Reliability and sustainability analyses of frugal solar photovoltaic micro-grid systems in emerging markets

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2019-06-10
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
74 + app. 79
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 71/2019
Abstract
Massive over-consumption of natural resources has resulted in severe environmental and climate problems, which in turn threaten life supporting ecosystems. Moreover, despite some nations driving this over-consumption, millions of people in other parts of the world, still suffer from energy poverty: 2.7 billion people live without access to clean cooking facilities, and one billion without access to electricity mainly in the sub-Saharan Africa and the developing regions of Asia. The main motivation of this dissertation is to better understand the relevance of frugal energy innovations in providing affordable energy services to impoverished people in emerging economies in a sustainable manner.  The dissertation contains a novel five-criteria method for the identification of frugal energy innovations, which underlines local appropriateness, affordability, sustainability and technical durability. A frugal technology, a solar micro-grid system with locally manufactured pre-paid energy meters was investigated in rural Northern India through a set of field measurement trials. The micro-grids included an advanced pricing method that could potentially decrease system cost, which is of the utmost importance in low-income communities. However, the dynamic pricing function was not found beneficial in the field trial, because the impoverished customers minimized their power consumption, so demand response benefits could not be demonstrated. Therefore it is recommended to design technology and business models with an essential user-centered approach without overlooking the potential necessity of educating end-users in areas where people may have not had access to power grid services before. Moreover, the frugal electronic component quality requires attention.  A particular focus in this dissertation is on the reliability of solar micro-grid systems. In the field trial, power was measured to be available for the households 87% of the time. The number of days without blackouts was 200 out of 356 days measured. The reasons for a lack of reliability were related to a lack of solar energy in the winter season, component failures, and unexpected user activities such as power theft. This study also presents a new reliability assessment method for renewable off-grid power systems, based on an interview study with solar micro-grid operators in India. The method is descriptive, which has an advantage of better highlighting localized problems, such as long maintenance outages in remote regions or a lack of sufficient protective measures of some critical system units. The use of the framework may encourage reliability thinking and assist in designing more reliable power systems.

Luonnonvarojen ylikulutus on johtanut vakaviin ympäristö- ja ilmasto-ongelmiin, jotka puolestaan uhkaavat elämää ylläpitäviä ekosysteemejä maapallolla. Samaan aikaan miljoonat ihmiset kärsivät energiaköyhyydestä: 2,7 miljardia ihmistä elää ilman puhtaita ruoanlaittovälineitä ja -tiloja ja miljardilla ihmisellä ei ole pääsyä sähköverkkojen palveluihin, lähinnä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Aasian kehittyvillä alueilla. Tämän väitöskirjan päätavoitteena oli ymmärtää niukkojen energiainnovaatioiden merkitystä tarjota kestäviä ja kohtuuhintaisia energiapalveluita köyhille väestöryhmille kehittyvillä markkinoilla.  Tämä väitöskirja sisältää uuden viiden kohdan määritelmän niukkojen energiainnovaatioiden tunnistamiseksi. Määritelmä korostaa teknologioiden paikallista sopivuutta, edullisuutta, kestävyyttä ja teknistä laatua. Tutkimuksen keskiössä oli aurinkosähköinen pieni mikroverkko Pohjois-Intian maaseudulla. Intiassa paikallisesti valmistettujen energiamittareiden avulla sähkön hinta muuttui dynaamisesti. Ratkaisu voisi pienentää järjestelmän kokonaiskustannuksia, mikä olisi keskeistä matalan tulotason yhteisöissä. Dynaamisen sähkön hinnoittelun hyödyllisyyttä ei kuitenkaan voitu tässä kokeessa osoittaa, sillä köyhdytetyt asiakkaat käyttivät sähköverkkojen energiaa vain hyvin pieniä määriä. Tällaisissa toimintaympäristöissä on ensiarvoista, että liiketoimintamallit ja teknologiat suunnitellaan käyttäjälähtöisesti. Joskus on syytä arvioida, olisiko uusien käyttäjien kouluttamiselle tarvetta, etenkin jos asiakkaat eivät aikaisemmin ole voineet käyttää sähköverkkojen palveluita. Lisäksi niukkojen elektronisten laitteiden laatuun on kiinnitettävä huomiota.  Väitöskirjassa keskityttiin erityisesti mikroverkkojärjestelmien luotettavuuteen. Tuotanto- ja kulutusmittausten avulla havaittiin, että mikroverkkojen tarjoama sähkö oli kotitalouksien saatavilla 87% ajasta. Kun mittauspäiviä oli 356, sähkökatkottomien päivien lukumäärä oli 200. Luotettavuuspuutteet liittyivät aurinkoenergian saatavuuteen, komponenttien rikkoontumiseen sekä käyttäjien ei-odotettuun toimintaan, kuten sähkön pihistämiseen. Lisäksi tässä työssä esitellään uusi arviointimenetelmä mikroverkkojen luotettavuudelle, joka pohjautuu Intian maaseudulla toimivien aurinkosähkömikroverkko-operaattoreiden haastattelututkimukseen. Arviointimenetelmä on kuvaileva, jolloin ongelmien paikallinen luonne voidaan huomioida paremmin. Pitkiä sähkökatkoja aiheuttivat esimerkiksi varaosien saatavuusongelmat, tai puute jonkin järjestelmän osan suojauksessa. Menetelmän käyttö voi kannustaa luotettavusajatteluun ja sen avulla voidaan suunnitella kestävämpiä sähköjärjestelmiä.
Description
Supervising professor
Lund, Peter D., Prof., Aalto University, Department of Applied Physics, Finland
Keywords
solar photovoltaic, micro-grids, reliability assessment, frugal innovation, energy frugality, emerging markets, energy for sustainable development, India, aurinkosähkö, mikroverkot, luotettavuuden arviointi, niukka innovaatio, energianiukkuus, kehittyvät markkinat, energia ja kestävä kehitys, Intia
Parts
 • [Publication 1]: S. Numminen, P. D. Lund. Frugal energy innovations for developing countries – a framework. Global Challenges, 1, 1, 9–19, September 2016.
  DOI: 10.1002/gch2.1012 View at publisher
 • [Publication 2]: J. Levänen, M. Hossain, T. Lyytinen, A. Hyvärinen, S. Numminen, M. Halme. Implications of frugal innovations on sustainable development: evaluating water and energy innovations. Sustainability. Special Issue "Sustainable Development Goals: A Call for Frugal Innovations for a Resource-Scarce World", 8, 4, 1–17, December 2015.
  DOI: 10.3390/su8010004 View at publisher
 • [Publication 3]: S. Numminen, S. Yoon, J. Urpelainen, P. D. Lund. An evaluation of dynamic electricity pricing for solar micro-grids in rural India. Energy Strategy Reviews, 21, 130–136, August 2018.
  DOI: 10.1016/j.esr.2018.05.007 View at publisher
 • [Publication 4]: S. Numminen, P. D. Lund, S. Yoon, J. Urpelainen. Power availability and reliability of solar pico-grids in rural areas: a case study from northern India. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 29, 147–154, October 2018.
  DOI: 10.1016/j.seta.2018.08.005 View at publisher
 • [Publication 5]: S. Numminen, P. D. Lund. Evaluation of the reliability of solar micro-grids in emerging markets – issues and solutions. Energy for Sustainable Development, 48, 34–42, 1 February 2019.
  DOI: 10.1016/j.esd.2018.10.006 View at publisher
Citation