Paikkabrändäys ja sen menetelmien hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa - case Vantaa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-06-13
Department
Major/Subject
Maankäytön suunnittelu ja kaupunkitutkimus
Mcode
ENG3038
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
75 + 7
Series
Abstract
Markkinointi ja brändit ovat tyypillisiä ilmiöitä nykyajan globaalissa ja kilpailupainotteisessa maailmassa. Pisimmät perinteet niillä on tuotemarkkinoinnin alalla, mutta nykyään lähes kaikkea muutakin pyritään yksilöimään ja erottamaan kilpailijoistaan. Brändääminen on siirtynyt myös maantieteellisten paikkojen kontekstiin. Kaupungit kilpailevat asukkaista, työvoimasta ja yrityksistä. Paikkabrändiä käytetään paikkojen markkinointiin, mutta siitä on tullut myös yksi kaupunkikehittämisen väline. Tässä diplomityössä tutkittiin paikkabrändäyksen teoriaa ja menetelmiä sekä niiden sovellettavuutta kaupunkisuunnittelun keinovalikoimaan. Työ on laadittu Vantaan kaupunkisuunnittelussa ja työ toimi esiselvityksenä Vantaan keskustojen profilointi -hankkeelle. Työssä tutkittiin paikkamarkkinointia sekä teoreettisesta näkökulmasta että käytännön vertailukohteiden avulla. Näiden selvitysten pohjalta diplomityössä kehitettiin malli Vantaan alueiden profiloimiseksi. Paikkabrändäyksen teoriaa tarkasteltiin kirjallisuuskatsauksella alalla tehtyyn tieteelliseentutkimukseen. Paikkabrändäyksen käytännön toteutuksiin tutustuttiin tarkastelemalla neljää referenssikohdetta Suomesta ja ulkomailta. Tutkimuksen käytännön osuudessa kartoitettiin kaupunkisuunnittelun tarpeita ja näkemyksiä profiloinnista suunnittelun välineenä. Aineisto kerättiin asiantuntijahaastatteluilla ja suunnittelijoille järjestetyissä työpajoissa. Tutkimuksen pohjalta laadittiin ehdotus paikkabrändäyksen menetelmien hyödyntämisestä kaupunkisuunnittelun välineenä. Ehdotuksessa puhutaan paikan brändäämisen sijaan profiloinnista. Tutkimuksen perusteella havaittiin, että paikkabrändäyksen menetelmillä voidaan tuottaa alueista sellaista tietoa, jota ei tällä hetkellä ole suunnittelun käytettävissä.

Marketing and branding are typical activities in today’s globalized and competitive world. Most common these activities are within product and corporate marketing, but nowadays everything else tend to be personalized and distinguished from others. Thus, branding is applied even into the context of places. Cities and urban areas compete for resources such as citizens, work force and corporations. Place brands aim to market places and increase their recognizability but they are also used as a tool for city development. This thesis was done for Vantaa City Planning Department and it served as a pre-research for Vantaa city centers’ profiling project. In the first part of this thesis, place branding was studied from the theoretical viewpoint. Place branding history, background, methods and process frameworks were covered. The second part consists of place branding case studies examination and empirical research. Lastly, a proposal for place profiling in Vantaa was developed from the basis of the theoretical and empirical parts of the study. Studying place branding theory was done by literature review. Implementation of place branding methods was studied by examining four case studies. The material of the empirical study was collected in interviews and workshops that organized for planners in Vantaa City Planning Department. From the basis of the study a proposal for place profiling was developed. In the proposal is discussed about place profiling instead of place branding, though place branding methods are being applied. As a result, the research indicates that by the methods of place branding such information about places can be produced that is currently not available.
Description
Supervisor
Mäntysalo, Raine
Thesis advisor
Pentinmikko, Anitta
Keywords
paikkabrändäys, paikkamarkkinointi, profilointi, kaupunkisuunnittelu
Other note
Citation