COMBINING PARTICIPATIONS. Expanding the Locus of Participatory E‐Planning by Combining Participatory Approaches in the Design of Digital Technology and in Urban Planning.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Doctoral thesis (article-based)
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
285
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 11/2014
Abstract
The thesis is a trans-disciplinary work on participatory e-planning. So far, participatory e-planning, as approached in the urban planning and e-planning fields, has only focused on conventional types of participation in urban planning, which are enhanced by the use of single pieces of software. This approach is not in tune with the realities of the emerging digital age and its emerging cultures of participation. These are cultures of information-centred and digitally mediated peer production and sharing that are supported by activities of tinkering with technology. I argue that in order to meet the realities of the digital age, participatory e-planning has to recognize the necessity of combining different types of participation. I particularly emphasize the importance of participation in the design of digital technology, which comprises different types of participation, such as staged participation and participation as design-in-use. By acknowledging participation in the design of digital technology, it becomes easier to understand and tap into the dynamics of the new cultures of participation, as well as face the challenges and uncertainties of the new technological landscape of mundane digital tools associated with it. The research questions that guide the work are the following: 1) How should we re-conceptualize participatory e-planning? and, 2) What and how should we design for participatory e-planning? The outcome is a work that introduces a mixed conceptual vocabulary and a novel analytical tool, the matrix of multiple participations. Participatory e-planning is re-conceptualised as comprising different types of participation that take place in urban planning, as well as in the design of digital technology. The different types of participation can occur simultaneously in different combinations and affect one another. My quest for a new conceptualization of participatory e-planning has emerged from and gone hand in hand with my involvement in the participatory design of the Urban Mediator (UM), an online map-based tool for locative media creation and sharing. The concrete participatory design of the UM gave impetus to the Expanded Participatory Design (EPD) approach, which combines different but interconnected activities of participation in the design of digital technology. The EPD can also be embedded in different types of participation in urban planning. The EPD approach expands the locus of participatory e-planning towards collaborative work based on digital media production and sharing by experts and non-experts alike.

Väitöskirja käsittelee osallistuvaa sähköistä suunnittelua poikkitieteellisesti. Toistaiseksi osallistuvaa sähköistä suunnittelua on lähestytty ainoastaan perinteisen osallistuvan yhdyskuntasuunnittelun kautta, jossa käytetään valmista digitaalista teknologiaa. Tämä lähestymistapa ei vastaa nykyistä digitaalista kulttuuria, jolle on ominaista informaatiokeskeinen ja digitaalisesti välitetty vertaistuotanto ja jakaminen. Väitän, että osallistuvan sähköisen suunnittelun on tunnistettava mahdollisuus yhdistää erityyppisiä osallistumisia. Silloin korostuu osallistumisen merkitys myös digitaalisen teknologian suunnittelussa. Tällöin tulevat esiin mm. ”osallistaminen” (staged participation) sekä osallistuminen designiin osana sen käyttöönottoa (design-in-use). Tämän tunnistaminen helpottaa uuden osallistumiskulttuurin dynamiikan ymmärtämistä sekä myös niiden haasteiden ja epävarmuuksien käsittelyä, jotka liittyvät arkisten digitaalisten työkalujen tekniseen maisemaan. Työtäni ohjaavat tutkimuskysymykset ovat: Miten osallistuva sähköinen suunnittelu tulee uudelleenmääritellä? sekä Mitä ja miten pitäisi designata osallistuvalle sähköiselle suunnittelulle? Väitöskirjan tuloksena on syntynyt erilaisista käsitteistä koostuva sanasto ja uusi analyyttinen työkalu, moninaisten osallistumisien matriisi. Osallistuva sähköinen suunnittelu määritellään koostuvaksi monityyppisistä osallistumisista, jotka tapahtuvat sekä yhdyskunta- että teknologian suunnittelun piirissä. Erityyppiset osallistumiset voivat esiintyä samanaikaisesti erilaisina yhdistelminä toisiinsa vaikuttaen. Tulos on relevantti erityisesti niiden tieteenalojen näkökulmasta, jotka operoivat digitaalisen teknologian, yhdyskuntasuunnittelun ja osallistumisen leikkauspisteessä. Väitöskirjan tavoitteena onkin kaventaa nykyistä, kaupunki-informatiikan ja sähköisen suunnittelun välistä aukkoa. Työni osallistuvan sähköisen suunnittelun parissa juontaa juurensa osallistumiseeni Urban Mediatorin (UM) suunnitteluun. UM on reaaliaikainen karttapohjainen työkalu lokatiivisen median luomista ja jakamista varten. Suunnitteluun osallistumisen avulla sain oivalluksen, miten määritellä uudelleen osallistuva sähköinen suunnittelu. UM:n konkreettinen osallistuva suunnittelu antoi kimmokkeen lähestymistavalle, jota kutsun ”Laajennetuksi Osallistuvaksi Suunnitteluksi (LOS)”. Siinä erilaiset osallistumistoimet kytkeytyvät yhteen digitaalisen teknologian suunnittelussa. LOS-lähestymistavan voi myös upottaa osallistuvan yhdyskuntasuunnittelun erilaisiin tyyppeihin. Samalla se laajentaa osallistuvaa sähköistä suunnittelua, jossa syntyy asiantuntijoiden ja maallikoiden välistä yhteistoiminnallista, digitaalisen median tuotantoa ja jakamista.
Description
Supervising professor
Díaz-Kommonen, Lily, Prof., Aalto University, School of Arts, Design, and Architecture, Finland
Thesis advisor
Horelli, Liisa, Adjunct Professor, Aalto University, Finland
Kuutti, Kari, Professor, University of Oulu, Finland
Keywords
participation, urban planning, participatory design, digital media, digital technology, self-organization, design-in-use, trans-disciplinary, osallistuminen, sähköinen suunnittelu, digitaalinen teknologia, digitaalinen media, poikkitieteellinen
Other note
Parts
  • Botero, A. and Saad-Sulonen, J. (2008). Co-designing for New City-Citizen Interaction Possibilities: Weaving Prototypes and Interventions in the Design and Development of Urban Mediator. In J. Simonsen, T. Robertson & D. Hakken (Eds), Proceedings of the 10th Participatory Design Conference (pp. 266–269). New York: ACM.
  • Saad-Sulonen, J. (2010). eParticipation as an Information Ecology: a Micro-scale Examination of Two Cases in Helsinki. In M. Brereton, S. Viller & B. Kraal (Eds.). Proceedings of the 22nd Conference of the Computer-Human Interaction Special Interest Group of Australia on Computer-Human Interaction (OZCHI’10). (pp. 384–387). New York: ACM.
  • Saad-Sulonen, J. & Horelli, L. (2010). The Value of Community Informatics to Participatory Urban Planning: a Case-study in Helsinki. Journal of Community Informatics, 6(2).
  • Wallin, S., Saad-Sulonen, J., Amati, M. & Horelli, L. (2012). Exploring Participatory E-planning Practices in Different Contexts: Similarities and Differences between Helsinki and Sydney. International Journal of E-Planning Research (IJEPR). 1(3), 17–39.
  • Saad-Sulonen, J. (2012). The Role of Digital Media Content Creation and Sharing in Participatory E-planning. International Journal of E-Planning Research (IJEPR). 1(2), 1–22.
  • Saad-Sulonen, J., Botero, A. & Kuutti, K. (2012). A long-term Strategy for Designing (in) the Wild: Lessons from the Urban Mediator and Traffic Planning in Helsinki. In Proceedings of DIS’12 Designing Interactive Systems (pp. 166–175). New York: ACM.
Citation