Requirements and solutions for a frequency converter connectec to a domestic power-distribution network

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 82 s. + liitt. 7
Series
Abstract
Työ käsittelee kodin sähköverkkoon kytkettävälle taajuusmuuttajalle asetettuja vaatimuksia ja ratkaisumalleja vaatimusten täyttämiseksi. Tavoitteena on selvittää standardien asettamat rajoitukset Euroopan sekä Yhdysvaltain osalta ja näihin rajoituksiin nojautuen esitellä uuden tyyppisiä ratkaisumalleja. Lopulta voidaan luoda konsepti kotitalouslaitteisiin sopivan taajuusmuuttajan toteuttamiseksi. Aluksi esitellään taajuusmuuttajan käyttöympäristö kotitaloudessa, taajuusmuuttaja laitteena, sekä muutamia sovelluskohteita, joita kotitaloudessa taajuusmuuttajalle on olemassa. Standardit rajoittavat pääosin laitteista tulevia häiriöitä, kuten emissioita, vuotovirtaa ja verkkoharmonisia. Täten on perusteltua ensin esitellä häiriöihin liittyvä teoreettinen tausta, näin myös standardien asettamat vaatimukset ovat mahdollisia ymmärtää. Eurooppalaiset standardit perustuvat EMC-direktiiviin ja ovat yhden ja saman standardointiorganisaation valmistelevia, joten ristiriitaisuuksia ei standardien välille pääse juurikaan syntymään. Yhdysvalloissa standardointiorganisaatioita on useampia ja standardien noudattaminen perustuu enemmän asiakkaiden vaatimuksiin kuin viranomaisten määräyksiin. Standardien vaatimusten perusteella on asetettu reunaehdot, joiden täyttämiseksi on esitelty ratkaisuja. Ne keskittyvät ennen kaikkea sähkömagneettisten häiriöiden ja verkkoharmonisten rajoittamiseen. Standardien vaatimukset täyttävä taajuusmuuttaja on lopuksi luotu käyttäen perustana 370W:n ACS50 taajuusmuuttajaa. Nykyiseen taajuusmuuttajaan on lisätty ratkaisuvaihtoehdoista parhaiksi osoittautuneet ja konseptin toimivuus on todettu simuloinnein.
Description
Supervisor
Ovaska, Seppo
Thesis advisor
Hautakorpi, Esa
Keywords
frequency converter, taajuusmuuttaja, electromagnetic compatibility, sähkömagneettinen yhteensopivuus, harmonics, verkkoharmoniset, emission, emissio, leakage current, vuotovirta, filter, suodatin
Other note
Citation