Keskijännitteisessä avojohtoverkossa tapahtuneiden vikojen riippuvuus ympäristöolosuhteista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Power Systems and High Voltage Engineering
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutus-/tutkinto-ohjelma
Language
fi
Pages
72, [7]
Series
Abstract
Lähivuosina verkkoyhtiöitä odottavat mittavat saneeraustoimenpiteet, kun enimmäkseen 1960- ja 1970-luvuilla rakennettujen jakeluverkkojen teknilliset pitoajat lähestyvät loppuaan. Perinteisesti jakeluverkko rakennettiin tuolloin avojohtoratkaisuna metsän keskelle. Verkon luotettavuus ei ollut yhtä tärkeää kuin nykyään. Nyky-yhteiskunnan kasvava tarve sähkön laadusta ja sen luotettavasta jakelusta näkyy valvovan viranomaisen regulaatiossa. Verkkoyhtiöitä sakotetaan yhä lyhyemmistä katkoksista. Sähkön jakelun luotettavuutta on pyrittävä parantamaan. Kaapeloinnin tai päällystettyjen johtimien käytön on todettu parantavan luotettavuutta. Haja-asutusalueella kulutus on pientä, sen jakaantuessa laajalle alueelle. Avojohto on toistaiseksi säilyttänyt asemansa taloudellisesti kannattavimpana ratkaisuna. Jakeluverkon luotettavuuteen vaikuttavat verkon käyttötapa, komponenttien kunto sekä ympäristöolosuhteet. Tämän diplomityön tarkoituksena on tarkastella ympäristöolosuhteiden vaikutusta vika- sekä jälleenkytkentätaajuuksiin. Verkon ympäristö jaotellaan metsään, tien varteen sekä avomaahan. Myös jakeluverkon korkeuden sekä vikataajuuden korrelaatiota tarkastellaan. Aineisto mahdollistaa myös ylijännitesuojauksen sekä verkon maadoitustavan vaikutuksen arvioimista verkon luotettavuuteen. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi investointipäätöksissä sekä pysyvien vikojen nopeammassa paikallistamisessa. Verkkotietojärjestelmä on arvokas apuväline verkkoyhtiöille. Diplomityössä pohditaan, kuinka verkkotietojärjestelmää pystyttäisiin yhä tehokkaammin käyttämään luotettavuuden parantamiseksi.

A massive renewal of the Finnish distribution networks will be required in the near future, as a major part of these networks, built in the 1960's and 1970's, begin to reach the end of their lifetime. The distribution networks were built in the middle of forests using overhead lines. The reliability of the network played less of a role than it does today. Modern society's growing need for quality electricity and its reliable distribution is reflected in the strict regulatory environment. Network companies have to pay more compensation for shorter interruptions in supply. Efforts should be made to improve the distribution of electricity. In terms of reliability, cables and covered conductors have been shown to improve the quality of supply. In rural areas, consumption is usually small-scale and it is distributed across a wide area. Thus far, the overhead line has maintained its status as the most economical solution in rural areas. In the case of the bare conductor, reliability of distribution is dependent on the way the network is used, the condition of the components and on environmental factors. This thesis examines the effect of environmental factors on permanent and temporary faults. The surrounding environment was divided into forest, roadside and open ground areas. Additionally, the effect of the height of the distribution network on failure rates is also considered. The data collected also make it possible to study how overvoltage protection and neutral earthing would affect reliability of the network. The results achieved can be used, for example, in investment decisions and locating the permanent faults more rapidly. Network Information Systems are valuable tools for network companies. In the end of the thesis, some proposal to improve the Network Information System has been made.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti; Prof.
Thesis advisor
Heine, Pirjo; TkT
Keywords
distribution system reliability, environmental factors, network planning, overvoltage protection, neutral point connection, jakeluverkon luotettavuus, ympäristötekijät, verkkosuunnittelu, ylijännitesuojaus, verkon maadoitus
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-010281