Drinking Light – Designing for a mediated experience

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2018 Keränen
Date
2018
Major/Subject
New Media Design and Production
Mcode
Degree programme
New Media
Language
en
Pages
102 + 4
Series
Abstract
This thesis explores on the potential practices for experience design through examining the design and production process of Drinking Light, an experiential event concept. The thesis draws upon the literature published on Experience Design, examines examples and concepts emphasising multisensory eating experiences, as well as highlights considerations for designing a mediated experience. The production part of the thesis describes the creative process of Drinking Light and evaluates its results. The thesis also reflects upon academic literature and similar experiential concepts to identify useful patterns and frameworks to be applied in the implementation of Drinking Light. As the practical result, the thesis presents a tested event concept and its consisting elements (i.e. narrative, light, drink, tableware, interaction, host, setting and location), which together aim to evoke an experience of drinking light. The evaluation of the Drinking Light experience bases upon the combination of validated AttrakDiff evaluation, a short specially designed structured questionnaire, interviews and observations collected during the demo experiences. The results indicate that Drinking Light succeeded in creating an experience of drinkable light. However, as the evaluation focused on Drinking Light as a novelty experience, no conclusive argument can be offered beyond that. The positive initial response, nevertheless, supports continuing with the concept. Based on this thesis work, the design effort for aligning proved useful. Especially the combination of methods used to 1) vertically align the experiential elements guided by the identified underlying user motivation, and to 2) horizontally align them in relation to each other seems recommendable.

Opinnäytetyö tutkii mahdollisia kokemussuunnittelun (Experience Design) käytäntöjä tarkastelemalla kokemuksellisen Drinking Light -tapahtumakonseptin ja siihen liittyvien elementtien suunnittelu- ja toteutusprosessia. Opinnäyte pohjaa julkaistulle Experience Design -kirjallisuudelle, tarkastelee esimerkkejä muista moniaistisista ruokailukokemuksista sekä nostaa esiin suunnittelussa huomioitavia seikkoja haluttujen kokemusten synnyttämiseksi. Opinnäytteen teososa kuvaa Drinking Light -projektin luovaa prosessia ja arvioi sen tuloksen onnistuneisuutta. Lisäksi opinnäyte reflektoi sekä akateemista kirjallisuutta että vastaavia kokemuksellisia konsepteja hyödyllisten rakenteiden ja viitekehysten tunnistamiseksi sekä soveltamiseksi Drinking Light -toteutukseen. Käytännön tuloksena opinnäyte tuottaa testatun kokemuksellisen tapahtumakonseptin ja sen tueksi suunnitellut elementit (tarina, valo, juoma, astiat, vuorovaikutus, vetäjä, tila ja sijainti), jotka yhdessä tähtäävät synnyttämään kokemuksen juotavasta valosta. Drinking Light -toteutuksen onnistuneisuutta arvioidaan yhdistelmällä eri tiedonkeruumenetelmiä. Arviointi pohjataan validoituun AttrakDiff-arviointiin, lyhyeen strukturoituun kyselyyn, lyhyisiin täydentäviin haastatteluihin ja käyttäjäkokemusten havainnointiin. Arvioinnin tulosten perusteella Drinking Light onnistui luomaan vaikutelman juotavasta valosta. Koska konseptia arvioitiin tavalla, jossa uutuusarvo nousi keskeiseksi, ei tämän pidemmälle meneviä päätelmiä voida tältä osin tehdä. Tästä huolimatta positiivinen ensireaktio kannustaa jatkamaan konseptin kehittämistä edelleen. Opinnäytteen perusteella pyrkimys suunnitella kokemukselliset elementit tukemaan samaa kokonaistavoitetta osoittautui kannattavaksi. Erityisesti käytetyt menetelmät kokemuksellisuuden linjaamiseksi sekä 1) pystysuunnassa siten, että kaikki osat palvelevat tunnistettua käyttäjämotivaatiota että 2) vaakasuunnassa siten, että kaikki osat tukevat toisiaan vaikuttavat suositeltavilta.
Description
Supervisor
Reunanen, Markku
Thesis advisor
Niinimäki, Matti
Lucero, Andrés
Keywords
design for experience, experience design, eating experience, tangible user interaction, beverage, multisensory experience, light, user study
Other note
Citation