Integration of variable renewable energy in national and international energy systems: modelling and assessment of flexibility requirements

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2016-09-30
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
64 + app. 126
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 178/2016
Abstract
National energy policies seek to increase the share of local renewable energy to meet the targets for climate change mitigation and to enhance the energy security. In this respect, large-scale integration of variable renewable energy (VRE) seems to be a predominant option. To cope with the intermittency of VRE, energy systems need to employ different "flexibility" solutions to match energy supply and demand in different time scales.  This dissertation examines the flexibility of an energy system in integration of VRE by employing quantitative energy system modelling methods. First, the maximum flexibility of an energy system is quantified. Then, different flexibility solutions and their system-level benefits are compared. The dissertation examines the market value of flexibility to quantify the profitability of such options from an investor's viewpoint. Since energy systems are being further interconnected through international power markets, the role of such markets in integration of VRE is crucial. To examine this role, this contribution develops a market-based multi-region energy system model. The proposed model is an hourly simulation-optimization model capturing the main operational features of an international power market, as well as the local heat sector in each country.  The results indicate that the flexibility of the Finnish energy system is limited and needs to be improved to accommodate wind integration levels larger than 20% of the total electricity demand. For the examined energy system, large-scale heat pumps in connection with the district heating system and heat storage prove to be techno-economically the most promising flexibility option. The deployment of electrical energy storage is not profitable under today's market compensations, but the monetization of some externalities could make a business model for some storage technologies. The size of these system-level benefits of energy storage is quantified in this study. Last but not the least, the role of international power markets in providing flexibility is analysed. The integration of VRE in neighbouring countries entails overlapping impacts, which may diminish the flexibility of the whole system. The findings of this dissertation inform energy policy on the flexibility of the energy system to achieve the planned targets from high-level integration of VRE.

Kansalliset energiapolitiikkatoimet pyrkivät lisäämään paikallisen uusiutuvan energian osuutta ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi ja kansallisen energiaturvallisuuden parantamiseksi. Suuren mittakaavan vaihteleva uusiutuva energia on tässä vallitseva vaihtoehto. Energiajärjestelmät käyttävät erilaisia joustavuutta lisääviä ratkaisuja sopeutuakseen vaihtelevaan uusiutuvaan tuotantoon, jotta energian tuotanto ja kysyntä vastaavat toisiaan eri aikajänteillä.  Tämä väitöskirja tutkii energiajärjestelmän joustavuutta kvantitatiivisilla energiajärjestelmien mallinnuksen metodeilla tilanteissa, joissa vaihtelevaa uusiutuvaa energiaa lisätään. Aluksi määritetään energiajärjestelmän maksimaalinen joustokyky. Sitten erilaisia joustoratkaisuja ja niiden systeemitason hyötyjä verrataan. Väitöskirja tutkii myös joustavuuden markkina-arvoa määrittääkseen joustovaihtoehtojen kannattavuuden investoijan näkökulmasta. Koska kansalliset energiajärjestelmät liittyvät koko ajan kiinteämmin toisiinsa kansainvälisen sähkömarkkinan kautta, sähkömarkkinan rooli vaihtelevan uusiutuvan energian integroinnissa on keskeinen. Tämän ilmiöön tutkimiseksi tässä väitöskirjassa on kehitetty markkinapohjainen monikansallinen energiajärjestelmämalli. Malli on tuntitason simuloinnin ja optimoinnin malli, joka pystyy mallintamaan sekä kansainvälisen sähkömarkkinan että paikallisten lämpöjärjestelmien pääpiirteet tarkastelumaissa.  Työn tulokset indikoivat, että Suomen energiajärjestelmän joustokyky on rajallinen ja että joustokykyä on parannettava, jotta siihen voidaan integroida yli 20% tuulivoimaa sähkön kokonaiskysynnästä. Tarkastellussa järjestelmässä suuret kaukolämpöjärjestelmiin kytketyt lämpöpumput ja lämpövarastot osoittautuivat teknis-taloudellisesti lupaavimmiksi vaihtoehdoiksi. Sähkön varastoinnin käyttö ei ole kannattavaa tämän hetken markkinoilta saatavilla korvauksilla, mutta ulkoisvaikutusten huomioiminen voisi luoda kannattavan bisnesmallin joillekin teknologioille. Näitä järjestelmätason hyötyjä määritetään työn case-tarkastelussa. Työssä on myös analysoitu kansainvälisten sähkömarkkinoiden roolia joustavuuden tarjoajana. Vaihtelevan uusiutuvan tuotannon integrointi aiheuttaa vaikutuksia myös naapurimaihin, ja yhteisvaikutukset voivat pienentää koko järjestelmän joustokykyä. Tämän väitöskirjan tulokset tuottavat tietoa politiikkatoimia varten, jotta suunnitellut vaihtelevan uusiutuvan energian tavoitteet voidaan saavuttaa.
Description
Supervising professor
Syri, Sanna, Prof., Aalto University, Department of Mechanical Engineering, Finland
Thesis advisor
Syri, Sanna, Prof., Aalto University, Department of Mechanical Engineering, Finland
Keywords
energy policy, energy systems analysis, flexibility, power market coupling, variable renewable energy, energiapolitiikka, energiajärjestelmäanalyysi, joustavuus, sähkömarkkinoiden integroituminen, vaihteleva uusiutuva energia
Other note
Parts
 • [Publication 1]: Zakeri B, Syri S, Rinne S. Higher renewable energy integration into the existing energy system of Finland – Is there any maximum limit? Energy 2015; 92(3): 244-59.
  DOI: 10.1016/j.energy.2015.01.007 View at publisher
 • [Publication 2]: Zakeri B, Syri S. Electrical energy storage systems: A comparative life cycle cost analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2015; 42: 569–96.
  DOI: 10.1016/j.rser.2014.10.011 View at publisher
 • [Publication 3]: Zakeri B, Syri S. Economy of Electricity Storage in the Nordic Electricity Market: The Case for Finland. In proceedings of the 11th International Conference on the European Energy Markets (EEM), Krakow, Poland, 28-30 May, 2014.
  DOI: 10.1109/EEM.2014.6861293 View at publisher
 • [Publication 4]: Zakeri B, Rinne S, Syri S. Wind integration into energy systems with a high share of nuclear power – what are the compromises? Energies 2015; 8 (4):2493-527.
  DOI: 10.3390/en8042493 View at publisher
 • [Publication 5]: Zakeri B, Virasjoki V, Syri S, Connolly D, Mathiesen BV, Welsch M. Impact of Germany's Energy Transition on the Nordic Power Market – A market-based multi-region energy system model. Energy 2016 (In press).
  DOI: 10.1016/j.energy.2016.07.083 View at publisher
 • [Publication 6]: Zakeri B, Syri S. Intersection of national renewable energy policies in countries with a common power market. In proceedings of the 13th International Conference on the European Energy Markets (EEM), Porto, Portugal, 6-9 June, 2016.
  DOI: 10.1109/EEM.2016.7521265 View at publisher
Citation