Käyttöliittymä GSM-verkon kapasiteettioptimointityökaluun

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2007
Major/Subject
Communications Engineering
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
vii, 72, [2]
Series
Abstract
Kapasiteettivaatimukset moderneissa matkapuhelinverkoissa, kuten GSM/EDGE, kasvavat koko ajan johtuen lisääntyvästä datapalveluiden käytöstä. Näkyvyyden puute mahdollisissa kapasiteettiongelmissa eri BSS:n alueen pullonkauloissa, mukaan lukien Radio, Abis/EDAP, PCU ja Gb-rajapinnat, saattavat aiheuttaa ongelmia koko verkon suorituskyvylle. Keskitetty ratkaisu, jolla voidaan analysoida ja optimoida erilaisia verkon kapasiteettialueita perustuen verkon oikeisiin mittauksiin, lisäisi näkyvyyttä koko verkon yli tapahtuvassa kapasiteettianalyysissä. Koko verkkoa tutkittaessa pitää myös olla mahdollista syventää yksittäisen osa-alueen analyysia. Mittausten perusteella voidaan luoda sääntöjä, joilla helpotetaan ongelmien tunnistamista ja korjausta. Käyttäjän tarpeiden ja tavoitteiden ymmärtäminen ja hyväksyminen auttaa käyttäjävaatimusten luonnissa. Tässä diplomityössä on kuvattu käyttäjävaatimuksia GSM/EDGE-verkkojen kapasiteettianalyysiin liittyviin tarpeisiin Nokia Siemens Networksin OSS:ssä. Vaatimuksista voidaan koota tehtävänkuvauksia, jotka auttavat muuten huomaamatta jäävien käyttäjävaatimusten tunnistamisessa. Tämän diplomityön tärkein anti liittyy monimutkaisen kokoonpano- ja suorituskykytiedon visualisointiin. Tällaisen tiedon visualisointi vaatii useita eri esitystapoja. Looginen verkkorakenne vaatii puumaisen rakenteen, jolla voidaan kuvata verkkoelementtien välisiä riippuvuuksia. Tarvitaan myös tapa kuvata maantieteellinen informaatio ja mittausdata samassa näkymässä. Lisäksi tarvitaan keino visualisoida tarkempaa kokoonpano- ja suorituskykytietoa taulukkorakenteena tekstimuodossa. Nämä tarpeet ja toiminnallisuudet kumpuavat käyttäjän tarpeista eri kapasiteettianalyysin osa-alueilla. Erityisesti suunnittelussa on huomioitu eri näkymien välinen yhteistoiminta, jonka tulee tukea koko kapasiteettianalyysiä. Suunnittelussa on painotettu myös mahdollisia tulevaisuuden laajennuskohteita kuten runkoverkko, WCDMA, WiMax sekä muiden valmistajien verkkoratkaisut.

The capacity requirements for modern mobile networks build on top of technology like GSM/EDGE are increasing as the usage of data services is growing. The lack of visibility of possible problems in bottlenecks in the BSS domain, including Radio, Abis/EDAP, PCU and Gb-interface, can cause degradation to the whole network capacity throughput. A centralised solution to analyse and optimise the different network domains through real network measurement would increase the visibility of the overall edge-to-edge chain of capacity network. From this edge-to-edge analysis, a drilldown further to the actual root cause is also needed. Based on the measurements particular rules can be created for each domain that can help in identifying and correcting the actual problems. Understanding and accepting the user goals and needs help in the creation of user requirements. In this thesis, the user requirements for GSM/EDGE capacity related needs for Nokia Siemens Networks OSS are described. The user requirements can be used to create workflows that can identify gaps related to individual user requirements. The main contribution of this thesis is to clarify issues related to visualisation of complex data associated to configuration and performance management of the network. This requires many different visualisation channels. Logical network structure requires a tree-like view to be able to visualise relationships between different network elements. A view to present geographical information and performance data related to the network elements on map is also needed. The last visualisation channel required needs to present configuration and performance attribute related information in a table like form. The needs and functions of all these views are derived from the user needs related to capacity analysis in different domains. The main emphasis of different views is in the inter-working functions to support the overall workflow of capacity optimisation. The expandability of the solution should also be stressed to allow future capacity network analysis domains like core network, WCDMA and WiMax and even other vendors besides Nokia Siemens Networks.
Description
Supervisor
Östergård, Patric; Prof.
Thesis advisor
Lokuge, Nilmini; DI
Keywords
GSM, GPRS, EDGE, network optimisation, network analysis, automation, visualisation, user stories, user centered design (UCD), usability, GSM, GPRS, EDGE, verkon optimointi, verkon analyysi, automaatio, visualisointi, käyttäjätarinat, käyttäjäkeskeinen tuotekehitys (UCD), käytettävyys
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-010171