Tietoturvallisuuden hallinta : palautejärjestelmän vaatimukset ja toteutustavat

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Networking Technology
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
vii, 71, [24]
Series
Abstract
Käsittelen tässä työssä tietoturvallisuuden hallintaa palautejärjestelmän avulla. Valtionhallinnossa tietoturvallisuuden hallinta perustuu normiohjaukseen, jota toteuttaa tietoturvallisuuden tietoturvatoiminnan hallintajärjestelmä. Ongelmana on saada esille hallinnan ja toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus. Olen valinnut ongelma ratkaisuksi palautejärjestelmämallin. Valinnan peruste se, että prosessimuotoista toimintaa on ohjattava kuten prosessia ohjataan: tulosta mittaamalla ja vertaamalla annettuihin tavoitteisiin – siis takaisinkytkennällä. Esitän palautejärjestelmämallille vaatimuksia, jotka pohjautuvat kirjallisuustutkimukseen ja haastatteluihin, ja toteutustapoja. Palautejärjestelmän on tuotettava tilannekuva, joka on oikea-aikainen, perustuu merkitykselliseen tietoon ja on kohdennettu oikein. Prosessimuotoisen toiminnan ohjaaminen kulminoituu mittaamiseen ja mittaustulosten analysointiin – metriikkaan. Palautejärjestelmän toteutustavoissa olen keskittynyt mittareiden ja metriikan määrittelyihin. Olen valinnut määrittelytavaksi Goal Question Metric -mallin, jota sovellan standardiin ISO/IEC 27001:2005. Toinen esittämäni toteutustapa koskee henkilöstön tietoturvakulttuurin mittaamista. Tietoturvallisuuden johtaminen on ihmisten johtamista ja johtamisen vaikuttavuus ilmenee tietoturvakulttuurina. Tietoturvakulttuuria on mitattava esimerkiksi henkilöstökyselyiden yhteydessä.

This thesis discusses information security management with a feedback system. The Finnish Goverment infomation security management system is based on the Finnish laws and directed with the standards. The basic problem is to show impact and effectiveness of the security management. As a solution I have chosen the feedback model. The reason is that security management process should be controlled like any other process: with feedback system. This means measurement of the results of the security operations and comparing these results with the given goals from the security management system. I have stated demands for the feedback system based on the litterature study and interviews. The feedback system must provide meaningful information on time to the right target group. The operations of feedback system is based on measurements and metrics. I propose to use the Goal Question Metric model for metrics development. I have applied the model to the ISO/IEC 27001:2005 standard. The same model can be used for the development of metrics to evaluate the security awareness and culture of the organization. The security management is human resources management and the impact of management must be evaluated. The information security climate must be evaluated as part of the normal organizational climate measurements.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo; Prof.
Thesis advisor
Hyytiä, Kalevi; DI
Keywords
security management, feedback system, metrics, tietoturvallisuuden hallinta, palautejärjestelmä, mittaaminen
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-011861