Employee well-being as part of IT-project success metrics

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-08-21
Department
Major/Subject
Software and Service Engineering
Mcode
SCI3043
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
76
Series
Abstract
Fast-paced and result driven project work can cause stress among employees. Organizations working in the field of IT are recognizing that employees are vital contributors to project outcomes. By understanding how employee well-being influences project success, organizations can foster a supportive work environment that promotes employee well-being, thus ultimately leading to improved project performance. The goal of this thesis was to understand how can IT-project success be measured in a manner that incorporates and acknowledges the well-being of employees. This was done through a systematic literature review and an empirical study utilizing action design research. The approaches to both IT-project success and employee well-being in academic literature were examined. A measuring system for IT-project success that includes employee well-being metrics was created in the empirical study. Existing literature provides metrics for IT-project success such as cost, time, effectiveness, sustainability, green efficacy, communication, and project satisfaction. These metrics allow organizations to evaluate the performance of IT projects, enabling them to identify areas for improvement, make informed decisions, and achieve successful project outcomes. Similarly, existing literature offers various metrics categorized under psychological well-being, health, time use, education, and living standard to measure employee well-being comprehensively. These metrics provide insights into different dimensions of well-being and allow organizations to develop targeted strategies for enhancing employee satisfaction and creating a positive work culture. However, implementing these metrics in fast-paced and result driven project environments requires careful customization and efficient data collection and analysis to strike a balance between obtaining valuable insights and managing practical constraints. The research highlights the importance of considering various metrics to measure IT-project success, including cost, time, customer satisfaction, work-life balance, alignment of competences and interests, and communication. Based on the result, it can be concluded that including employee well-being aspects in the definition of IT-project success offers a possibility for a holistic approach to measuring IT-project success. Additionally, incorporating employee well-being in the definition of IT-project success could help guide actions that prioritize employee well-being, thus also resulting in better project success.

Tuloshakuinen projektityö voi aiheuttaa stressiä työntekijöille. Ymmärtämällä, miten työntekijöiden hyvinvointi vaikuttaa projektin onnistumiseen, organisaatiot voivat luoda työympäristön, joka edistää työntekijöiden hyvinvointia ja siten vaikuttaa projektien onnistumiseen. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten IT-projektien onnistumista voidaan mitata siten, että työntekijöiden hyvinvointi otetaan huomioon. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksen ja toimintatutkimusta hyödyntävän empiirisen tutkimuksen avulla. Tutkimuksessa tarkasteltiin sekä IT-projektien menestyksen että työntekijöiden hyvinvoinnin lähestymistapoja kirjallisuudessa. Empiirisessä tutkimuksessa luotiin IT-projektien menestyksen mittausjärjestelmä, joka sisältää työntekijöiden hyvinvoinnin mittareita. Kirjallisuus tarjoaa mittareita IT-projektien menestykselle, kuten kustannukset, aika, tehokkuus, kestävyys, ympäristövaikutukset, viestintä ja asiakastyytyväisyys. Nämä mittarit mahdollistavat tunnistamaan kehittämistarpeita ja auttavat saavuttamaan onnistuneita projekteja. Kirjallisuus tarjoaa myös erilaisia mittareita työntekijoiden hvyinvoinnin mittaamiseen. Nämä on jaoteltu psykologiseen hyvinvointiin, terveyteen, ajan käyttöön, koulutukseen ja elintasoon. Mittarit kategorioissa tarjoavat tietoa eri hyvinvoinnin ulottuvuuksista ja mahdollistavat kohdennettujen strategioiden kehittämisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Mittareiden käyttö nopearytmisissä projektiympäristöissä edellyttää huolellista räätälöintiä, sekä tehokasta tietojen keruuta ja analysointia. Näin voidaan saavuttaa tasapaino arvokkaan tiedon saamisen ja käytännön rajoitusten välillä. Tämä tutkimus korostaa erityisesti mittareiden kustannukset, aika, asiakastyytyväisyys, työn ja vapaa-ajan tasapaino, osaamisen ja kiinnostusten yhteensovittaminen sekä viestintä, tärkeyttä IT-projektien menestyksen mittaamisessa. Tulosten perusteella voidaan todeta, että työntekijöiden hyvinvoinnin sisällyttäminen IT-projektien menestyksen määritelmään tarjoaa mahdollisuuden kokonaisvaltaisempaan lähestymistapaan IT-projektien mittaamisessa. Lisäksi työntekijöiden hyvinvoinnin sisällyttäminen IT-projektien menestyksen määritelmään voi ohjata toimia, jotka priorisoivat hyvinvointia ja siten parantavat myös projektien menestystä.
Description
Supervisor
Kauppinen, Marjo
Thesis advisor
Kauppinen, Marjo
Keywords
project success, employee well-being, IT projects, metrics, measurement
Other note
Citation