Control and data collection software for automatic integrated circuit evaluation

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Automaation tietotekniikka
Mcode
AS-11
Degree programme
Language
en
Pages
[7] + 61 s.
Series
Abstract
Automatic evaluation of integrated circuits can provide significant benefits and savings for a company compared to doing the evaluation manually. This paper describes a LabVIEW application called ATAC that was developed to automate evaluation of ASIC circuits. The same software can also be used to test integrated circuits in general in different hardware environments. A hardware setup for automatic ASIC evaluation is presented and it is used as basis for ATAC design. Presented software application ATAC can be used to control all hardware components in the evaluation setup but it can also be used without the hardware components. Hardware abstraction in ATAC makes it possible to use the same software solution in different environments with little modifications to the software code. The process of developing ATAC is presented as well as final application. Screenshots of GUI are presented as well as the underlying code using state chart presentation. The software was reviewed and assessed by end users who performed several ASIC evaluation tests using ATAC during the software development. An example case of an ASIC evaluation test is presented and the measurement results gathered with ATAC are discussed.

Integroitujen piirien automaattinen evaluointi voi tuottaa huomattavia etuja ja säästöjä yhtiölle verrattuna evaluoinnin manuaaliseen suorittamiseen. Tässä opinnäytetyössä esitellään LabVIEW-sovellus nimeltään ATAC, joka kehitettiin automatisoimaan ASIC-piirien evaluointi. Samaa sovellusta voi käyttää myös muiden integroitujen piirien testaukseen erilaisissa laitteistoympäristöissä. Laitteisto ASIC-piirien automaattista evaluointia varten esitellään ja tämän laitteiston käyttöön ATAC lähtökohtaisesti suunniteltiin. Esitettyä ohjelmaa voi käyttää laitteiston kaikkien osien kontrollointiin, mutta ohjelmaa voi käyttää myös ilman laitteistokomponentteja. Laitteiston abstrahointi ATAC:ssa mahdollistaa ATAC:n käytön eri ympäristöissä ilman suuria muutoksia ohjelmakoodiin. ATAC:n kehitysprosessi sekä lopullinen ohjelma esitellään tässä opinnäytetyössä. Graafinen käyttöliittymä esitellään kuvakaappausten avulla ja koodi kuvaillaan käyttäen tilakaavioita. Ohjelman käytettävyyttä ja ohjelmankehitysprojektin onnistuneisuutta arvioidaan loppukäyttäjien kokemusten sekä todellisten ASIC-piirien evaluointimittausten tulosten perusteella. Esimerkki ASIC-piirin evaluointitestistä esitetään ja ATAC:n keräämiä mittaustuloksia arvioidaan.
Description
Supervisor
Koskinen, Kari
Thesis advisor
Hauskaviita, Kimmo
Keywords
ASIC, IC, ATAC, evaluointi, karakterisointi, automaattinen, automatisoitu, ohjelma, sovellus, LabVIEW, olio-ohjelmointi, ASIC, IC, ATAC, evaluation, characterization, automatic, automated, software, application, LabVIEW, object-oriented programming
Citation