Metsäteollisuuden lietteiden kuivaus alipainetekniikalla energiantuotantoa varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
111 + liitt.
Series
Abstract
Tämä diplomityö on tehty Teknillisen korkeakoulun Energiatalouden ja voimalaitostekniikan laboratoriossa liittyen Teknillisen korkeakoulun tutkimukseen "Metsäteollisuuden voimantuotannon bioenergia-aineksen käytön tehostaminen ja polton päästöjen vähentäminen". Tavoitteena on edistää biopolttoaineiden käyttöä metsäteollisuuden energiantuotannossa sekä vähentää päästöjä ja polttoaineiden kustannuksia. Polttokelpoisten biomassojen laatua voidaan parantaa kuivaamalla niitä esimerkiksi matalalämpöisten savukaasu-, höyry- ja vesivirtojen avulla, joiden sisältämän energian hyödyntäminen muissa prosesseissa on vaikeaa ja epätaloudellista. Tässä tutkimuksessa tarkasteltavana ovat metsäteollisuuden energiantuotantoon sopivien lietteiden määrät ja ominaisuudet sekä mahdollisuus käyttää alipainehaihdutusta lietteiden kuivauksen ja käytön tehostamiseen. Alipaineen käyttö haihdutuksessa mahdollistaa sekundäärilämmön hyödyntämisen haihdutuksessa. Lietteistä keskitytään lähinnä aktiivilietteisiin, joiden mekaaninen kuivaus on erityisen ongelmallista. Työ koostuu kirjallisuustutkimuksesta sekä käytännön haihdutuskokeista pyöröhaihduttimella. Laskennallisesti tarkastellaan aktiivilietteiden kuivauksen vaatimaa lämpömäärää ja sekundäärilämmön riittävyyttä käytettäessä kuivaukseen alipainehaihdutusta. Tarkastelussa havaittiin, että nykyaikaisessa metsäteollisuusintegraatissa on teoreettisesti saatavissa aktiivilietteiden haihdutuskuivauksessa tarvittava määrä matalalämpöistä sekundäärilämpöä. Haihdutusprosesseissa hyödynnettävissä oleva tekniikka vaatii vielä kehittelyä.
Description
Supervisor
Ahtila, Pekka
Thesis advisor
Kiiskilä, Erkki
Keywords
forest industry, metsäteollisuus, sludge, aktiiviliete, drying, kuivaus, partial vacuum, alipaine, evaporation, haihdutus, secondary heat, sekundäärilämpö, , , , , ,
Other note
Citation