Yritysten maksukyvyttömyyden ennustaminen kriisitaloudessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2010
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
82
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, voidaanko yritysten tilinpäätösten tunnusluvuista tunnistaa sellaisia muuttujia jotka ennustavat yritysten maksukyvyttömyyttä. Lisäksi haluttiin tutkia, heikkeneekö tällaisiin tunnuslukumuuttujiin perustuvien tilastollisten ennustemallien erottelukyky kun yritysten taloudellinen toimintaympäristö merkittävästi heikentyy. Maksukyvyttömyyden ennustamisen tärkeyttä perusteltiin Basel II –vakavaraisuuskehikolla. Lähdeaineisto Tutkimuksessa käytettiin hyväksi 1094:n pienen ja keskisuuren virolaisen yrityksen maksuhäiriö- ja tilinpäätöstietoja vuosilta 2001-2009. Tiedot kerättiin virolaisten pankkien ilmoittamia maksuhäiriöitä sisältävästä maksuhäiriörekisteristä. Aineiston maksuhäiriöt olivat Basel II –vakavaraisuuskehikon antaman maksukyvyttömyysmääritelmän mukaisia. Aineiston käsittely Yritysten maksukyvyttömyyden ennustamista varten luotiin logistisella regressiolla tilastollinen ennustemalli käyttäen tutkimusaineistoa vuosilta 2001-2007. Tämän jälkeen ennustemallin erottelukykyä eri ajankohtina mitattiin ROC-analyysin avulla. Tulokset Tulokset osoittivat, että yritysten maksukyvyttömyyttä voidaan ennustaa melko luotettavasti yritysten kannattavuutta, velkaantuneisuutta, likviditeettiä ja toiminnan laajuutta kuvaavilla tilinpäätöstunnusluvuilla. Voitiin myös toisaalta todeta, että tällaisiin tunnuslukuihin pohjautuvan ennustemallin erottelukyky heikkeni selvästi, kun yritysten taloudellinen toimintaympäristö merkittävästi heikentyy. Avainsanat Maksukyvyttömyys, tilinpäätöksen tunnusluvut, logistinen regressio, ROC-analyysi, Basel II, kriisitalous.
Description
Keywords
maksukyvyttömyys, tilinpäätöksen tunnusluvut, logistinen regressio, ROC-analyysi, Basel II, kriisitalous
Other note
Citation