Data monetization: Utilizing data as an asset to generate new revenues for firms

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-11-07
Department
Major/Subject
Informaatioverkostot
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
96 + 4
Series
Abstract
The discussion around big data and the potential use of it has emerged rapidly during recent years. The increasing data masses with development in IoT, cloud computing, analytics and legislation enable new possibilities to utilize the collected data. The literature has focused mainly on how companies can use their data to optimize current processes and decision-making or how to improve current services and products. Yet, companies can utilize the collected data in new ways: They can monetize the collected data by creating new data-based services or by selling it. Nevertheless, the level and popularity of data monetization for different companies has stayed unknown. This thesis focuses on the concept of data monetization: What is data monetization, in which ways data can be monetized and which factors affect the monetization. As data monetization has not been studied widely, this thesis provides a distinct definition for the nascent term. The literature review of this thesis forms a structured summary considering the concept of data monetization and different ways how to monetize data. The barriers preventing data monetization are discussed as well. The empirical part of this thesis examines the state of monetization in big Finnish companies. The inductive case study of 19 different companies is carried out through interviews. The results of this thesis indicate data monetization as one potential way to utilize current data, yet rather rare and niche business for majority of companies. The variety and combination of different barriers slow down the creation of monetization solutions. The results suggest that companies can benefit from monetization in multiple ways, especially by improving current offerings and relationships with customers and partners through monetization. This thesis provides a framework to interpret the phenomenon of data monetization as well as different ways to monetize data. The framework provides a novel basis for future research to study the phenomenon further. In addition, concrete recommendations help companies and other actors to evaluate how they should approach data monetization.

Keskustelu ”big datasta” ja sen mahdollisesta hyödyntämisestä on lisääntynyt viime vuosina. Yritysten valtavat datamäärät ja kehitys esineiden internetissä, pilviratkaisuissa ja analytiikassa sekä yleinen lainsäädännön muuttuminen mahdollistavat uudet tavat hyödyntää kerättyä dataa. Alan kirjallisuus on keskittynyt yrityksien mahdollisuuksiin käyttää dataa sisäisten prosessien ja päätöksenteon tehostamiseen tai nykyisten tuotteiden ja palveluiden parantamiseen. Yritykset voivat kuitenkin hyödyntää dataa myös uusilla tavoilla: Datalla voi luoda uusia datapohjaisia palveluja tai sitä voi myydä toisille yrityksille. Tällaista datan hyödyntämistä uuden liiketoiminnan lähteenä ei ole tutkittu laajasti, eikä monetisoinnin yleisyys yrityksissä ole tiedossa. Tämä tutkimus keskittyy datan monetisointiin: Mitä on datan monetisointi, millä tavoin dataa voidaan monetisoida ja mitkä asiat vaikuttavat datan monetisointiin. Koska datan monetisointia ei ole tutkittu laajasti, tämä tutkimus tarjoaa selkeän määritelmän ilmiölle. Tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsaus muodostaa jäsennellyn koosteen datan monetisoinnista ja eri tavoista kaupallistaa dataa. Katsaus käsittelee myös datan monetisointia estäviä tekijöitä yrityksissä. Tutkimuksen empiirinen osuus tarkastelee datan monetisoinnin tilaa suurissa suomalaisissa yrityksissä. Induktiivinen 19 yrityksen tapaustutkimus toteutetaan haastatteluilla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että datan monetisointi on yrityksille yksi tapa hyödyntää dataa, vaikkakin vielä melko harvinainen ja kapea liiketoimintamahdollisuus. Datan monetisoinnin yleistymistä hidastaa erilaisten esteiden suuri määrä sekä niiden yhteisvaikutus. Tutkimuksen tulosten perusteella yritykset voivat hyötyä monetisaatiosta esimerkiksi parantamalla nykyisiä suhteita asiakkaiden ja partnereiden kanssa datan monetisoinnin kautta. Tämä työ esittelee viitekehyksen, joka auttaa ymmärtämään datan monetisointia ja sen eri toimintatapoja. Viitekehys luo uutta pohjaa jatkotutkimuksille datan monetisaatiosta. Lisäksi työ tarjoaa konkreettisia suosituksia, jotka auttavat yrityksiä ja toimijoita arvioimaan parhaita tapoja lähestyä datan monetisointia.
Description
Supervisor
Gustafsson, Robin
Thesis advisor
Ruokonen, Mika
Keywords
data monetization, data commercialization, new revenue, value of data, data reuse, business model
Other note
Citation