Wet pressing strategies for microfibrillates cellulose based furnishes

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Engineering |
Date
2012
Major/Subject
Paperi- ja painatustekniikka
Mcode
Puu-21
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 57
Series
Abstract
The main objective of this work was to make a first approach to the micro fibrillated cellulose (MFC) impact on wet pressing when added to termomechanical pulp (TMP) based furnishes. In this research two types of MFC in a concentration ranging from 0% to 20 % were tested. TMP fines and cationic starch were also used to evaluate if the interaction of them with the MFC affects the water removal during wet pressing. The wet pressing simulation was done using a MTS 810, which was also developed further, with which two different pulses were applied to all furnishes. Results indicated that MFC addition to TMP furnishes can, in some conditions, improve dewatering during wet pressing. The interaction between the furnish components present a great dependence on the controlling mechanism of dewatering during wet pressing. In order to achieve good water removal, it is fundamental to determine what is the mechanism controlling dewatering, whether flow or pressure controlled, for the furnish to be pressed. Both types of MFC tested had similar behaviour in most wet pressing experiments, neither presented higher dewatering constantly.

Työn päätavoitteena oli tutkia mikrofibrilloidun selluloosan vaikutusta märkäpuristukseen kun pohjamassana käytetään termomekaanista hiokemassaa (TMP). Työssä tutkittiin kahta eri mikrofibrilliselluloosaa 0 % -20 % annostuksilla, sekä TMP:n hienoaineen ja kationisen tärkkelyksen vaikutusta vedenpoistoon yhdessä MFC:n kanssa. Märkäpuristusta simuloitiin MTS -810 -laitteella, jota myös kehitettiin työn aikana vastaamaan paremmin puristusosan olosuhteita paperikoneella. Kokeissa käytettiin kahta eri puristuspulssiprofiilia. Tulosten perusteella todettiin, että MFC:n lisääminen TMP -pohjaiseen massaan voi joissain olosuhteissa parantaa vedenpoistoa. Massakomponenttien keskinainen vuorovaikutus osoitti suurta riippuvuutta märkäpuristusta kontrolloivaan mekanismiin. Hyvän vedenpoiston saavuttamiseksi on tärkeää määritellä, onko puristustilanteessa kyse virtaus- vai painerajoitteisesta vedenpoistomekanismista. Testatuilla MFC -laaduilla ei todettu olevan suuria eroja vaikutuksessa vedenpoistoon.
Description
Supervisor
Maloney, Thad
Thesis advisor
Rantanen, Juuso
Keywords
wet pressing, märkäpuristus, microfibrillated cellulose, mikrofibrilloitu selluloosa, MFC, märkäpuristussimulaattori, MTS, press simulator
Other note
Citation