Suomen meri– ja järvipelastustehtävät - karttoja ja analyyseja vuosien 2007—2012 tehtävistä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
439
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE+TEKNOLOGIA, 12/2013
Abstract
This report presents a visualization and analysis of the Finnish maritime and lacustrine Search and Rescue (SAR) incidents and response services during the years 2007—2012. The focus is on the activities of the Finnish Lifeboat Institution but also the missions performed by the Finnish Border Guard and the Finnish Rescue Services are shown. This unprecedented integration of data sources provides a comprehensive insight in the SAR incidents and response. The incidents with recreational boating furthermore provide insight in the boating patterns in the sea and lake areas. The missions performed by the Finnish Lifeboat Institution are shown on a series of maps and characteristics of the missions are summarized in a range of charts and statistical analyses. The visualization and analysis is performed at three different levels: national, regional and by association. The geographical maps show the incident location, type and density. In addition, a primary sphere of operation is defined, including 70% of the incidents. The temporal incident distribution is evaluated by dividing incidents weekly and annually. The delay in the departures and the amount of time that is used by volunteers in the missions is measured. The type of incident or mission and the object of mission are also studied. Most of the associations have more than one vessel so visualizations of the missions performed by different vessels were also made. The visualizations and analyses aim primarily at supporting the decision making process for the strategic fleet planning of the Finnish Lifeboat Institution. It is hoped that the other actors in the Finnish SAR system, in particular the Finnish Boarder Guard, can benefit from the results as well.

Tässä raportissa kuvataan ja analysoidaan Suomen järvi- ja merialueilla vuosina 2007–2012 tapahtuneista onnettomuuksista seuranneita etsintä-, pelastus- ja avunantotehtäviä. Ensisijaisesti tarkastellaan Suomen Meripelastusseuran (SMPS) suorittamia tehtäviä, mutta myös Rajavartiolaitoksen ja Pelastuslaitoksen suorittamat tehtävät huomioidaan. Nämä kolme toimijaa tilastoivat suorittamansa tehtävät ja näiden aineistojen yhdistäminen mahdollistaa kattavan kokonaiskuvan luomisen Suomen vesiliikenneonnettomuuksista. Huviveneille tapahtuneet onnettomuudet auttavat hahmottamaan veneilytapoja meri- ja järvialueilla. Suomen Meripelastusseuran suorittamat tehtävät on esitetty kartoilla ja tehtävien ominaisuuksia on kuvattu kuvaajilla ja tilastollisilla analyyseilla. Tehtäviä on visualisoitu kartoille ja analysoitu kolmella eri tasolla; valtakunnallisesti, alueellisesti ja yhdistystasolla. Kartat esittävät tehtävien sijainnit, tiheydet ja tehtävätyypit. Näiden lisäksi kullekin yhdistykselle on määritelty ydintoiminta-alue, jonka sisälle sijoittuu 70 % tehtävistä. Tehtävien ajallista jakaumaa on tarkasteltu jakamalla tehtävät vuosittain ja viikoittain. Lisäksi on laskettu vapaaehtoisten tehtäviin käyttämä aika ja lähtöviiveiden pituus. Tehtäviä on tarkasteltu myös tehtävätyypin ja tehtävän kohteen osalta. Useimmilla Meripelastusseuran jäsenyhdistyksillä on käytössään useampi kuin yksi alus ja tehtävien jakaantuminen eri aluksille on visualisoitu. Visualisointien ja analyysien pääasiallinen tavoite on auttaa Suomen Meripelastusseuraa, sen tehdessä päätöksiä pelastusalustensa sijoittamisista. Myös muiden etsintä- ja pelastustoimeen Suomen vesialueilla osallistuvien, erityisesti Rajavartiolaitoksen, toivotaan hyötyvän tuloksista.
Description
Keywords
meripelastus, vesipelastus, search and rescue, sea rescue, SAR
Other note
Citation