Humanizing Workplaces - HR executives’ role in fostering systems intelligence in forerunning companies

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-05-08
Department
Major/Subject
Information Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
78 + 9
Series
Abstract
As organizations’ needs and operating environments are constantly changing due to increasing competition brought by globalization and digitalization, so must leadership. Diving into the humane aspects of workplaces and people management, the aim of this study was to gain insight about HR’s role in tomorrow’s thriving organizations. This thesis presents a qualitative study that was conducted based on interviews with ten of Finland’s top HR professionals. Adopting the methodology of abductive inquiry, the iterative analysis process of the study revealed results from two different angles, which are presented with the help of the theoretical framework of systems intelligence (SI), first introduced by Saarinen and Hämäläinen (2004) as a key form of human behavioural intelligence that enables intelligent behaviour in complex human systems involving interaction and feedback. The results of the study were two-fold. First, all participants showed high capabilities in the eight dimensions of SI (systems perception, attunement, reflection, positive engagement, spirited discovery, effective responsiveness, wise action and positive attitude) and demonstrated these in their work environment. Second, the results suggest that in their organizations the participants play a key role in creating an environment that enables the personal growth of the employees and that potentially increases systems intelligent behavior of its employees, thus improving the performance and efficiency of the organization. This thesis therefore proposes that there is a link between successful strategic human resource management and systems intelligence, and that HR executives seem to play a key role in building and organizational environment that fosters the growth of systems intelligence.

Yritysten toimintaympäristöjen ja tarpeiden ollessa jatkuvassa muutoksessa, esimerkiksi globalisaation ja digitalisaation kiristäessä kilpailua, myös johtamisen on muututtava. Tämä diplomityö syventyy työpaikkojen inhimillisiin puoliin ja henkilöstöjohtamiseen, tavoitteena lisätä ymmärrystä henkilöstöjohtamisen roolista tulevaisuuden kukoistavien yritysten rakentamisessa. Tässä laadullisessa tutkimuksessa toteutettiin kymmenen syvähaastattelua, joihin osallistui alan huippuosaajiin lukeutuvia suomalaisten yritysten henkilöstöjohtajia. Iteratiivisen analyysimenetelmän tuloksena syntyi tuloksia kahdesta eri näkökulmasta. Tulokset on esitetty Saarisen ja Hämäläisen (2004) esittelemän systeemiälyn teoreettisen viitekehyksen kautta, jossa systeemiäly määritellään keskeiseksi ihmisten älykkyyden muodoksi, mikä mahdollistaa älykkään toiminnan monimutkaisissa systeemeissä, joihin liittyy vuorovaikutus ja jatkuva palaute. Tutkimuksen tulokset ovat kaksijakoiset. Ensiksi kaikki haastateltavat osoittivat merkittävää kyvykkyyttä systeemiälyn kahdeksassa dimensiossa (systeeminen havainnointikyky, sanaton yhteys, reflektiivisyys, heittäytyvä mukanaolo, aikaansaavuus, kekseliäs mieli, viisas toiminta ja positiivinen asenne) ja osoittivat, miten nämä näkyvät työpaikalla. Toiseksi tulokset ehdottavat, että organisaatioissaan haastateltavat ovat avainasemassa sellaisen ympäristön luomisessa, mikä tukee henkilöstön henkistä kasvua ja mahdollisesti lisää systeemiälykästä käyttäytymistä ja siten parantaa organisaation kykyä tuottaa tulosta ja tehokkuutta. Tämä tutkimus linkittää systeemiälyn ja henkilöstöjohtamisen käsitteet toisiinsa ja ehdottaa, että henkilöstöjohtajat vaikuttavat työnsä kautta siihen, tukeeko työympäristö työntekijöitä kehittymistä systeemiälyn osa-alueilla.
Description
Supervisor
Saarinen, Esa
Thesis advisor
Saarinen, Esa
Kenttä, Peter
Keywords
HR, human resource management, systems intelligence, qualitative research
Other note
Citation