Children’s discourse on development in online and offline fields: A study of positions and symbolic power

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2016-06-10
Date
2016
Department
Markkinoinnin laitos
Department of Marketing
Major/Subject
markkinointi
marketing
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
172
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 109/2016
Abstract
Children's relationship to consumption is uneasy: children are understood of as either vulnerable and in in need of protection or as competent and agentic consumers. Childhood and consumption has most often been studied through the concept of consumer socialization. Consumer socialization relies on a developmental understanding of children that considers children as becomings rather than beings in the now. Instead of this conventional approach to the study of childhood, I take a more active view of children in this dissertation. My aim is to understand children's consumption of online games in the now, as active participants within their peer groups. I have approached this subject by using Bourdieu's field theory, which puts emphasis on positions of agents and symbolic power in relations between agents within competitive fields. This dissertation is based on data collected in both online and offline contexts. For the offline part of this study, I have conducted group interviews with children aged 10-11 in two elementary schools in Finland. Online, I did netnographic research in an online world of a game called MovieStarPlanet. I analyzed children's communication with respect to these two contexts to better understand their positions and power relations. This dissertation contributes to two streams of literature. First, it contributes to the literature on Bourdieuan fields in Consumer Culture Theory (CCT). Contributions to this literature are threefold: First, I show how within their marginalized social space children build capital within specific fields. Second, I argue that development is the part of the underlying logic behind children's experiences in these fields. Finally, I contribute to this literature by focusing on intrafield status competition and the specific positions taken discursively within a field. By considering children's peer cultures as fields, I also contribute to the childhood, and childhood and consumption literatures. I reveal how the relations between the popular and the unpopular function within and online and an offline context. I also show how, rather than merely passively going through developmental stages, children discursively "do" development in relation to capitals in fields.

Lapsuuden ja kuluttajakäyttäytymisen suhde on ongelmallinen: lapset nähdään usein joko heikkoina ja suojeltavina, tai aikuisten kaltaisina kykenevinä kuluttajina. Lapsuutta ja kuluttamista on usein tutkittu kuluttajasosialisaation käsitteen kautta. Kuluttajasosialisaation taustalla on ajatus lapsista kehittyvinä ja tulevaisuudessa kykenevinä kuluttajina, sen sijaan että heidän elämäänsä tulkittaisiin nykyisyydessä. Tässä tutkimuksessa kuluttajasosialisaation viitekehyksen sijaan näen lapset aktiivisina kuluttajina omassa sosiaalisessa ympäristössään koulussa ja netissä. Tavoitteeni on ymmärtää lasten nettipelaamista tässä hetkessä. Tutkimukseni viitekehyksenä käytän Bourdieun kenttäteoriaa, joka korostaa yksilöiden positioita ja heidän välisiään valtasuhteita tietyssä sosiaalisessa kontekstissa. Olen kerännyt laadullista aineistoa sekä netissä että koulussa. Alakoulussa tein ryhmähaastatteluja 10-11 –vuotiaiden lasten kanssa. Netissä tutkin netnografisen menetelmän avulla onlinepeliä nimeltä MovieStarPlanet. Analysoin lasten välistä kommunikaatiota keskittyen positioihin ja valtasuhteisiin. Tämä väitöskirja lisää ymmärrystä lasten kuluttajakäyttäytymisestä kuluttajakulttuurin tutkimuksessa. Väitöskirja näyttää kuinka lapset rakentavat sosiaalista ja kulttuurista pääomaa sosiaalisilla kentillä netissä ja koulussa. Lisäksi väitöskirja esittelee, kuinka kehitys ja kasvaminen ovat lasten valtasuhteiden taustalla. Lopuksi väitöskirja esittelee kuinka lapset kilpailevat statuksesta ja positioivat itsensä toisiin lapsiin nähden ja rakentavat valtasuhteita kehittymisen diskurssin kautta.
Description
Thesis advisor
Martin, Diane, Professor, Aalto University, Finland
Keywords
consumer culture, childhood, consumer socialization, field theory, kuluttajakulttuuri, lapsuus, kuluttajasosialisaatio, kenttäteoria
Other note
Citation