The role of Art and Craft in Namibian primary education

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Textile Art and Design
Tekstiilitaiteen koulutusohjelma
Language
en
Pages
70
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäyte kartoittaa taiteen ja käsityön roolia Namibian peruskoulutuksessa. Työ keskittyy vähävaraisiin kouluihin, joissa taideopetus usein laiminlyödään. Tutkimuskysymykset keskittyvät taideopetuksen haasteisiin, taiteen arvostukseen ja kehitysehdotuksiin. Millainen asema kädentaidoilla on Namibian peruskoulutuksessa nykyisin? Mitkä ovat suurimmat haasteet, jotka oppiaine kohtaa? Millainen rooli koulun taideaineilla on, kun puhutaan luovuudesta ja asenteista taidetta tai käsintehtyä kohtaan peruskoulun jälkeen? Työn lähtökohtana on yhteistyöprojekti Suomi-Namibia seuran ja Namibian opetusministeriön alaisuudessa toimivan opetuksen kehitysinstituutin kanssa. Projekti loi tarpeen tutkia taustaa tar-kemmin, jotta merkityksellisiä parannusehdotuksia voitaisiin kehittää eteenpäin. Työ suoritettiin laadullisena tutkimuksena, kenttätyönä valittujen paikallisten kulttuurialan edusta-jien kanssa Namibiassa tammi-helmikuussa 2013. Syvähaastattelujen tukena käytettiin puolistruk-turoitua haastattelupohjaa. Muu tutkimusmateriaali koostuu kirjallisuudesta ja osallistuvista ha-vainnoista kenttätyön aikana. Opinnäyte tuo lyhyesti esiin taustatietoja Namibiasta, perusopetuksen historiasta ja nykytilasta.

The master thesis focuses on mapping the role of art and craft as part of Namibian primary and secondary schooling. It concentrates on the challenges of marginalized schools, where art education is often neglected. It concentrates on questions; what are the main challenges that State art education is facing in Namibia, how art is appreciated and how the situation could be improved. The thesis shortly presents general background information about Namibia, its education history and current situation. The starting point for the thesis was the collaboration project with Finnish-Namibian society, together with National Institute of Educational Development (NIED) in Namibia. The work raised the need to research the background closer, to be able to contribute relevant improvement proposals. The case study was conducted as qualitative research, as field work with the chosen local Namibian professionals from the culture field during January- February 2013. A semi-structured in-depth interview was used as a research method, supported by literature and participant observations in the field.
Description
Supervisor
Kääriäinen, Pirjo
Thesis advisor
Oikarinen-Jabai, Helena
Sillgren, Sanna
Keywords
taide, käsityö, kehitysyhteistyö, Namibia, koulutus, art, craft, development, Namibia, education
Other note
Parts
  • MOA 13 näyttely yksityisnäyttely Kouvolan pääkirjastossa yksityisnäyttely Galleria Fokus Raasepori
Citation