The role of formal and informal strategy processes in growth ventures

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
93 + [3]
Series
Abstract
This study examined formal and informal strategy processes in growth firms. A small firm realizes its strategy by planning and implementing strategies and by reacting to emergent strategic issues. Within these three process elements, managers perform formal and informal activities. The purpose of this study was to increase the understanding of these formal and informal strategizing activities in growth firms. The main research question was formulated in the following manner: "What is the role of formal and informal strategy processes in small growth firms?" The study was conducted as a qualitative study using the methodology of theory building from cases. The sample consisted of eight small software firms, four of which were high growth firms, and the other four similar firms with lower growth performance. During the study, 17 interviews were conducted. In the interviews, the focus was on a three-year period. The analysis process involved both within-case analysis of the strategy process in each of the firms, as well as cross-case analysis between the firms' processes. All of the case firms formulated and implemented strategies. The formal processes were in most firms not very advanced, and often the link to strategic actions was weak. Informal strategizing, on the other hand, was used actively only in the growth firms. The benefit of this informal and interactive way of influencing strategy was that it efficiently shared the vision among the actors and thereby aligned their actions with the strategy of the firm. As the firms grew and became organizationally more complex, they formalized the strategy processes in order to be able to sustain the growth. This study showed that informal strategizing is a relevant construct for examining strategic activities in small firms. The results showed that a formalized strategy process is not a prerequisite for achieving early growth, and that informal strategizing facilitates the realization of growth strategies. Managers should therefore not treat formal strategy processes as a must-have, but instead take advantage of informal strategizing as long as the organizational structure allows them to.

Tämä tutkimus tutki formaalia ja epäformaalia strategiaprosessia kasvuyrityksissä. Pieni yritys luo strategiaansa suunnittelemalla, toteuttamalla suunnitelmia sekä reagoimalla yllättäviin strategisiin ongelmiin ja mahdollisuuksiin. Kaikki nämä prosessin osa-alueet sisaltavat sekä formaalia että epäformaalia strategiatyötä. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää paremmin formaalin ja epäformaalin strategiatyön rooleja kasvuyrityksissä. Päätutkimuskysymys muotoutui seuraavaksi: "Mikä on formaalin ja epäformaalin strategiaprosessin rooli kasvuyrityksissä?" Tutkimus tehtiin kvalitatiivista tutkimusotetta käyttäen tapaustutkimuksena. Tapauksina oli kahdeksan ohjelmistoyritystä, joista neljä oli kasvanut menestyksekkäästi, ja toiset neljä toimivat heikommin kasvettuaan vertailukohteina. Tutkimuksen aikana tehtiin 17 haastattelua. Näissä haastatteluissa keskityttiin kunkin yrityksen kohdalla kolmen vuoden ajanjaksoon. Analyysivaiheessa tutkittiin kunkin yrityksen strategiaprosessiin sisältynyttä strategiatyötä sekä vertailtiin yritysten prosesseja toisiinsa. Kaikki tutkittavat yritykset muodostivat ja toteuttivat strategioita. Useimmissa yrityksissä formaalit strategiaprosessit olivat varsin yksinkertaisia, ja niiden yhteys yrityksen tekemiin strategisiin toimenpiteisiin ei aina ollut selvä. Epäformaalia strategiatyötä sen sijaan tehtiin kasvuyrityksissä aktiivisesti. Tämä vuorovaikutteinen strategiatyöskentely auttoi pitämään yksittäiset toimenpiteet linjassa yrityksen laajemman strategian kanssa. Kun yritykset kasvoivat, organisaatiorakenteen muutokset saivat yritykset formalisoimaan strategiaprosessejaan ylläpitääkseen kasvua. Tämä tutkimus osoitti, että epäformaali strategiatyö on oleellinen tekijä tutkittaessa strategiatyötä kasvuyrityksissä. Tulokset osoittivat, että formaali strategiaprosessi ei ole välttämätön edellytys kasvun aikaansaamiselle, Ja että epäformaali strategiatyö edesauttaa kasvustrategioiden toteuttamista. Kasvuyritysten johdon tulisi huomioida, että formaalin strategiaprosessin muodostaminen ei ole etenkään kasvun alkuvaiheessa välttämätöntä, vaan epäformaalia strategiatyötä tulisi hyödyntää niin kauan kuin se on organisaatiorakenteen puolesta mahdollista.
Description
Supervisor
Laamanen, Tomi
Thesis advisor
Rönkkö, Mikko
Keywords
strategy process, strategiaprosessi, formal strategizing, formaali, informal strategizing, epäformaali, firm growth, kasvuyritys
Citation