Loppukäyttäjäverkkojen moniliittyminen suomalaisessa IP-verkoissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2003
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
81 s.
Series
Abstract
Loppukäyttäjäverkkojen moniliittymisellä tarkoitetaan loppukäyttäjien muodostavien IP-verkkojen, kuten yritysverkon, liittymistä Internetiin useamman verkko-operaattorin kautta yhtäaikaisesti. Tällä hetkellä IPv6:lle tähän ei ole yleisesti hyväksyttyjä mekanismeja. Diplomityössä tutkitaan loppukäyttäjäverkkojen moniliittymistä sekä IPv4 että IPv6 -protokollilla kirjallisuutta, muita vastaavia tutkimuksia, reititysmainostuksia FICIX-yhdysliikennepisteessä, sekä suomalaisille operaattoreille suunnattua kyselyä käyttäen. IPv4:ssa on olemassa kolme-neljä menetelmää jolla saavutetaan ainakin osa halutuista hy6dyista: omien osoitteiden ja AS-numeron hankkiminen ja naiden mainostaminen, tarkemman reitin mainostaminen, monikytkeytyminen tai verkko-osoitemuunnoksen (NAT) käyttö. IPv6:ssa kaksi ensimmäistä IPv4:n menetelmää ovat operatiivisesti estetty koska niitä pidetään arkkitehtuurillisesti skaalautumattomina, ja neljättä ei ole. Diplomityössä esitellyn yleissuunnitelman avulla loppukäyttäjäverkot jaetaan neljään kategoriaan: minimaaliset, pienet, suuret ja kansainväliset; jokaisella näistä on erilaiset vaatimuksensa moniliittymiselle. Keskittyen välittömiin ja lyhyen aikavälin ratkaisuihin, minimaaliset verkot eivät tarvitse ratkaisua, pienet voivat käyttää monikytkeytymistä, konekeskeistä moniliittymistä tai virtuaalitopologista moniliittymistä, suuret verkot samoja menetelmiä tai operaattoririippumattomia osoitteita ja kansainväliset joko riippumattomia osoitteita tai jakautumista useampiin suuriin verkkoihin ja näissä vastaavien menetelmien käyttämistä. Näyttää selvältä, että tarvitaan vain rajallinen määrä työtä riittävän hyvien, vaatimuksia vastaavien mekanismien viimeistelemiseksi. Mekanismit ottavat koko Internetin reititysarkkitehtuurin paremmin huomioon, mutta ovat kuitenkin loppukäyttäjäverkolle hankalampia, joten on vielä epäselvää tullaanko niitä käyttämään.

Site multihoming means end-sites connecting to multiple separate network service providers; currently, no IPv6 site multihoming mechanism has been widely accepted yet. This thesis studies both IPv4 and IPv6 site multihoming mechanisms using literature, other similar studies, analysis of route advertisements at the Finnish exchange point FICIX, and queries on multihoming practices to major ISPs in Finland. Currently in IPv4, there seem to be three-four main mechanisms which are used to achieve at least some of the multihoming benefits: obtaining their own address space and AS number and advertising those, advertising more specific routes with a different path, using multi-connecting and leveraging NAT. In IPv6, the first two of IPv4 mechanisms which are considered architecturally unscalable have been operationally prevented for now and the fourth does not exist. Based on a tentative roadmap introduced in this thesis, organizations are split into four categories: minimal, small, large and international; each have different multihoming requirements which can be met in different ways. Focusing on immediate and short-term solutions, minimal organizations do not seem to require a solution, small ones could use multi-connecting, host-centric multihoming or multihoming at site exit routers, large ones the same or possibly separate provider independent address allocations, and international ones either provider independent allocations or be broken down to multiple large organizations and using techniques specified for large organizations. It is apparent that only a limited amount of work is needed to enable sufficiently good multihoming mechanisms which should provide the required features. However, as the mechanisms are unarguably more difficult for the end-site, while taking the global Internet routing architecture better into account, it is unclear whether they might be adopted.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Keywords
site multihoming, multihoming, IPv6, multi6, moniliittyminen, monikytkeytyminen, IPv6, multi6
Citation