Blending the roles of designer and technician: 'Textile thinking' for sustainable innovation in industrial knitwear development

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Fashion, Clothing and Textile Design
Language
en
Pages
132 + 46
Series
Abstract
Industrial knitwear production offers a multitude of variables to diversify fashion expressions while embracing sustainable design principles. Achieving these possibilities requires a holistic approach that considers the intricate relationships between design, technical data, material properties, and mechanical construction. These aspects are translated through a digital interface into a fully automated process, relying on the expertise of technicians to realize the desired design objectives. The linear, hierarchical work process in commercial knitwear production, where the designer's role determines technical execution without a comprehensive understanding of the possibilities and constraints, has been criticized for limiting innovation and underutilizing creativity. This thesis argues that for commercial realities and sustainable benefits to be objectively valid, the roles of designer and technician should overlap and inform each other through craft, fostering a creative mindset through practical experience. Reflective reasoning throughout the process enables the practitioner to develop an advanced, embodied knowledge of the correlation between aesthetic decisions and the technical execution of textile creation, termed 'textile thinking'. Conducted as a practice-led study through action research, this thesis explores a reconfigured work process model where the practitioner undertakes the hybrid role of a 'designer-technician'. This model transforms the traditional sequence focused on technical rationality into a creative solution space for subjective design expressions to be formed. The theoretical part of the study investigates the contrasting cognitive and practical approaches taken by designers and technicians toward their shared goal. The impact of merging artistic exploration driven by risk and technical rationality reliant on certainty into the hybrid role of a 'designer-technician' is analyzed in terms of its effect on creativity. The focus of this thesis lies in the practical development process, allowing the designer's explorative nature to engage in rational problem finding and problem solving through exposure to the serendipitous potential of practical production. The process reveals valuable insights that advance knowledge acquisition and facilitate their application to a diverse range of products, which are depicted and described through physical results and technical data. The resulting collection explores sustainable design strategies, including mono-material and zero-waste construction methods, as well as reversible and multi-functional design expressions. While acknowledging the theoretically evident positive implications of divergent thinking patterns for innovative product creation, the thesis raises questions about the optimal positioning of expertise possessed by a 'designer-technician'.

Industriell stickproduktion erbjuder en mängd variabler för att diversifiera modeuttryck samtidigt som man omfamnar hållbara designprinciper. För att uppnå dessa möjligheter krävs ett helhetsperspektiv som beaktar de komplexa och subtila relationerna mellan design, teknisk data, material egenskaper och mekanisk konstruktion. Dessa aspekter översätts genom en digital gränssnitt till en helt automatiserad process som är beroende av teknikerns expertis för att förverkliga de önskade designmålen. Den linjära, hierarkiska arbetsprocessen inom kommersiell stickproduktion, där designerns roll bestämmer teknisk utförande utan en omfattande förståelse för möjligheter och begränsningar, har kritiserats för att begränsa innovation och underutnyttja kreativitet. Denna avhandling hävdar att för att kommersiella realiteter och hållbara fördelar ska vara objektivt giltiga bör designerns och teknikerns roller överlappa och informera varandra genom hantverk, vilket främjar ett kreativt tankesätt genom praktisk erfarenhet. Reflekterande resonemang under hela processen gör det möjligt för utövaren att utveckla en avancerad, förkroppsligad kunskap om sambandet mellan estetiska beslut och teknisk utförande av textilskapande, vilket kallas "textilt tänkande". Denna avhandling genomförs som en praktikbaserad studie genom aktionsforskning, där utövaren intar hybridrollen som en "designer-tekniker" i en omkonfigurerad arbetsprocessmodell. Denna modell omvandlar den traditionella sekvensen som fokuserar på teknisk rationalitet till ett kreativt lösningsutrymme för subjektiva designuttryck. Den teoretiska delen av forskningen undersöker de kontrasterande kognitiva och praktiska tillvägagångssätten som designern och teknikern tar för att nå sitt gemensamma mål. Effekterna av att sammanföra konstnärlig forskning som bygger på risk och teknisk rationalitet som förlitar sig på säkerhet analyseras med avseende på deras inverkan på kreativiteten när de smälts samman i den hybridrollen som en "designer-tekniker". Fokus för denna avhandling ligger på den praktiska utvecklingsprocessen, vilket möjliggör för designerns utforskande natur att engagera sig i rationell problemidentifiering och problemlösning genom att exponeras för den slumpmässiga potentialen hos praktisk produktion. Processen avslöjar värdefulla insikter som främjar kunskapsförvärv och underlättar deras tillämpning på en mängd produkter, vilka avbildas och beskrivs genom fysiska resultat och teknisk data. Den resulterande kollektionen utforskar hållbara designstrategier, inklusive konstruktion av mono-material och nollavfall, samt reversibla och multifunktionella designuttryck. Samtidigt som avhandlingen erkänner de teoretiskt tydliga positiva implikationerna av divergenta tankemönster för innovativ produkt kreation, väcker den frågor om den optimala positioneringen av expertisen som innehas av en "designer-tekniker".
Description
Supervisor
Salolainen, Maarit
Thesis advisor
Leppisaari, Anna-Mari
Järvinen, Mira
Keywords
textile thinking, sustainability, knitwear design, experimental design, sustainable textile design, design process
Other note
Citation