Benefits of environmental certification in residential investment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-03-15
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Real Estate Economics (REC)
Language
en
Pages
87 + 5
Series
Abstract
Residential buildings cover almost 85 per cent of the Finnish building stock and apartments are the largest single property type of professional real estate investments in Finland. Even though environmental certifications are widely used with commercial real estate investments, their use has not become widespread among large residential investors so far. This thesis studies why environmental certifications are not commonly applied with new construction residential development projects for large investors in Finland. The topic is studied by finding out the attitudes and expectations of large investors and other stakeholders regarding to environmental certifications for new construction residential development projects. The study also examines how well the findings of studies about environmental certifications correspond to the views of the stakeholders in the industry. In addition, the aim is to find out the reasons why large investors would use environmental certifications with new residential development projects in Finland and why not. The research was conducted with the literature review, a semi-structured thematic interview, and abductive reasoning. The literature review examined environmental certifications for new construction projects and their effects for large investors on both commercial real estates and residential real estates. In addition, the literature review also studied the energy performance certifications and their effects for large investors on residential buildings. For the study, large Finnish large residential investors as well as real estate developers and consultants were interviewed. Finally, the results of the literature review and interviews were discussed, and conclusions were drawn using abductive reasoning. Based on this study, environmental certifications for new construction projects can be profitable especially for short-term residential investors, as environmental certifications were seen to improve the liquidity of residential buildings especially at the termination of the fund. In addition, the benefits of new construction environmental certifications for large residential investors were seen, e.g. green funding. However, the environmental certification should be internationally recognized in order to improve the liquidity of a residential asset at the resale situation. For a long-term real estate investor, the liquidity benefit may not be achieved. In addition, for example, pension insurance companies, which are notable long-term residential investors in Finland, do not necessarily use external financing. Hence, also that benefit of green funding is not achieved.

Suomen rakennuskannasta asuinrakennukset kattavat lähes 85 prosenttia ja asunnot ovat suurin yksittäinen kiinteistötyyppi ammatillisista kiinteistösijoituksista Suomessa. Vaikka sijoittajat käyttävät toimitilakiinteistöjen parissa paljon ympäristöluokituksia, ei niiden käyttö ole yleistynyt ammatillisten asuntosijoittajien parissa toistaiseksi. Tässä diplomityössä tutkitaan syitä sille, miksi ympäristöluokitusten käyttö ei ole yleistynyt asuntosijoittajille suunnatussa uudisasuntotuotannossa Suomessa. Aihetta tutkitaan selvittämällä ammattimaisen asuntosijoituskentän eri osapuolien mielipiteitä ja näkemyksiä uudisasuntotuotannolle tarkoitetuista ympäristöluokituksista ja niiden mahdollisista hyödyistä suurille asuntosijoittajille. Työssä tutkitaan lisäksi sitä, kuinka hyvin ympäristöluokituksista tehtyjen tutkimusten havainnot vastaavat alan osapuolien näkemyksiä. Tämän lisäksi pyritään selvittämään syitä, miksi suuret asuntosijoittajat käyttäisivät tällä hetkellä uudiskohteiden ympäristöluokituksia ja miksi eivät. Tutkimus suoritettiin kirjallisuuskatsauksen, puolistrukturoidun teemahaastattelun, sekä abduktiivisen päättelyn avulla. Kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin ympäristöluokituksiin ja niiden vaikutuksiin sekä toimitila- että asuinrakennusten kannalta suuren asuntosijoittajan sijoittajan näkökulmasta. Tämän lisäksi kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin myös tutkimuksiin energialuokitusten vaikutuksista asuinrakennuksiin suurten asuntosijoittajien näkökulmasta. Tutkimusta varten haastateltiin suomalaisia suuria asuntosijoittajia sekä heidän kanssaan työskenteleviä kiinteistökehittäjiä ja konsultteja. Lopuksi kirjallisuuskatsauksen sekä haastatteluiden tuloksista keskusteltiin ja johtopäätöksiä tehtiin abduktiivisen päättelyn avulla. Tämän tutkimuksen perusteella uudisrakennushankkeiden ympäristöluokitukset voivat olla kannattavia lyhytaikaisille asuntosijoittajille, sillä ympäristöluokitusten nähtiin parantavan asuinrakennusten likviditeettiä etenkin rahaston päättyessä. Tämän lisäksi uudisrakennushankkeiden ympäristöluokitusten hyödyksi suurten asuntosijoittajien kannalta nähtiin mm. vihreä rahoitus. Ympäristöluokituksen tulisi kuitenkin olla kansainvälisesti tunnettu, jotta se parantaisi asuinrakennuksen likviditeettiä jälleenmyyntivaiheessa. Pitkäaikaisen kiinteistösijoittajan kannalta likviditeettihyöty voi jäädä saavuttamatta. Lisäksi esimerkiksi eläkevakuutusyhtiöt, jotka ovat merkittäviä pitkäaikaisia asuntosijoittajia Suomessa, eivät välttämättä käytä ulkopuolista rahoitusta, jolloin vihreän rahoituksen hyöty jää myös saavuttamatta.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Rashidfarokhi Fathabadi, Anahita
Kärkäs, Teemu
Keywords
environmental certification, professional residential investment, LEED, BREEAM, RTS environmental classification, Nordic Swan ecolabel
Other note
Citation