re-Kyminlinna

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
83
Series
Abstract
Kotkassa sijaitseva Kyminlinna on Suvorovin linnoituksista suurimpia, mutta ollut yleisöltä suljettuna jo vuosikymmeniä. Linnoituksen laajuus, kunto, historiallinen merkitys ja saavutettavuus luovat sille potentiaalia nousta hallitun kehitystyön kautta yhdeksi Suomen kansainvälisesti kiinnostavimmaksi kulttuurimatkakohteeksi. Kyminlinnan avaamiseksi yleisölle on sen rakennetusta kulttuuriperinnöstä ja luontoarvoista laadittu lukuisia selvityksiä sekä idealuonnoksia. Selvitystyö on osoittanut linnoituksen kehittämisen vaativan hallittua tasapainoa koskemattomuuden sekä interventioiden välillä. Alueen kehitystä ollaan ohjaamassa vireillä olevan kaavaprosessin kautta. Kyminlinnan kehittämiseen kytkeytyvien osapuolien ja tavoitteiden verkosto on laaja. Luontoarvojen vaaliminen, kulttuuriperimän ylläpito, kehittämispaineet sekä uuden rakennetun ympäristön yhteensovittaminen muovaavat alueen kehittämisestä haastavaa. Tämä diplomityö tutkii osaalueiden kehityksen mahdollisuuksia ja sidostaa niistä alueen kokonaisuutta eteen päin vievän kokonaisen suunnitelman. Diplomityö on jaoteltu neljään lukuun. Ensimmäisessä luvussa analysoidaan linnoituksen vaiheiden suunnitelmia ja kehitystä muovaavia reunaehtoja. Seuraavissa luvuissa esitellään, miten Kyminlinna voitaisiin avata vaiheittain ympärivuotiseen käyttöön. Toisessa luvussa tutkitaan olevan reitistön kehittämistä ja rakenteiden hyödyntämistä ensiaskeleena Kyminlinnan porttien avaamiseksi. Kolmannessa luvussa esitellään ympärivuotisen, aktiivisen linnoituksen mahdollistava koillisportin alueen kehityssuunnitelma. Viimeinen luku perustelee mahdollisuutta vierailijakeskukseen, joka tukee vierailua, näyttelyitä ja kulttuuritoimintaa. Analyysiin pohjaavien suunnitelmien kehitystoimet rakentuvat toistensa varaan ja osoittavat tietä kohti ympärivuotisesti aktiivisessa käytössä olevaa, historiastaan ammentavaa kansainvälisesti houkuttelevaa matkakohdetta ja ainutlaatuista asuinympäristöä.

Kyminlinna, located in Kotka, is the largest of Suvorov's fortresses but has been closed to the public for decades. The extent, condition, historical significance, and accessibility of the fortress promote the potential for it to become one of Finland's most internationally interesting cultural travel destinations through controlled development. To open Kyminlinna to the public, numerous reports have been prepared highlighting the area's built cultural heritage and natural values. The work has shown that the development of the fortress requires a controlled balance between integrity and interventions. The development of the area is being guided through the ongoing planning process. The network of parties and goals connected to the development of Kyminlinna is extensive. Nurturing natural values, maintaining cultural heritage, development pressures and coordinating the new built environment cause the development of the area to be challenging. This diploma thesis examines the development possibilities of Kyminlinna's subregions and ties them into a comprehensive plan that takes the whole fortress forward. The diploma thesis is divided into four chapters. The first chapter analyzes the boundary conditions shaping the plans and upcoming development of the fortress. The following chapters show how Kyminlinna could be opened for year-round use. The second chapter examines the development of the present connections and the utilization of the existing structures as a first step to open the gates of Kyminlinna. The third chapter presents a development plan for the northeast gate area, enabling a year-round active fortress. The fourth chapter justifies the possibility of a visitor center that supports visits, exhibitions, and cultural activities. The analysis-based design chapters build on each other and point the way towards an internationally attractive year-round active travel destination and a unique living environment that draws from its history.
Description
Supervisor
Sanaksenaho, Pirjo
Thesis advisor
Ilonen, Pia
Keywords
Kyminlinna, linnoitus, kulttuurihistoria, fortress, cultural heritage, Kotka
Other note
Citation