The Bridge Program - Participant Perspectives

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
93 + app. 5
Series
Aalto University publication series SCIENCE + TECHNOLOGY, 4/2015
Abstract
The Nokia Bridge Program was established in summer 2011 in order to "make the best of the restructuring: create meaningful opportunities for individuals and local economies impacted by workforce reductions" and to "assist individuals in re-employment". This document reports whether and how the program helped individuals avoid the known negative effects of job loss and find meaningful re-employment. The document also reports how affected employees formed perceptions about Nokia´s fairness and responsibility. It was found that the Bridge Program served as a source of social support for many individuals. The program induced positive mental resources, diminished feelings of uncertainty and insecurity and thus helped participants to cope better with the transition. In addition, the program facilitated re-employment e.g. by supporting job-search-related learning and employees´ self-esteem as job-applicants. It was also found that the Bridge provided resources that enabled participants to make positive career changes. These positive effects were shown in three distinct psychological and behavioral phases identified in the experiences of individuals who actively utilized the program: (1) recovery, (2) opening oneself up to new stimuli and directing one's thoughts to previously unexplored career possibilities, and (3) taking concrete steps toward new, meaningful opportunities. It was also investigated why some employees did not actively utilize the program. More than two thirds of all survey respondents agreed with the statement: "The Bridge Program positions Nokia as fair and responsible employer". The factors underlying these appraisals were investigated and as a result, three distinct social positions were identified. (1) "Targets" often emphasized that Nokia was making its decisions to reduce the workforce without legitimate reasons. Nokia was responsible for mitigating any harmful consequences on its employees. (2) "Compliant partners" viewed that Nokia had a legitimate right to reorganize even though it would lead to workforce reductions. Compliant partners were sensitive both to the company´s needs and to their own needs and emphasized the importance of implementing difficult decisions in as considerate a manner as possible. (3) "Independents" emphasized that the company´s legitimate goal was to maximize its capacity to succeed in future endeavors. They as employees had no rights to Nokia´s resources beyond an effectual work contract. Thus, Nokia´s business-oriented motivations were seen as acceptable whereas employee-oriented motivations for providing Bridge assistance were criticized. All in all, the study suggests that companies and affected employees benefit from transparency concerning both business- and employee-oriented reasons for decision making and the sources of funds for the offered support. Based on the study, the researchers recommend the use of similar type of employee assistance programs as part of future workforce reductions.

Bridge-ohjelma perustettiin kesällä 2011 tukemaan Nokian henkilöstövähennysten kohteeksi joutuneita henkilöitä ja paikkakuntia merkityksellisten, uusien mahdollisuuksien löytämisessä sekä uudelleentyöllistymisessä. Tässä tutkimusdokumentissa raportoidaan ohjelmaan osallistuneiden näkemyksiä sen vaikutuksista.  Tutkimuksen tulosten mukaan Bridge-ohjelmalla oli myönteisiä vaikutuksia sitä hyödyntäneiden henkilöiden hyvinvoinnille ja uudelleentyöllistymisen edellytyksille. Tutkimuksessa havaittiin, että ohjelma toimi sosiaalisen tuen lähteenä: se lisäsi myönteisiä voimavaroja, vähensi epävarmuuden ja turvattomuuden tunteita ja näin auttoi osallistujia selviytymään muutoksesta paremmin. Bridge-ohjelma edesauttoi uudelleentyöllistymistä mm. tukemalla työnhakuun liittyvää oppimista sekä työntekijän itsetuntoa työnhakijana. Sen koettiin lisäksi tarjoavan resursseja, jotka auttoivat osallistujia tekemään myönteisiä uramuutoksia. Nämä positiiviset vaikutukset tulivat esiin kolmessa psykologisessa ja toiminnallisessa vaiheessa jotka havaittiin Bridge-ohjelmaa aktiivisesti käyttävien yksilöiden kokemuksissa: (1) toipuminen, (2) avautuminen uusille virikkeille ja ajatusten suuntaaminen aiemmin tuntemattomiin mahdollisuuksiin sekä (3) konkreettisten askeleiden ottaminen uuteen, merkitykselliseen suuntaan. Tutkimuksessa selvitettiin myös, miksi kaikki eivät hyödyntäneet ohjelmaa aktiivisesti.  Kyselyyn vastanneista 67% piti Nokiaa Bridge-ohjelman ansiosta oikeudenmukaisena ja vastuullisena työnantajana. Tähän näkemykseen vaikutti kolme erilaista käsitystä työsuhteen osapuolen oikeuksista ja velvollisuuksista. (1) Nokian vastuun "kohteet" katsoivat, että Nokialla ei ollut legitiimiä perustetta henkilöstövähennyksille. Nokia oli siten vastuussa työntekijöille koituneista negatiivisista seurauksista. Bridge ohjelman toteutus nähtiin perusteltuna. (2) "Kumppaneiksi" itsensä mieltävät ilmaisivat, että Nokialla oli legitiimi oikeus käyttää resurssejaan haluamallaan tavalla. Heidän mielestään oli kuitenkin ymmärrettävää, että Nokia käytti resurssejaan työntekijöiden tarpeiden huomioimiseen taloudellisten mahdollisuuksiensa puitteissa. (3) "Itsenäiset" eivät katsoneet olevansa oikeutettuja Nokian resursseihin, ellei niitä oltu erikseen määritelty työsopimuksessa. Itsenäiset suhtautuivat kriittisesti työntekijöiden tarpeiden huomioimiseen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Tutkimus osoittaa, että yritykset ja henkilöstövähennysten kohteiksi joutuvat työntekijät hyötyvät sekä liiketoimintaan että työntekijöiden hyvinvointiin liittyvien perusteluiden avoimesta kommunikoimisesta sekä läpinäkyvyydestä suhteessa tarjotun avun rahoittamiseen.  Raportissa esitettyjen tulosten perusteella voidaan suositella vastaavanlaisten tukiohjelmien hyödyntämistä myös osana tulevaisuuden henkilöstövähennyksiä.
Description
Keywords
workforce reductions, corporate social responsibility, employee assistance program, well-being, re-employment, fairness, henkilöstövähennykset, yritysvastuu, tukiohjelma, hyvinvointi, uudelleentyöllistyminen, oikeudenmukaisuus
Other note
Citation