Delivery Process Development in Engineering to Order Manufacturing

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
en
Pages
84 + [5]
Series
Abstract
This thesis project's scope was to develop ABB's Synchronous Machines' profit centre's packing and painting department's processes. Synchronous Machines have had problems in delivering machines on time to its customers and many of the problems hindering the process have occurred in the last department of the manufacturing process; packing and painting department. It should be mentioned that Synchronous Machines have had other development project going on parallel with this thesis project and at the end of this thesis project the OTD indicator have been full 100 % over 100 days in a row. The investigation question and goal was find ways to increase department's capacity, avoid unnecessary work and to create new processes for most problematic issues. Project was started with deep current state analysis of the packing and painting department's processes. Investigation methods included interview, observation and data analysis. Current process was described on the shop floor level as well as on the office level starting from the machine testing and ending to the actual delivery to the customer. Based on the analysis development proposals were gathered and ranked to the importance. Three most important development proposals were chosen to be implemented during the thesis project, these subprojects were; transportation forecasting, process development for customer supplied components and outsourcing of the spare parts packing. Theory part of the thesis project concentrated on Lean philosophy, Theory of Constraints and outsourcing. The idea was to find solution proposals to the problems observed in the current state analyses. Benchmarking was also used for finding ideas to the development of the department's processes. Results section concentrated on the three subprojects, which were chosen to be implemented during the thesis project. Their current processes as well as the new processes and the gains for using these new processes were presented.

Tämän diplomity6projektin tarkoituksena oli kehittää ABB:n Tahtikoneet tulosyksik6n pakkaus- ja maalausosaston prosesseja. Tahtikoneilla on ollut ongelmia toimitusvarmuudessa asiakkailleen ja monet ongelmat, jotka ovat haitanneet toimitusprosessia, ovat tapahtuneet tehtaan valmistusprosessin viimeisellä osastolla; pakkaus- ja maalausosastolla. Tämän diplomityön rinnalla on Tahtikoneissa tehty monia muitakin kehitysprojekteja tilanteen korjaamiseksi ja voidaan mainita, että tämän diplomityöprojektin lopulla Tahtikoneet on ollut yli 100 päivää tilanteessa, jossa toimitusvarmuus on ollut täydet 100 %. Tämän diplomityön tutkimuskysymyksenä ja tavoitteena on ollut löytää keinoja lyhentää osaston läpimenoaikaa, poistaa ylimääräistä työtä ja luoda uudet prosessit kaikkein problemaattisimmille ongelmille. Projekti aloitettiin perinpohjaisella pakkaus- ja maalausosaston prosessien nykytilakartoituksella. Tutkimusmetodit sisälsivät haastattelun, seurannan ja datan analysoinnin. Prosessin nykytila kuvattiin sekä tuotannon että toimiston tasolla alkaen koekentältä, kun koneen koestus on valmis päättyen koneen toimitukseen asiakkaalle. Analyysien perusteella luotiin kehitysehdotukset ja rankattiin ne tärkeysjärjestykseen. Kolme tärkeintä parannusehdotusta päätettiin implementoida käytäntöön tämän projektin aikana, nämä aliprojektit olivat; kuljetustarpeen ennustus kuljetusyhtiöille, prosessin luonti asiakastoimitetuille osille ja varaosien pakkaamisen ulkoistaminen. Työn teoriaosuus keskittyy Lean filosofiaan, kapeikkoajatteluun ja ulkoistamiseen. Ideana oli löytää ratkaisuehdotuksia nykytilakartoituksessa havaittuihin ongelmiin. Työssä on myös tutustuttu tahtikoneiden yhden alihankkijan toisen toimipisteen toimintaan, josta on haettu ideoita osaston prosessien kehittämiseen. Työn tulososio keskittyy kolmeen aliprojektiin, joita kehitettiin ja otettiin käyttöön tämän projektin aikana. Näiden projektien nykytila ennen kehitystä, uusi prosessi ja sillä saavutettavat hyödyt esitellään.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Jouslehto, Jan
Keywords
Lean, kapeikko teoria, theory of constraints, ulkoistaminen, outsourcing, toimitusprosessin kehitys, delivery process development
Other note
Citation