Suunnittelukehys kestäville mobiilipalveluille kehittyvissä maissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2010
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
[10] + 91
Series
Abstract
Matkapuhelimet ovat saavuttamassa kehittyvissä maissa elävät ihmiset. Tämä tarjoaa parantuneen kommunikaation avulla mahdollisuuksia parantaa köyhien elintasoa tilanteissa, jotka vaativat nopeaa toimintaa ja eri osapuolien osallistumista. Esimerkkejä ovat esimerkiksi terveyden editäminen ja kriisien hallinta. Tämä työ painottuu nk. hyötypalveluihin, joista edellä luvatut ovat esimerkkejä. Erityisesti tarkastellaan sitä, kuinka voidaan luoda palveluita, jotka ovat elinkelpoisia. Työssä luodaan suunnittelukehys, jonka tarkoituksena on auttaa sekä paikallisia että kansainvälisiä yhteisöjä tämänkaltaisten palveluiden toteuttamisessa. Suunnitelukehys perustuu kirjallisuuskatsaukseen ja tapaustutkimuksiin. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan aiempaa tutkimusta kehittyvien maiden palvelujen mallinnuksesta ja vastaavista suunnitelukehyksistä. Lisäksi tarkastellaan muita olennaisia tekijöitä kuten mobiiliteknologian ja palvelujen levinneisyys, käyttö ja rahoitus. Analyysit toteutetaan laadullisilla menetelmillä. Tapaustutkimukset sisältävät kaksi mobiilipalveluprojektia, jotka toteutetaan Kenian ja Liberian maaseuduilla. Projektien pilotointi alkaa vuoden 2010 aikana. Tapaustutkimusdata kerätään puoli-strukturoiduissa teemahaastatteluissa ja käsitellään nk. grounded systems teorian mukaisesti. Suunnitelukehys rakentuu neljän avainasian ympärille. Ensimmäinen on loppukäyttäjien osallistaminen palveluiden toteuttamisessa. Tällä tavoin on mahdollista saada käyttöön palvelujen kannalta tärkeää henkilökohtaista ja elinympäristöjä koskevaa tietoa. Toinen on luotetun kolmannen osapuolen asema käyttäjien ja ammattilaisten välissä. Luotettu kolmas osapuoli pyrkii mahdollistamaan tiedon jakamisen ja ammattilaisten resurssien käytön. Kolmas on paikallisten toimijoiden aktiivinen osallistaminen, jotta tieto ja osaaminen pysyvät paikallisilla alueilla. Neljäs on notkea palvelujen alusta-ajattelu yksittäisten palvelujen sijaan. Tämä voisi mahdollistaa palvelujen nopean ja tehokkaan toteutuksen oikeille tarpeille paikallisten toimijoiden toimesta.

Mobile phones are reaching also the poor in the developing countries. This provides opportunities to improve their lives trough better communication in situations where rapid action and citizen participation are essential, such as in health and crisis management. This thesis concentrates on mobile services that can be used to address these needs. The main attention is on the fundamental requirements needed for services to be sustainable over time. A new design framework is constructed for helping both local and international communities' to address these issues. The design framework is based on a literature review and case studies. The literature review includes analyses of the recent modeling and framework activities in the area. Moreover, other relevant topics in mobile services, such as diffusion, usage, and finance are covered. The analysis uses a qualitative approach. The thesis includes two projects as case studies. In these mobile services are being developed for rural areas of Kenya and Liberia. The projects are currently in their initial testing phases aiming at starting pilots during the first half of the year 2010. The case study data has been gathered by using semi-structured theme interviews and grounded theory approach has been used to analyze the data. The design framework is built on four key findings. First, it is important to get users involved into the service creation processes, because of the knowledge they possess about themselves and their living environments. Second, a trusted third party is needed to share the resources between the users and the professionals. This is important, as the lack of resources or knowledge can hinder the service development for the both parties. Third, local involvement from the start is important in service creation processes for services to reach sustainability. This could help the knowledge base to grow in the locals regions and eventually give more opportunities for the poor. Finally, a flexible service platform instead of specific service would make the service development faster and more efficient, providing more opportunities for the local actors to develop services for their real needs.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki
Thesis advisor
Hämäläinen, Matti
Keywords
mobile services, developing countries, emerging markets, mobile technology, mHealth, M4D, ICT4D, Base of the Pyramid (BoP), mobiilipalvelu, kehittyvät maat, kehittyvät markkinat, mobiiliteknologia
Citation