailu sekä tulkinta, kuuluivat työn tutkinnalliseen osuuteen ja syklisesti toistuvat neljä askelmaa, visualisointi, mallintaminen, arviointi ja tarkentaminen, kuuluivat systeemin kehittämisosuuteen luoden pohjan skenaarioille, systeemikartalle sekä lopulta koko systeemin simuloinnille. Opinnäytetyön tulokset ovat yksittäisen moduulin vaihtoajan määrittely, koko aluksen moduulien vaihtotaajuuden selvittäminen sekä eri operaatioalueiden toiminnan kuvaamiseen käytettyjen skenaarioiden sekä systeemikartan luominen. Moduulin vaihtoaika on tutkimuksen perusteella noin yksi tunti, mutta ottaen huomioon vaihtoprosessissa mukana olevat muuttujat kuten nosturien sekä työntekijöiden määrän voi useamman moduulin vaihtamiseen käytettävä aika vaihdella. Maksimissaan moduulien vaihtamiseen voidaan käyttää aikaa noin kaksitoista tuntia. Suosituksi moduulien vaihtotaajuudeksi tutkimuksessa muodostui puolen vuoden sykli, joka seuraa luonnollista vuodenaikojen vaihtelusta syntyvää operaatioalueiden muutosta. Skenaariot sekä systeemikartta ovat liian monimutkaisia selitettäväksi tiivistelmässä. Opinnäytetyön arvo on siinä, että se pystyy M2Cell systeemistä tehdyn visuaalisen analysoinnin keinoin tuottamaan risteilyteollisuudelle käsityksen projektin kannattavuudesta niin jatkokehityksen kuin investointienkin kannalta.

Building Blocks on the Sea – Simulating realisation of M2 Cell -concept in contemporary context is a project-based thesis, which main goal is to develop further the adjustable module system called M2 Cell by simulating how the concept would work in the context of contemporary cruise industry. In other words, the objective of the thesis is to answer to the need for further research and ideation of the innovative system from the operational point of view. This thesis is part of the Cruise and Ferry Experience program’s Triad-project, which brings together three students from three different fields of expertise from the Aalto University’s School Of Engineering, School of Economy and School of Art, Design and Architecture. The main objective of the attendee group of the project is to produce three Master’s theses from three points of view covering the same topic by working in an interdisciplinary environment and having a strong collaboration, through expert interviews and guidance groups, with the real industry. IDEO’s deep dive process was chosen to work as a structural backbone for the whole work, where the first three steps, understand, observe and interpret, are considered as the research part and the iteration circle with four steps, visualise, model, evaluate and specify, are considered as the basic structure for creating scenarios, system map and eventually the simulation. The outcomes of this thesis are the changing time for one module, the changing frequency of the modules for the whole ship and visualised scenarios and system map for the operation of the cruise ship through different operational areas. The changing time for one module according to the study would be around one hour, but because of all the variables related to the changing procedure, such as the number of cranes and worker groups, the changing time for numerous modules can vary. The maximum time spent for the changing of the modules is twelve hours. The preferred frequency of changing the modules according to the study is half-a-year cycle following the natural seasonal change in operational areas. The scenarios and system map are too complex systems to be explained in this abstract. The value of this thesis is to give a visualised analysis of the M2Cell innovation in operation in contemporary context for the real cruise industry to understand whether the concept is worth further investment and development or not.
Description
Supervisor
Nikkanen, Raimo
Thesis advisor
Ahola, Markus
Keywords
modulaarisuus, risteilyalusten suunnittelu, systeemisuunnittelu, makromoduuli, modularity, cruise ship design, system design, macro module
Other note
Citation