Architects as 'Mediators': Socio-political roles in mediating the ‘temporary use’ of vacant spaces

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | G5 Artikkeliväitöskirja
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
263 + app. 78
Series
Aalto University publication series DOCTORAL THESES, 56/2022
Abstract
Climate change, resource depletion, and other complex global challenges place urgent pressure on cities to develop more flexible and inclusive approaches to planning and the adaptable (re)use of existing built environments. In recent decades, the ‘temporary use’ of vacant spaces – such as the adaptation of empty offices or hospitals into spaces for artists, residents or entrepreneurs – is increasingly recognised by scholars and planners as a resource-efficient, experimental and inclusive approach for managing urban change. However, despite the growing appreciation of temporary uses and their formal deployment in cities of the Global North, temporary uses face challenging socio-political conditions, including structural barriers and tensions between the multiple actors involved. ‘Mediators’ are increasingly recognised as necessary actors in managing the socio-political dynamics and conditions in temporary use. Recent examples show architects often act as mediators; one example is my own work as an architect engaged in temporary use in Finland for over ten years.However, socio-politically engaged work of this kind expands beyond architects’ traditional training and competencies and thus presents a need for learning across disciplines. However, there is currently scant academic literature on mediation in temporary use. At the same time, relevant knowledge is rapidly emerging in practice. To contribute to the conceptualisation and analysis of mediation,this doctoral thesis aims to develop conceptually relevant and nuanced articulations of mediator roles in temporary use and outline the underlying socio-political conditions. I address this aim through a research approach that integrates knowledge from adjacent scholarly fields and professional practice. To elaborate the socio-political conditions in temporary use and conceptualise mediation work, this thesis integrates related perspectives from four scholarly fields: temporary use, participatory design, urban sustainability transitions and architecture. In addition, the thesis investigates mediation roles on and through practice in two empirical studies. In a ‘practice-based’ study, informed by qualitative ethnography, I studied my ongoing work as a mediator in a temporary use project in Espoo, Finland. To provide broader insights into mediation, I conducted qualitative interviews with five other mediators in four European cities. This is a ‘compilation thesis’, comprising four peer-reviewed academic papers and seven introductory chapters. The papers present complementary perspectives on mediation and its conditions. The fourth paper presents a detailed typology of mediation roles, further elaborated in the introductory chapters. As a cross-cutting finding, this thesis articulates three roles for mediators in temporary use: brokering the collaboration and partnerships between actors, negotiating the structural conditions and building capabilities for temporary use. This doctoral thesis offers conceptual and practical contributions relevant to different academic and practical audiences. Besides the three mediation roles, the thesis elucidates detailed activities and instances of such roles in practice, which also bring to light broader socio-political dilemmas.By articulating mediator roles in temporary use, the thesis highlights aspects of professional work that question our current premises behind planning,architecture and related expert work. Therefore, the thesis provides relevant knowledge for municipalities and practitioners aiming to develop approaches for sustainable, inclusive and adaptable urban development.

Kaupunkien pitää kyetä nopeasti vastaamaan globaaleihin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen ja resurssien niukkuuteen. Yksi tärkeä kysymys on, miten edistää olemassa olevan rakennuskannan joustavaa uudiskäyttöä.Viime vuosikymmeninä tyhjien tilojen väliaikaiskäyttö on yleistynyt monissa globaalin pohjoisen kaupungeissa ja se on tunnistettu yhdeksi keinoksi kehittää kaupunkeja resurssiviisaasti, kokeilevasti ja osallistavasti. Väliaikaiskäytön avulla voidaan hyödyntää tyhjilleen jääneitä tilojaja rakennuksia, kuten tyhjiä toimistoja, teollisuustiloja tai sairaaloita, esimerkiksi taiteilijoiden, asukkaiden tai pienyrittäjien käyttöön. Huolimatta useista mahdollisuuksista väliaikaiskäyttö kohtaa käytännössä sosiaalisia ja poliittisia haasteita kuten rakenteellisia ja hallinnollisia esteitä, vallan ja omistajuuden tuomia kysymyksiä ja eri osapuolten välisiä ristiriitoja. ’Välittäjillä’ on kasvava merkitys väliaikaiskäytön edistämisessä ja kehittämisessä toimijoina, jotka ohjaavat ja selvittävät väliaikaiskäytön sosiaalista dynamiikkaa ja poliittisia kysymyksiä. Käytännössä arkkitehdit toimivat usein välittäjän roolissa väliaikaiskäyttöä kehitettäessä. Oma yli kymmenen vuoden kokemukseni arkkitehtina tilojen väliaikaiskäytön parissa Suomessa on tästä yksi esimerkki. Kuitenkin sosiaalisesti ja poliittisesti painottunut työ poikkeaa selvästi arkkitehdin perinteisestä työstä ja koulutuksen mukaisesta osaamisesta. Välittäjän työ poikkeaa myös perinteisestä kiinteistönvälittäjän toimenkuvasta. Välittäjien työn tarpeellisuus on tunnistettu, mutta sitä on tutkittu huomattavan vähän tilojen väliaikaiskäytön yhteydessä, vaikka käytännön tuomaa tietoa kertyy jatkuvasti.Tämä väitöskirja tutkii välittäjien sosiaalisia ja poliittisia rooleja tilojen väliaikaiskäytössä sekä niihin vaikuttavia olosuhteita. Väitöskirjan tavoitteena on kehittää merkityksellistä sanastoa, jonka avulla voidaan paremmin kuvata ja ymmärtää välittäjätoimijan rooleja ja toimintaa tilojen väliaikaiskäytössä sekä käsitteellisellä että yksityiskohtaisella ja käytännöllisellä tasolla. Tutkimus lähestyy nopeasti kehittyvää ja alojen rajat ylittävää aihetta yhdistämällä tietoa useilta tieteenaloilta sekä käytännön toiminnasta. Tutkimus kokoaa yhteen kirjallisuutta väliaikaiskäytöstä (temporary use), osallistavasta suunnittelusta (participatory design), kaupunkiympäristöjen kestävyysmurroksista (urban sustainability transitions) ja arkkitehtuurista. Lisäksi välittäjän rooleja tutkitaan kahden empiirisen tutkimuksen avulla, joista toinen, käytäntölähtöinen tutkimus käsittelee omaa työtäni väliaikaiskäyttöhankkeessa espoolaisella toimisto- ja teollisuusalueella. Lisäksi tutkimuksen näkökulmaa on laajennettu haastattelututkimuksella viiden kokeneen välittäjän työstä neljässä eurooppalaisessa kaupungissa. Tämä artikkeliväitöskirja koostuu neljästä vertaisarvioidusta tieteellisestä artikkelista sekä seitsemästä johdantoluvusta. Artikkelit tarjoavat toisiaan täydentäviä näkökulmia välittäjän työhön ja rooleihin tilojen väliaikaiskäytössä sekä niihin vaikuttaviin olosuhteisiin. Väitöksen keskeisenä havaintona nostetaan esiin kolme välittäjäroolia tilojen väliaikaiskäytön prosesseissa: Välittäjät edistävät useiden eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja kumppanuuksien syntymistä, neuvottelevat väliaikaiskäytön rakenteellisista ehdoista ja olosuhteista sekä kehittävät tilojen väliaikaiskäyttöön liittyvää osaamista. Väitöskirja tarjoaa käsitteitä ja käytännön tietoa, joista on hyötyä sekä akateemiselle yleisölle että käytännön toimijoille. Kolmen välittäjäroolin lisäksi väitös kuvaa välittäjien käytännön toimintaa yksityiskohtaisten esimerkkien avulla, jotka kytkeytyvät laajemmin tunnistettuihin sosiaalisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Välittäjän roolien kuvaus myös korostaa arkkitehtien ja muiden suunnittelualojen työn murrosta ja kyseenalaistaa perinteisiä oletuksia arkkitehdin työstä. Näin väitös myös tarjoaa kaupungeille ja käytännön toimijoille hyödyllistä tietoa kestävistä, osallistavista ja joustavista lähestymistavoista kaupunkisuunnitteluun ja -kehittämiseen.
Description
Supervising professor
Jalas, Mikko, Prof., Aalto University, Department of Design, Finland
Thesis advisor
Mazé, Ramia, University of the Arts London, UK
Keywords
mediation, intermediation, temporary use, participatory design, urban sustainability transitions, architecture, planning, sustainability, välittäjätoimijat, väliaikaiskäyttö, osallistava suunnittelu, kaupunkiympäristöjen kestävyysmurrokset, arkkitehtuuri, kaupunkisuunnittelu, kestävä kehitys
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Hernberg, H. and Mazé, R. (2017) Architect/Designer as ‘Urban Agent’: A Case of Mediating Temporary Use in Cities, in Proceedings of the NORDES Nordic Design Research Conference 2017 Design + Power, Oslo, Norway, June 15–17, 2017. Available at: nordes.org.Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201710157172.
  • [Publication 2]: Hernberg, H. and Mazé, R. (2018) Agonistic Temporary Space – Reflections on ‘Agonistic Space’ across Participatory Design and Urban Temporary Use. in Proceedings of the 15th Participatory Design Conference – Volume 2, Hasselt and Genk, Belgium, August 20–24, 2018.DOI: 10.1145/3210604.3210639
  • [Publication 3]: Hernberg, H. (2020) Mediating ‘Temporary Use’ of Urban Space: Accounts of Selected Practitioners. in Chudoba M, Hynynen A, Rönn M, et al. (eds) Built Environment and Architecture as a Resource, Proceedings series 2020-1. Sweden: Nordic Academic Press of Architectural Research, pp. 211-239
  • [Publication 4]: Hernberg, H. (2021) ‘Holding Properties Vacant Is Resource Stupidity’: Towards a Typology of Roles in the (Inter)mediation of Urban ‘Temporary Use’. Planning Practice and Research.
    DOI: 10.1080/02697459.2021.2001730 View at publisher
Citation