Producing production design

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Elokuvataiteen maisteriohjelma
Language
en
Pages
85+13
Series
Abstract
Producing and production design are an inseparable part of each other and filmmaking. Poorly understood, the jobs of a production designer and a producer are sometimes considered very different, and it can be difficult to find a mutual understanding if the decisions made from the other's point of view do not make sense. This causes extra trouble for both parties, which at worst affects the common goal of making the best possible film. Despite the apparent differences of the work, production design and producing are very similar to each other, and largely consist of the same elements. Creativity, leadership, and resource management play a central role in the work of both production designers and producers. Understanding the other party's point of view can help make decisions that are beneficial to both and increase the experience of being understood. The thesis sheds light on the perspective of the producers, and especially the art department, about the filmmaking process, based on the literature of the field. The research approaches the literature in an observing, but also critical way in some areas, especially in matters that in Finnish filmmaking differ from the major film-producing countries. The critical views are based on the author's own observations and previous research information about working in the art department. The answers to the survey conducted specifically for this thesis, on the other hand, bring out the expectations and experiences of the producers and others working in the production department. The survey focused especially on the connections and problems between the art department and production. Through the results of the survey, the producers' views on production design were mapped and strived to detect areas for development. Through the research, it can be concluded that production design and producing are aspects of film production that are connected by many things. Despite some differences of opinion, there are good starting points for common understanding. The art department has opportunities to develop operations, especially in terms of leadership and budgeting. For the producers, a better knowledge of the work of the art department would increase the understanding of the special challenges encountered in many productions. Discussions and further research on the topic could bring benefits to both departments.

Lavastus ja tuotanto ovat erottamaton osa toisiaan ja elokuvan tekemistä. Huonosti ymmärrettyjä lavastussuunnittelijan ja tuottajan töitä pidetään toisinaan kovin erilaisina ja keskinäistä yhteisymmärrystä voi olla vaikea saavuttaa, jos toisen näkökulmasta tehdyt päätökset eivät käy järkeen. Tämä aiheuttaa ylimääräistä vaivaa kummallekin osapuolelle, mikä pahimmillaan vaikuttaa yhteiseen päämäärään tehdä mahdollisimman hyvä elokuva. Työn näennäisestä erilaisuudesta huolimatta, lavastaminen ja tuottaminen ovat keskenään hyvin samanlaisia ja koostuvat pitkälti samoista elementeistä. Luovuus, johtaminen ja resurssien hallinta ovat keskeisessä roolissa sekä lavastussuunnittelijan että tuottajan työskentelyssä. Keskinäinen ymmärrys toisen osapuolen näkökulmasta voi edesauttaa molemmille hyödyllisten päätösten tekoa ja lisätä kokemusta ymmärretyksi tulemisesta. Tutkielma avaa tuottajan ja etenkin lavastuksen näkökulmaa elokuvan tekoprosessista pohjaten alan kirjallisuuteen. Tutkimusta tehdessä on huomioitu, että lähdekirjallisuus keskittyy pääasiassa suuriin elokuvien tuottajamaihin ja olen soveltanut lukemaani kotimaisiin tuotantoihin ja niistä saatuihin kokemuksiin. Kriittiset näkemykset pohjautuvat kirjoittajan omiin havaintoihin ja aiempaan tutkimustietoon työskentelystä lavastustaiteen osa-alueella. Tutkielmaa varten luotiin tuottajille kohdistettu kysely, jonka vastaukset puolestaan tuovat esiin tuottajien ja muiden tuotannon osa-alueella työskentelevien odotuksia ja kokemuksia lavastuksesta. Kysely keskittyi erityisesti lavastamisen ja tuottamisen välisiin yhteyksiin ja ongelmiin. Kyselyn tulosten kautta kartoitettiin tuottajien näkemyksiä lavastuksesta ja pyrittiin havaitsemaan kehityksen kohteita. Tutkimuksen myötä voidaan todeta, että lavastaminen ja tuottaminen ovat elokuvatuotannon osa-alueita, joita yhdistää moni asia. Joistain näkemyseroista huolimatta yhteisymmärrykselle on olemassa hyvät lähtökohdat. Lavastuksessa on mahdollisuuksia kehittää toimintaa erityisesti johtajuuden ja budjetoinnin suhteen. Tuottajille lavastuksen työskentelyn ja työryhmän parempi tuntemus lisäisivät ymmärrystä erityisistä haasteista, joita tuotannoissa kohdataan. Keskustelut ja jatkotutkimukset aiheesta voisivat tuoda hyötyjä molemmille osastoille.
Description
Supervisor
Mäkinen, Kaisa
Thesis advisor
Haavisto, Miia
Keywords
producer, producing, production design, art department, film industry, survey
Other note
Citation