Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
75
Series
Abstract
TALOUDELLISEN MITTARISTON RAKENTAMINEN KUNNALLISELLE YKSIKÖL-LE - CASE ESPOON KAUPUNGIN TYÖVÄENOPISTO Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa Espoon kaupungin työväenopistolle mitta-risto taloudelliseen seurantaan. Mittareiden tarkoituksena on olla keskeisiä opis-ton tulojen, menojen ja tehokkuuden seurannan kannalta. Lisäksi mittareiden tu-lee avustaa opiston johtoa päätöksenteossa. Tutkimuksen tavoitteena on myös mahdollistaa mittariston implementointi. Lähdeaineisto Tutkimuksen lähdekirjallisuutena käytettiin ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita sekä kirjallisuutta tutkimuksen aihealueilta. Lähdekirjallisuus käsitteli pääosin kunnallistaloutta, New Public Managementia, suorituksen mittaamista ja im-plementointia. Empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla seitsemää henkilöä Espoon kaupungin työväenopistosta. Haastateltavat toimivat opiston johdossa, tiimivastaavina sekä asiantuntijoina. Tulokset Tutkimuksen tuloksena syntyi Espoon kaupungin työväenopiston käyttöön ta-loudellinen mittaristo, joka sisältää kymmenen mittaria. Mittariston implemen-toinnin kannalta keskeisimmiksi asioiksi nousivat opiston johdon sitouttaminen mittariston käyttöön sekä tiimien esimiesten ja sihteerien perehdyttäminen mit-tariston päivittämiseen. Avainsanat Mittaristo, Kuntatalous, New Public Management, Mittariston implementointi, Työväenopisto
Description
Keywords
adult education, aikuiskoulutus, new public management, kuntatalous, mittaristo, mittariston implementointi
Citation