Conflicts of Interests between Different Market Players in Smart Grid Environment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Sähkömarkkinat ja energiatalous
Mcode
ETA3004
Degree programme
Language
en
Pages
ix + 98 + [7]
Series
Abstract
The energy business is in a state of change. It is one of the last industries which transforms from analogue to digital. Environmental, political, and technological pressure defy the underlying traditions for a radical change: the energy infrastructure has to be transformed into an active network, with intelligent components and advanced communication gateways. This change will give rise to the development of new business concepts and the coming into existence of new services. There is no such thing as neutral development, where the competition and roles are cemented the way we see them today. Changing of the business environment forces the stakeholders to fit into the new system. This can cause friction among the actors in the field. The aim of this thesis is to identify the potential conflicts of interests between the actors in a new environment. In order to find the conflicts, 25 specialist interviews were conducted to map the black spots of the future. It is found that the pressure focuses mainly to the still unclear line between the regulated and competitive actors and their roles. The role of the regulated network operators' penetration to the service side is seen questionable.Also the ownership of new, emerging concepts such as load control and distributed energy storages are still unsolved and more clear stand from policy-makers and regulations is urged. Thesis also conducts a study of an aggregator's actions to the grid. It is found that the synchronised control of electric heating with Spot-market signals are done mainly during the night-time, when there is little of other consumption in households. Therefore it can make the situation even better than today from the distribution system operator's point of view.

Energia-ala on keskellä muutosta. Ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi on rakennettu uusiutuvaa energiantuotantoa, joka on luonteeltaan epäsäännöllistä niin tuotantomäärältään kuin ajallisesti. Koska sähköverkot ja markkinamekanismit on rakennettu vastaamaan perinteistä systeemiä jossa energia tuotetaan suurissa voimalaitoksissa, aiheuttavat uusiutuvan energian voimakas lisäys uusia vaatimuksia koko infrastruktuurille. Muutos luo tarpeen kehittää uusia ratkaisuja, kuten älyverkot jotka lisäävät automaatiota ja tietotekniikkaa sähköverkkoon. Markkinaympäristön muutosten myötä myös eri toimijoiden roolit kohtaavat muutoksia. Tämä voi aiheuttaa eturistiriitoja toimijoiden välille: useammalla toimijalla olisi valmiudet ja intressejä murtautua samalle sektorille. Esimerkiksi useammalla toimijalla on tarvetta kuormienohjaukseen.Diplomityössä on kartoitettu mahdolliset eturistiriidat joita voi syntyä eri toimijoiden välille. Mahdollisten eturistiriitojen kartoittamiseksi tehtiin 25 eri sähköalan osapuolen asiantuntijahaastattelua, jotta työhön saataisiin mahdollisimman kattava kuvaus mahdollisista riskeistä. Haastatteluiden ja kirjallisuuden perusteella tunnistettiin 33 erilaista eturistiriitaa. Työssä havaitaan että erityisesti reguloidun jakeluverkkoyhtiön roolista on eroavia näkemyksiä ja asiaan odotetaan selvennystä. Älyverkkojen mahdollistamat lisäpalvelut pitäisi saattaa kilpailtuun ympäristöön, eikä näin ollen niitä voisi jakeluverkkoyhtiö tarjota. Työssä käsitellään jakeluverkkoyhtiön ja sähkönmyyjän välistä mahdollista eturistiriitaa kuormien ohjauksen suhteen. Havaitaan, että Suomessa sähkölämmityksen yhdenmukainen ohjaus aggregaattori-myyjän toimesta tapahtuu lähinnä yöaikaan, jolloin muu sähkönkulutus kotitalouksissa on vähäistä. Näin ollen ohjaus voi jopa parantaa nykyistä tilannetta.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Gulich, Oleg
Keywords
smart grid, älyverkot, conflict of interest, eturistiriita, electricity markets, sähkömarkkinat, demand response, kysynnänjousto, aggregator, aggregointi, load shifting, kuormanohjaus, Nordic countries, Pohjoismaat
Other note
Citation