Ageing, retirement and personnel training influencing to the competitiveness of firms

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorHukari, Anniina
dc.contributor.authorKärkkäinen, Aleksi
dc.contributor.departmentTuotantotalouden osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorLamberg, Juha-Antti
dc.date.accessioned2020-12-05T10:18:09Z
dc.date.available2020-12-05T10:18:09Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractAgeing of workforce is essential problem in almost all industrialized counties. As the result of ageing and retirement organizations may lose their crucial knowledge and competence. Losing the knowledge and competences could weaken the firms' competitiveness, especially in the fields where knowledge is considered as a most important resource. Human resources development, retaining knowledge and noticing the threats of ageing are the key challenges of today's companies. The research problem is how ageing, retirement and personnel training influences to the competitiveness of firms. The objective of this study is to produce information about the effects of personnel ageing and retirement in the ICT-industry companies. Additional purpose is to clarify how ageing and retirement should be taken into account in firms strategy and business processes in order to improve the competitiveness of companies. Literature study focuses on the competitiveness firms by taking the resource-based view. It also accommodates work welfare, working ability, ageing, training, knowledge management and lost knowledge. Literature study contains also strategies for ageing and knowledge retention. Quantitative information was generated by Internet-based questionnaire study and qualitative data was gathered by personal interviews. According to the results, ageing and retirement are not recognized as a problem in companies in the ICT-field and firms do not use any specific strategies for ageing. Just a minor proportion of workforce is retiring in the near future, and some firms first retirements will come after two decades. However, there are companies which will have problems with ageing and retirements. Systematic, proactive way to act seems to be difficult for firms. Firms are not necessarily able recognise or identify problems related to ageing. In the conclusions firms are encouraged to use more systematic and proactive ways to manage human resources. Recommended research topic is to clarify are the results similar in other industries with this study.en
dc.description.abstractTyöväestön ikääntyminen on keskeinen ongelma lähes kaikissa teollistuneissa maissa. Ikääntymisen ja eläköitymisen seurauksena organisaatiot voivat menettää kriittistä osaamista ja tietoa. Tärkeiden osaamisten ja tietojen katoaminen saattaa heikentää yritysten kilpailukykyä, varsinkin aloilla, jossa tieto mielletään organisaatioiden tärkeimmäksi resurssiksi. Henkilöstön kehittäminen, tiedon säilyttäminen ja ikääntymisen huomioiminen ovat tämän päivän yritysten keskeisiä haasteita. Tutkimusongelmana on miten ikääntyminen, eläköityminen ja henkilöstön kouluttaminen vaikuttavat yrityksen kilpailukykyyn. Työn tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, mitkä ovat henkilöstön ikääntymisen ja eläkkeelle siirtymisen vaikutukset ICT -alan yrityksissä. Lisäksi työn tavoitteena on selvittää, miten ikääntyminen ja eläköityminen tulisi ottaa huomioon yrityksen strategiassa ja liiketoiminnassa, jotta yritysten kilpailukyky paranisi. Työssä huomioidaan myös koulutuksen merkitys henkilöstöresurssien kehittämisessä. Kirjallisuustutkimus keskittyy yrityksen kilpailukykyyn resurssilähtöisestä näkökulmasta. Siinä otetaan huomioon myös työhyvinvointi, työkyky, ikääntyminen, kouluttamisen, tiedonjohtaminen ja katoava tieto. Ikääntymisstrategia ja tiedonsäilyttämisstrategia käsitellään myös. Kvantitatiivista tieto kerättiin Internet-pohjaisella tutkimuskyselyllä ja kvalitatiivinen aineisto henkilökohtaisilla haastatteluilla. Tulosten perusteella ICT-alan yrityksissä ei ole käytössä erityisiä ikääntymisstrategioita, eikä ikääntymistä ja eläköitymistä koeta enemmistössä ongelmaksi. ICT-alalta ei ole eläköitymässä paljoa henkilöstöä lähitulevaisuudessa, osassa yrityksistä ensimmäiset eläköitymiset vasta 20 vuoden päästä. Ikääntymiseen liittyvät ongelmat ovat kuitenkin yrityskohtaisia ja joissain yrityksissä eläköitymiset aiheuttavat todellisen haasteen. Suunnitelmallinen ennakoiva, toiminta vaikuttaa olevan yrityksille vaikeaa. Yritykset eivät välttämättä kykene tunnistamaan tai tiedostamaan ikääntymiseen ja eläköitymiseen liittyviä ongelmia. Tutkimuksessa koulutuksen merkitystä yrityksen kilpailukyvylle pidettiin tärkeänä. Johtopäätöksissä yrityksiä kannustetaan henkilökunnan ikääntymistä koskevaan suunnitelmalliseen ja ennakoivaan toimintaan. Jatkotutkimussuosituksena on selvittää, saadaanko muilla aloilla vastaavanlaisia tuloksia, kuin tässä tutkimuksessa ICT-alalta.fi
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/94205
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120553039
dc.language.isofien
dc.programme.majorYritysstrategia ja kansainvälinen liiketoimintafi
dc.programme.mcodeTU-91fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordcompetitivenessen
dc.subject.keywordkilpailukykyfi
dc.subject.keywordageingen
dc.subject.keywordtietofi
dc.subject.keywordretirementen
dc.subject.keywordosaaminenfi
dc.subject.keywordknowledgeen
dc.subject.keywordikääntyminenfi
dc.subject.keywordcompetenceen
dc.subject.keywordeläköityminen ja henkilöstön kouluttaminenfi
dc.subject.keywordpersonnel trainingen
dc.titleAgeing, retirement and personnel training influencing to the competitiveness of firmsen
dc.titleYrityksen kilpailukykyyn vaikuttavat ikääntyminen, eläköityminen ja henkilöstön kouluttaminenfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_00502
local.aalto.idinssi32919
local.aalto.openaccessno
Files