Taidelisensointi - Kaupallisuutta taiteen takana?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
60
Series
Abstract
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää mitä tarkoitetaan, kun puhutaan lisensoinnista taiteen yhteydessä. Lisensoinnista on muodostunut kansainvälisesti hyvin merkittävä liiketoiminnan ala, joka on kuitenkin jostain syystä Suomessa alana vielä varsin tuntematon. Työssä käydään läpi sitä, mitä taidelisensointi on, mitä se käytännössä Suomessa tarkoittaa ja mitä se voisi olla. Näkökulmia lisensointiin Suomessa työ avaa haastattelujen kautta ja olen työssäni haastatellut kuutta jollakin tavalla lisensoinnin parissa työskentelevää avainhenkilöä Suomessa. Suomalainen sisällöntuotanto kasvaa hurjaa vauhtia ja sen myötä avautuu uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi sisällöntuotannon ympärille. Lisensointi on näistä yksi, hyvin potentiaalinen mahdollisuus ja tämän työn keskiössä onkin lisensointi itse toimialana, sekä tämän toimialan ympärille muodostunut ekosysteemi. Näin ollen vaikka työssä pohditaan nimenomaan taidelisensointia, niin itse taiteilijoiden perspektiivit ovat vain osa sitä. Lisensointi on ekosysteemi jossa on monia toisiinsa vaikuttavia muuttujia ja näin ollen työssä tarkastellaan aihetta käsitteen taidelisensointi ja sen ympärille muodostuneen tai tarvittavan ekosysteemin näkökulmista. Olen jakanut työni seitsemään osioon, ja työn tutkimukselliset osiot käsittelevät seuraavia aihealueita: lisensointi, taidelisensointi, brändinhallinta, ekosysteemi, sekä immateriaalioikeudet. Itse tutkimustyön, sekä teorian ja haastattelujen lisäksi opinnäytetyöni tarkoitus on myös tarjota helposti lähestyttäviä käytännön toimintamalleja kaikille lisensoinnista kiinnostuneille. Työn lopussa on tätä tarkoitusta varten kasattu lisensoinnin työkalulaatikko, jonka avulla pääse helposti kiinni siitä miten lisensointi toimii.

Purpose of this study is to find out what does licensing mean in connection of the art. Licensing has become a very significant international business sector which is, however, for some reason still relatively unknown in Finland. The thesis examines what the art licensing is, what it means in practise in Finland and what it could be. Perspectives on the licensing in Finland this thesis opens up with interviews and for this thesis I’ve interviewed six persons working in the licensing industry in Finland. Content creation is growing in Finland at a furious pace and that opens up a lot of new opportunities for business development around the content creation and creative industries. Licensing is one of those, a really potential way of business development around the immaterial content. This thesis focuses on licensing as an ecosystem formed around the licensing industry. Thus, even though the work concentrates in the art licensing, the actual artists and their perspectives are just a part of it. Licensing is an ecosystem with many interrelated variables and therefore this thesis examines the subjects from the perspectives of the art licensing and ecosystem taking a holistic look on licensing as a whole. The work is divided into seven sections and the research-oriented sections deal with the following areas: licensing, art licensing, brand management, ecosystem as well as intellectual property rights. Apart from the research and interviews this thesis also aims to provide easily accessible practical models for all those interested in licensing. At the end of the thesis there is a licensing toolbox that allows easy access to catch-up on how the licensing actually works in practise.
Description
Supervisor
Rajanti, Taina
Thesis advisor
Rajanti, Taina
Keywords
lisensointi, taidelisensointi, ekosysteemi, brändinhallinta, immateriaalioikeudet, rojaltit
Other note
Citation