Energia- ja vesikustannusten arviointi osana käyttö- ja ylläpitokustannuksia usean käyttäjän toimistorakennuksissa

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorKarlsson, Pertti
dc.contributor.authorAflecht, Kalle
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorPakanen, Jouko
dc.date.accessioned2014-10-03T07:26:25Z
dc.date.available2014-10-03T07:26:25Z
dc.date.issued2014-09-22
dc.description.abstractToteutuneet käyttö- ja ylläpitokustannukset poikkeavat usean käyttäjän toimistorakennuksissa joskus merkittävästi ennen rakennuksen käyttöönottoa tehdyistä arvioista. Näistä kustannuksista energia- ja vesikustannukset eli lämmitys-, sähkö- ja vesikustannukset tunnistettiin työn aihetta rajattaessa merkittäviksi. Tärkeimpiä syitä ovat energian- ja vedenkuluksen merkitys tulevaisuudessa rakennettavissa energiatehokkaissa ja ympäristöystävällisissä toimistoissa sekä energian ja veden käytöstä aiheutuvien kustannusten suuri osuus kiinteistön käyttö- ja ylläpitokustannuksista. Työssä rajaudutaan tarkastelemaan energia- ja vesikustannusten muodostumiseen vaikuttavia syitä keräämällä tiedot etenkin rakennusten kulutuksista, kulutusten ajankohdista, laitteista ja niiden toiminnasta ja rakennuksessa olevien erilaisten tilojen koosta sekä haastattelemalla asiantuntijoita. Työ tehtiin tapaustutkimuksena tutkimalla joukkoa teknisesti hyvin samankaltaisia ja samanikäisiä toimistorakennuksia. Tärkeimpinä tavoitteina on selvittää, mitkä muuttujat ovat kulutusten kannalta merkittäviä, voidaanko nykyisiä arviointimenetelmiä kehittää kerätyn tiedon perusteella, kuinka hyviä arvioita on mahdollista tehdä ennen rakennuksen käyttöönottoa sekä mitä rakennuksen toiminnan ja kulutuksen seurantaan liittyviä menetelmiä tulisi kehittää arvioiden ja käytön parantamiseksi. Käyttökelpoisimmat tulokset työstä liittyivät seurantamenetelmiin, rakennusten käyttöön ja arvioiden luotettavuuteen. Tutkimuksen aikana kävi ilmi, että etenkin rakennuksen käyttöajat ja eri laitteiden asetukset poikkeavat yleensä suunnitellusta. Seurantamenetelmät eivät tukeneet arvioinnin kehittämistä riittävästi, koska kulutuksesta kerätty tieto kattaa tarkemman analysoinnin kannalta liian pienen alueen tai liian pitkän aikajakson. Lisäksi itse seurantaan liittyi luotettavuusongelmia ainakin mittareiden lukemien tarkastamisen osalta. Kustannusten osalta tulokset jäivät huomattavasti kulutuksiin liittyviä tuloksia heikommiksi, koska kiinteistöjen tuloslaskelmat saatiin hankittua vain muutamasta kiinteistöstä. Tulosten perusteella ennen kehittyneempien kustannusarviointimenetelmien käyttöönottoa tulisi pystyä varmistamaan rakennusten toiminta suunnitelmien mukaisesti sekä selvittää aiheuttaako rakennuksen normaali, mutta oletuksista selkeästi poikkeava käyttö, kuten pitkät työpäivät, kustannusten nousun. Kustannusarviointia on hyvin vaikea kehittää ellei rakennuksesta kerätä riittävän yksityiskohtaista ja luotettavaa tietoa pitkältä ajalta, jolloin rakennusten toimintaa olisi helpompi vertailla keskenään.fi
dc.description.abstractThe materialised costs of operations in multi-user office buildings deviate sometimes significantly compared to the estimates made before the inauguration. Out of these costs energy and water costs which consist of heating, electricity and water costs were recognised as significant when out-lining this research. Principal reasons for those costs for being significant are the importance of them in the construction of energy efficient and environmentally friendly buildings in the future and the large proportion of those costs of all the costs of operations in office buildings. The thesis is outlined to be observing the reasons behind the formation energy and water costs by gathering data especially on the consumption of buildings, the moment of consumption, types of devices and their function and the size of different spaces in buildings. Expert interviews are used to collect qualitative data and insight. The research was carried out as a case study research on a group of office buildings that differ little in technical characteristics and age. Important objectives in the thesis is to determine which variables affect greatly on consumption, can current estimation methods be improved using the data collected, how good estimations can be done before the use of buildings and which methods of follow-up and surveying of operation and consumption of buildings should be developed to make better estimates and improve the use of buildings. The most usable results of this thesis are related to follow-up methods, use of buildings and relia-bility of estimates. Furthermore among other reasons it was apparent that especially the times of use of the buildings and settings of different devices in the buildings deviate from the anticipated or planned values. The follow-up methods used too long time periods and too large areas, thus making detailed analysis impossible. Follow-up data was also occasionally unreliable due to problems in gauge value reading. The cost data could only be gathered from a few buildings so the re-sults of cost analysis were even less satisfying than the results of consumption analysis. The results suggest that the correct ways of use of the buildings should be ensured before using more sophisticated methods of cost estimation. Also it should be determined if higher costs are a result of normal use of a building like longer working hours that deviate from the assumptions made for the estimates. It is very difficult to improve cost estimation without reliable, detailed and long-term data that would make proper comparing of the buildings possible.en
dc.format.extent107+1
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14113
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201410042732
dc.language.isofien
dc.programmeRakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelmafi
dc.programme.majorKiinteistönpitotalous ja -tekniikkafi
dc.programme.mcodeIA3004fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordenergiankulutusfi
dc.subject.keywordvedenkulutusfi
dc.subject.keywordtoimistorakennusfi
dc.subject.keywordkäyttö- ja ylläpitokustannusfi
dc.subject.keywordenergy consumptionen
dc.subject.keywordwater consumptionen
dc.subject.keywordoffice buildingen
dc.subject.keywordcosts of operationsen
dc.titleEnergia- ja vesikustannusten arviointi osana käyttö- ja ylläpitokustannuksia usean käyttäjän toimistorakennuksissafi
dc.titleEnergy and water cost estimation as a part of costs of operations in multi-user office buildingsen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöen
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digifolderAalto_01079
local.aalto.idinssi49792
local.aalto.openaccessno
Files