Kirjainmuodot viestinnän välineinä – neljä tekstiä ja kirjaintyyppi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Graphic Design
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
117
Series
Abstract
Kirjainmuotoilun alaan liittyvä lopputyö tarkastelee kirjainmuotoilua teoreettisesta näkökulmasta. Esseekokoelman muotoon kirjoitettu teksti hyödyntää semiotiikkaa, kirjallisuudentutkimusta, kulttuurin tutkimusta, viestintäteoriaa ja taidehistoriaa. Neljässä tekstissä pohditaan kirjaintyyppien ilmaisuvoimaa eri näkökulmista. Teksteissä etsitään vastauksia kysymyksiin: miksi käyttämämme kirjaimet näyttävät siltä, miltä näyttävät; miten kirjainmuotojen on uskottu välittävän merkityksiä; ja mitkä muut kuin muodonannolliset tekijät vaikuttavat merkitysten muotoutumisen mekanismeihin. Ensimmäinen teksti pureutuu strukturalistiseen kirjainmuotoiluun ja pohtii historian saatossa muodonantoa motivoineita tekijöitä sekä tulevaisuuden näkymiä. Toinen teksti käsittelee modernismin ajan pyrkimystä universaaliin visuaaliseen kieleen, katsojan vallankumousta, katsomisen ja lukemisen eroja sekä joidenkin tutkimustulosten ennakoimaa mahdollisuutta formalistisen muotokäsityksen paluusta. Kolmas kirjoitus tutkii kirjaintyyppejä ja graafisen alan tekijyyttä kontekstuaalisuutta korostavan kulttuurintutkimuksen ja semiotiikan näkökulmasta. Neljäs ja viimeinen teksti esittelee tunnettujen kirjaintyyppien kautta merkitysten muodostumisen mekanismeja. Lopputyön produktio-osana on työtä varten suunniteltu kirjaintyyppi, jolla myös esseekokoelman teksti on ladottu.

This paper examines type design from a theoretical point of view. The texts – combining semiotics, literature studies, culture studies, communication theory and art history – are written in the form of essays. The four essays investigate typeface's ability to communicate and express. The answers to the following question are searched: why the letters we use look as they look; how the letter forms convey meanings and what other issues affect the mechanisms of the meaning making. The first essay digs in to the structuralistic type design and looks at the drivers that have directed the process of designing letters forms in the past. The second essay examines the aim of the modernist times to find an universal visual language, ”readers (watchers) revolution”, differences between watching and reading and finally the possibility, anticipated by the recent research, of the universal theory making a comeback. The third essay examines the concept of authorship in the graphic arts using culture studies and semiotics. The fourth and the last essay introduces the mechanisms of the meaning making via well known typefaces. The product part of the thesis is a typeface designed to be used in the written part of the work.
Description
Supervisor
Heinänen, Saku
Keywords
kirjainmuotoilu, typografia, strukturalismi, semiotiikka, typedesign, typography, structuralism, semiotics
Other note
Citation