Pintakäsittelylaitosten toiminnan ja tuottavuuden tehostaminen LEAN-menetelmää hyödyntäen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-08-23
Department
Major/Subject
Tuotantotalous
Mcode
TU3009
Degree programme
MTE - Materiaalitekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
105 + 9
Series
Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää keinoja kansainvälisiä pintakäsittelypalveluita tuottavan yrityksen tuotantoprosessien tehostamiseen Lean-filosofiaan pohjautuvien menetelmien avulla. Työn teoreettisessa osuudessa tarkasteltiin Lean-ajattelumallin lähtökohtia ja periaatteita sekä toimintamalleja, joiden avulla tuotantoprosesseja voidaan kehittää. Tarkastelun kohteena olivat pintakäsittelylaitosten prosessit, jossa käytiin läpi tuotannon eri vaiheet. Tämän lisäksi toisena tarkastelun kohteena oli organisaatiossa tapahtuva muutos. Kappaleessa tutustutaan muutoksen vaiheisiin, muutosjohtamiseen ja muutosvastarintaan, jotka liittyvät olennaisesti Lean-toimintamalliin siirtymiseen. Empiirisessä osuudessa käsiteltiin pintakäsittelylaitosten tuotannon prosessien arvoketjua sekä siihen läheisesti liittyviä toimintoja. Työn tarkoitus oli tunnistaa tuotannossa syntyvää hukkaa ja keinoja sen vähentämiseksi. Tavoitteena oli tutkia, miten tuotantoprosesseja voidaan parantaa Lean-menetelmien avulla. Tutkimuksessa selvisi, että pintakäsittelylaitosten prosesseissa oli havaittavissa kaikkia Lean-filosofian nimeämiä arvoa lisäämättömän toiminnan muotoja. Tuotannon tehokkuutta voidaan kasvattaa hyödyntäen parhaiten soveltuvia Lean-menetelmiä, erilaisia mittaamiseen ja seuraamiseen tarkoitettuja työkaluja sekä parantamalla toimittajayhteistyötä. Resurssien ja osaamisen merkitys tuotannon laadussa ja kehittämisessä on merkittävä.

The purpose of this study was to find ways to improve efficiency of production processes by using Lean manufacturing principles and methods. Study was done for international company that produces surface treatment services. The theoretical part of the thesis examined the Lean-thinking model approaches and principles, as well as operational models, which allows production processes to be developed. Theoretical part discussed the processes of the surface treatment plant, in which various stages of production were reviewed. In addition, another object of the review was the change in the organization. Chapter introduces the stages of change, change management and resistance to change, which are intrinsically linked to transition to a Lean approach. In the empirical part of the study, the value chain of surface treatment plants production processes was reviewed, as well as the closely related functions. The purpose of the study was to identify the waste generated in the production and ways to reduce it. The aim was to examine how production processes can be improved using Lean methods. The study found that all of the surface treatment processes of plants comprised partly of the functions that provide no value to the company or the customer. The efficiency of production can be increased by using the appropriate methods of Lean, a variety of measuring and monitoring the meaning of tools, as well as improving supplier collaboration. Importance of resources and excellence in quality and in development of production is significant.
Description
Supervisor
Lundström, Mari
Thesis advisor
Savilampi, Jukka
Aromaa, Jari
Keywords
lean, tuotanto, tehokkuus, kehittäminen
Other note
Citation