Lehti taiteena - Painetut taitelijalehdet visuaalisen viestinnän muotoilun näkökulmasta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
72 + 52
Series
Abstract
Opinnäytteeni aiheena ovat painetut aikakauslehdet taidemuotona. Opinnäytteeni koostuu kahdesta julkaisusta: kirjallisesta tutkielmasta ja taiteellisesta produktiosta. Tutkielmani käsittelee taiteilijalehti-termiä visuaalisen viestinnän muotoilun näkökulmasta. Taiteellinen produktioni on oman taitelijalehteni ”Zinezinen” ensimmäinen numero ”Depressio”. Käyttämäni lähdekirjallisuuden mukaan yleisimmin käytetty termi lehdestä taidemuotona on ”artists’ magazines”. Tästä johtuen ehdotan suomenkieliseksi termiksi taiteilijalehteä. Taitelijalehti-termin kautta toivon, että tämä lehtigenre saisi enemmän huomiota sekä visuaalisen viestinnän muotoilun tutkimuksessa että lehden lukijoiden, jälleenmyyjien ja instituutioiden piirissä. Tutkielmani mukaan taiteilijalehdet ovat taiteen tuottamisen ja vastaanoton välineitä. Niitä tekevät ja julkaisevat taiteilijat, galleristit, kuraattorit ja taiteilijajulkaisuihin erikoistuneet kustantajat. Taiteilijalehdet sijoittuvat epäkaupallisten aikakauslehtien kenttään, ja ne voivat olla sekä indielehtiä että zinelehtiä. Institutionaalisen taideteorian mukaan lehdet saavat taiteen statuksen niiden kulttuuripiiriin kuuluvan taidemaailman toiminnan kautta. Sisällönanalyysin avulla selvitin, että suomalaiset taiteilijalehdet ovat pääasiassa omakustanteita. Ne myös käyttävät usein visuaalisen viestinnän välineenä kuvaa ja tekstiä yhdistävää kerrontaa. Tutkimukseni mukaan taiteilijalehtien tekijät kutsuvat harvoin julkaisujaan taiteeksi. Tämän syynä voidaan pitää mm. taiteilijalehti-käsitteen heikkoa tuntemusta. Oman lehteni prosessin kautta pyrin havainnoimaan, millä tavoin lehteä voidaan käyttää taiteellisen ilmaisun välineenä. Käytin apunani epäorgaanista teosestetiikkaa, jolloin pyrin hyödyntämään lehteni graafisessa suunnittelussa niin syventymistä helpottavia kuin vieraannuttavia elementtejä. Syventävänä elementtinä käytin kaupalliselle aikakauslehdelle tyypillistä ilmaisua ja vieraannuttavana elementtinä pidin zinelehdille tyypillistä ilmaisua. Näitä kahta tyyliä sekoittamalla pyrin synnyttämään lukijassa tunnereaktioita, mutta samalla halusin säilyttää lehteni miellyttävänä lukukokemuksena.

My master’s thesis “Magazine as Art - Printed Artists’ Magazines from the Perspective of Visual Communication Design” concentrates on magazines as an art form. It has two parts: a written thesis and an artistic production, the first issue of my own magazine “Zinezine”. According my literature review on topics of visual communication design, media studies and art history, the most widely used phrase when discussed about magazine as an art form is artists’ magazines. In my thesis I suggest that in Finnish language a word describing similar phenomenon should be “taiteilijalehti”. With my thesis I’m wish to gain more recognition for the genre among the magazine related operatives. My research concludes that artists’ magazines are platforms for making and receiving modern art. They are manufactured and published by artists, curators and small publishing houses focused on artists’ publications. Artists’ magazines can be seen as a part of the non-commercial field of magazine making, like indie magazines and zines. In line with institutional theory of art, my thesis suggests that magazines are perceived as art trough action of the magazine related art world. My qualitative research revealed that Finnish artists’ magazines are mainly self-made and independently published. Their primary mean of visual communication is combining images and text. These magazines are seldom designated as art by their makers. This might be the result of poor knowledge of the genre. With my own magazine I examined how one can use a magazine form as an instrument of artistic expression. I based my process on the concept of the estrangement effect. In my magazine I aspired to combine immersive design elements (in this case typical consumer magazine design) to distancing design elements (like typical zine design). My aim is to awake emotions in a reader, but in the way that the magazine is still enjoyable to read.
Description
Supervisor
Heinänen, Saku
Thesis advisor
Jormalainen, Emmi
Keywords
aikakauslehti, lehtitutkimus, taiteilijalehti, taitelijalehdet, lehtitaide, lehtisuunnittelu, graafinen suunnittelu, zine
Citation