I väntan på det oundvikliga: berättelser från havet

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
60
Series
Abstract
Att vänta på det oundvikliga: berättelser från havet är en tredelad berättelse. De olika kapitlen kallas Tanken, Jag väntar som ett fyrljus och Det illusoriska ljuset. Det centrala ämnet är katastrofen till havs och vad som händer med människan när du väntar på att något hemskt ska hända. I tre essäer förklarar jag min konstnärliga process, där text och konstnärliga går samman i en symbios. Med citat från litterära verk, berättelser från historiska skeppsbrott och en modell av ett bedrägligt fyrljus som endast ledde till katastrof snarare än säkerhet utforskar jag frågor om mänsklig existens. Den självdestruktivitet som får oss att skada andra och oss själva men också det vackra i att aldrig ge upp hoppet. Viktiga referenser i mitt arbete är det Finlands-Svenska författaren Tove Jansson och den holländska konstnären Bas Jan Ader, vars verk och ord om havet fångat mig och blivit inspiration till mitt arbete. I mina essäer söker jag efter svar om varför havet kan vara något skrämmande och vackert på samma gång. Jag utforskar mina egna konfliktfyllda känslor gentemot havet,och med hjälp av havet förklarar jag min egen rädsla inför döden genom att blanda personliga berättelser med teoretiska analyser om den katastrof som kan förekomma i naturen . Alla tre essäer börjar med sanna historier som sedan mynnar ut i fiktion. Min tanke är inte att ge några svar på varför eller hur det mänskliga sinnet fungerar i samband med en katastrof till sjöss. Men att få läsaren involverad i berättelserna och ta dem till sig så att de blir allmängiltiga.

To Wait For the Inevitable: Narratives From the Sea is a three-part story; the different chapters are called The Thought, I Wait as a Lighthouse and The Illusory Light. The core concept is the catastrophe at sea and what happens to a human mind when you wait for something horrible to happen. In three essays I describe the process of the artistic parts. With quotes from literary works of fiction, descriptions of historical shipwreck sites and a model of a delusive lighthouse that lead to disaster rather than safety, I explore questions of existence. The self-destructiveness that makes us harm others and ourselves but also the beauty of never giving up. Important references in my work include the Finnish-Swedish writer Tove Jansson and Dutch artist Bas Jan Ader, whose works and words about the sea swept me away and became the genesis of my work. In my essays I search for answers as to why the sea can be something frightening and beautiful at the same time. And I explore my own conflicted feelings towards the sea, using the sea to explain my own fear of death by mixing personal stories with theoretical analyses of the catastrophe appearing in nature. All three essays begin with true stories that become fictional, the idea is not to get any answers on why or how the human mind works in connection to a catastrophe at sea. But to get the reader involved in the stories and take them to themselves so that they become universal.
Description
Supervisor
NIlsson, Jenny Maria
Thesis advisor
Parantainen, Jyrki
Keywords
katastrofen till havs, skönlitteratur, existens, fyrljus, Tove Jansson, Bas Jan Ader, the sea catastrophe, fiction literature, existens, lighthouse, Tove Jansson, Bas Jan Ader
Other note
Citation