Extending mechanistic thermal-hydraulic modelling and dynamic simulation for new industrial applications

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Technology | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2019-11-08
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
77 + app. 113
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 185/2019
Abstract
The process and energy industries have a remarkable position in developing sustainable future. They play an important role in mitigating climate change. Whilst aiming at energy efficient, material recycling, and emission-free processes, the industrial systems are becoming more complex. Process automation is fundamental in confirming that also complex systems can be managed and operated in an easy and safe way. Dynamic system-wide process simulation is practically the only way to verify the interoperability of the process and control solutions before building up the system. For the systems in operation, it enables virtual realistic studies without disturbances or risks for the actual process or people. The qualitative research approach in this work is case study. The modelling and dynamic simulation software Apros is used in five distinct cases, which extend the modelling from traditional nuclear and conventional power plant applications to a board machine, a carbon dioxide capturing power plant, ship energy systems, a seawater desalination plant, and a molten salt based energy storage system. The methodology relies on mechanistic thermal-hydraulic modelling and dynamic simulation. Method development was performed to model and simulate the application specific unit operations and working fluids. The functionality of the basic methodology and the extensions are demonstrated in the cases. The results of the work can be used in research and commercial simulation projects. New unit operation models and improvements for the fluid property calculation provide a variety of new potential applications. The model validation results help to estimate prediction capability in similar applications. The simulation applications guide modellers to use the methodology in both the presented and new areas. Regarding the case-specific results, the board machine simulator helped to understand complex interactions related to grade changes, to tune the related automation, and thus to shorten the grade change times. The simulation of the ship energy systems revealed design deficiencies and assisted in troubleshooting related problems during the commissioning. The study on the thermal energy storage facility uncovered systematic anomalous behaviour in the molten salt flow path. Based on the cross-case analysis, it can be stated that the methodology can be successfully applied beyond its traditional application domain and that it provides meaningful and valuable benefits. Furthermore, the methodology supports versatile use of the simulation model during the life cycle of an industrial plant: in R&D, design, testing, operator training and further development of the operating plant. The challenges that the process and energy industries meet today, require consideration of the interactions and dynamics of the process and automation systems together. The methodology used and further extended provides a valuable tool for tackling these challenges.

Prosessi- ja energiateollisuudella on suuri merkitys kestävässä kehityksessä. Niillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Pyrittäessä energiatehokkuuteen, materiaalien kierrätykseen ja päästöttömiin prosesseihin tulee teollisista järjestelmistä monimutkaisia. Prosessiautomaatiolla on keskeinen rooli siinä, että monimutkaisiakin järjestelmiä voidaan hallita ja käyttää helposti ja turvallisesti. Dynaaminen laitosmittakaavan prosessisimulointi on käytännössä ainoa tapa testata ja varmistaa prosessin ja automaation yhteistoiminta ennen kohdejärjestelmän rakentamista. Käytössä olevissa laitoksissa sen avulla voidaan tutkia järjestelmiä todenmukaisesti aiheuttamatta häiriötä tai riskiä prosessille tai ihmisille. Tässä tapaustutkimuksena toteutetussa työssä käytetään Apros-ohjelmistoa mallinnus- ja simulointiympäristönä. Mallinnusta ja simulointia laajennetaan perinteisiltä ydin- ja konventionaalisten voimalaitosten sovellusalueilta kartongin valmistukseen, hiilidioksidia talteen ottavaan voimalaitokseen, laivan energiajärjestelmiin, meriveden suolanpoistoon sekä sulasuolaa käyttävään lämpövarastoon. Perusmenetelmänä hyödynnetään mekanistisia malleja ja termohydraulista dynaamista simulointia. Menetelmäkehitystä tehtiin sovelluskohtaisten laitteiden ja fluidien mallintamiseksi. Käytetyn menetelmän ja tehtyjen laajennusten toimivuus demonstroidaan simulointisovelluksissa. Työn tuloksia voidaan hyödyntää sekä tutkimuksessa että kaupallisissa simulointiprojekteissa. Uudet laitemallit ja fluidilaskennan ominaisuudet mahdollistavat uusia sovelluskohteita termisten järjestelmien parissa. Laskennan ja mallien validointitulokset auttavat arvioimaan saman tyyppisten mallien ennustuskykyä. Menetelmän hyödyntäminen sekä esitellyillä että uusilla sovellusalueilla tehostuu esimerkkimallien avulla. Tapauskohtaisista tuloksista voidaan mainita, että simulaattori auttoi ymmärtämään kartonkikoneen lajinvaihtoihin liittyviä monimutkaisia vuorovaikutuksia. Uudelleenvirittämällä lajinvaihtoautomaatio lyhennettiin lajinvaihtoihin kuluvaa aikaa. Laivan energiajärjestelmien simulointi paljasti suunnittelun puutteellisuuksia ja auttoi käyttöönoton ongelmien tutkimisessa. Sulasuolaa käyttävän, lämmönsiirron ja varastoinnin tutkimusta tukevan laitteiston toiminnasta analysoitiin systemaattinen poikkeama. Tapausten analysoinnin perusteella voidaan todeta, että käytetty mallinnusmenetelmä soveltuu hyvin myös perinteisen sovellusalueensa ulkopuolella ja tuo merkittäviä hyötyjä. Menetelmä tukee simulointimallien monipuolista hyödyntämistä teollisuuslaitoksen elinkaaren aikana: tutkimuksessa, suunnittelussa, testauksessa, käyttäjien koulutuksessa sekä toimivan laitoksen kehittämisessä. Teollisuuden suunnittelun ja laitosten kasvavia haasteita on kyettävä ratkaisemaan eri elinkaaren vaiheissa prosessin ja automaation yhteistoiminta ja dynamiikka huomioiden. Työssä sovellettu ja laajennettu mallinnus- ja simulointimenetelmä tarjoaa tähän hyödyllisen työkalun.
Description
The PDF file of the dissertation includes the summary part and also all five publications as full texts.
Supervising professor
Alopaeus, Ville, Prof., Aalto University, Department of Chemical and Metallurgical Engineering, Finland
Thesis advisor
Alopaeus, Ville, Prof., Aalto University, Department of Chemical and Metallurgical Engineering, Finland
Karhela, Tommi, Dr., Aalto University, Department of Electrical Engineering and Automation, Finland
Korvola, Timo, Dr., VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Finland
Keywords
industrial process, computational modelling, process modelling, mechanistic model, thermal-hydraulic, dynamic simulation, process control, simulation-aided engineering, teollisuusprosessi, tietokonemallinnus, prosessien mallinnus, mekanistinen malli, termohydrauliikka, dynaaminen simulointi, prosessiautomaatio, simulointiavusteinen suunnittelu
Other note
Parts
 • [Publication 1]: Lappalainen, Jari; Myller, Tommi; Vehviläinen, Osmo; Tuuri, Sami; Juslin, Kaj (2003) En-hancing grade changes using dynamic simulation. TAPPI Journal, Online Exclusive 2(12), 13 p.
 • [Publication 2]: Lappalainen, Jari; Tourunen, Antti; Mikkonen, Hannu; Hänninen, Markku; Kovács, Jenó (2014) Modelling and dynamic simulation of a supercritical, oxycombustion circulating fluid-ized bed power plant concept — Firing mode switching case. International Journal of Green-house Gas Control 28, 11–24.
  DOI: 10.1016/j.ijggc.2014.06.015 View at publisher
 • [Publication 3]: Lepistö, Vesa; Lappalainen, Jari; Sillanpää, Kari; Ahtila, Pekka (2016) Dynamic process simulation promotes energy efficient ship design. Ocean Engineering 111, 43–55.
  DOI: 10.1016/j.oceaneng.2015.10.043 View at publisher
 • [Publication 4]: Lappalainen, Jari; Korvola, Timo; Alopaeus, Ville (2017) Modelling and dynamic simulation of a large MSF plant using local phase equilibrium and simultaneous mass, momentum, and energy solver. Computers and Chemical Engineering 97, 242–258.
  DOI: 10.1016/j.compchemeng.2016.11.039 View at publisher
 • [Publication 5]: Lappalainen, Jari; Hakkarainen, Elina; Sihvonen, Teemu; Rodríguez-García, Margarita; Alopaeus, Ville (2019) Modelling a molten salt thermal energy system – A validation study. Applied Energy 233–234, 126–145.
  DOI: 10.1016/j.apenergy.2018.10.009 View at publisher
 • [Errata file]: Errata Jari Lappainen DD-185/2019 Publications P4 and P5
Citation