Reduction of the carbon dioxide emissions by biomasses in the energy production of the forest industry

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
99 + liitt.
Series
Abstract
Tämä työ on tehty Teknillisen korkeakoulun Energiatalouden ja voimalaitostekniikan laboratoriossa osana tutkimusta, jonka tarkoituksena metsäteollisuuden bioenergiaan perustuvan vastapaine-energiantuotannon hyötysuhteen nostaminen ja syntyvien päästöjen minimointi. Työssä on selvitetty potentiaalisia biomassamääriä ja -virtoja metsäteollisuuden energiantuotannossa, sekä teknistä potentiaalia niiden laadun parantamiseen. Tavoitteena on edistää biopolttoaineiden käyttöä metsäteollisuuden energiantuotannossa ja tätä kautta vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä ostopolttoaineiden kustannuksia. Tarkasteltavana ovat metsäteollisuuden energiantuotantoon sopivien potentiaalisten biomassojen määrät ja ominaisuudet sekä keinot niiden käytön tehostamiseen ja käytön rajoitukset. Suurin biopolttoainepotentiaali löytyy metsäpolttoaineiden käytön lisäyksestä sekä integraatin sisällä olevien puuperäisten polttoaineiden laadun parantamisesta. Polttokelpoisten biomassojen laatua voidaan parantaa lähinnä kuivaamalla niitä sekundäärilämpöjen, savukaasujen sekä matalalämpöisen höyry- ja vesivirtojen, avulla. Työ koostuu kirjallisuustutkimuksesta ja kahdessa Case-tarkastelusta, joissa tarkastellaan laskennallisesti biopolttoaineiden lisähyödyntämisen vaikutusta tyypillisen metsäteollisuusintegraatin energiantuotantoon ja hiilidioksidipäästöihin. Tuloksista nähdään, että hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää metsäteollisuusintegraateissa biomassojen polttoa lisäämällä. Lisäyksen taloudellisuus kuitenkin on tutkittava kannattavuuslaskelmin jokaisessa integraatissa erikseen.
Description
Supervisor
Ahtila, Pekka
Thesis advisor
Rautanen, Juha
Keywords
bioenergy, bioenergia, carbon dioxide emissions, hiilidioksidipäästöt, forest energy, metsäenergia, wood, puu, bark, kuori, sludge, liete, drying, kuivaus, , , , , , ,
Other note
Citation