Vihreän rakentamisen kasvupotentiaali Uudellamaalla - UrWood-Loppuraportti

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
69
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA, 2/2022
Abstract
UKKE052 UrWood -tutkimushankkeessa selvitetään puurakentamisen hiilineutraaliuspotentiaali Uudellamaalla sitomalla puun hiilivarannot ja päästövähennykset maankäytön (MAL) tavoitteisiin. Hanke tuottaa uskottavia matalahiili- ja hiilineutraalisuusskenaarioita tulevaisuuden rakentamisesta Uudellamaalla. Arviot perustuvat nyt vallitsevaan rakennustapaan (BAU) sekä erilaisiin puurakentamisen skenaarioihin. Skenaariot kattavat MAL:n sopimuksellisesti keskeiset tavoitteet ja niihin sidotut tavoitevuodet 2031 (MAL), 2035 (Suomen hiilineutraalisuustavoite) ja 2050 (EU hiilineutraalisuustavoite). Hanketta rahoitti Uudenmaan liitto sekä Maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeen viestinnässä käytettiin hankkeelle nimeä LANKKU– Laajamittaisen puun käytön hiilineutraaliushyödyt ja kannattavuus rakentamisessa ja kaavoituksessa. Hankkeessa huomioidaan rakentamisen päästöt, puurakennusten hiilivarastot ja hiilikompensaatiot hiilineutraalisuustavoitteihin pyrittäessä. Tutkimus perustuu olemassaoleviin maakäytön tavoitteisiin ja kasvuskenaarioihin uudisrakentamisen määristä Uudellamaalla (Uudenmaan liitto, 2018). Työ hyödyntää aikaisemmin tehtyjä päästömalleja erilaisten puurakennusten ja muiden tämänhetkisten rakennustapojen vertailuissa. Hankkeen keskeisimmät tuotokset ovat eri rakentamisskenaariot ja niiden perusteella annettavat suositukset/arviot puurakentamisen hiilineutraalisuuspotentiaalista Uudellamaalla.Tulokset osoittavat, että puurakentamisella voidaan vähentää uudisrakentamisen ilmastokuormaa sekä kasvattaa merkittävästi kaupunkiympäristöjen hiilivarastoa Uudellamaalla. Puurakentamista lisäämällä voidaan vähentää asuinrakentamisen hiilipäästöjä arviolta noin 0,79–1,35 Mt CO2e. Samaan aikaan rakennetun ympäristön hiilivarasto kasvaisi Uudellamaalla arviolta 0,51–0,80 miljoonaa tonnia, joka vastaa kompensaationa noin 1,88–2,95 Mt CO2e ilmastopäästöjä. Hankkeessa esitetyt arviot uudisrakentamisen päästövähennyksistä pelkästään puurakentamista hyödyntämällä eivät vielä yksistään ole riittäviä saavuttamaan teollisuuden ja kaupunkien asettamaa hiilineutraalisuustavoitetta.Tämän lisäksi tarvitaan merkittäviä muiden rakennusmateriaalien päästövähennyksiä sekä laajamittaisen puurakentamisen hiilikompensaation eli hiilivarastojen kasvattamisen hyödyntämistä. Puurakentamisen lisäksi hanke tutkii matalan ja tiiviin kaupungin konseptia, jolla voitaisiin tukea puurakentamisen nopeaa kasvua ja uudisrakentamisesta aiheutuvan hiilipiikin hillintää. Konseptissa matalalla ja tiiviillä rakentamisella pystytään tuottamaan tiivistä kaupunkirakennetta, mutta samalla tukemaan puurakentamisteknologioiden kilpailukykyä nykyisellä teollisuusrakenteella. Lopuksi UrWood-hankkeessa esitellään myös uusi hiilikompensaatiokonsepti, jossa kaavoitetulle uudisrakennusalueelle sijoitettaisiin systemaattisesti tarpeeksi tiiviisti puurakennuksia niin, että niihin kertyvä hiilivarasto kompensoisi eli pystyisi hyvittämään menetetyn metsämaan hiilivaraston.
Description
Keywords
rakennustoiminta, puurakentaminen, kestävä kehitys, sustainability, hiilineutraalius, päästövähennykset
Citation