Design and implementation of conceptual network and ontology editor

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
Tik-76
Degree programme
Language
en
Pages
v + 74
Series
Abstract
Tämän diplomityön aiheena on tutkia ontologioiden ja käsiteverkkojen luomiseen ja hallintaan liittyviä ongelmia. Tutkimuksen avainkysymyksenä on, millaisilla sovelluksen ja käyttöliittymän toiminnoilla voidaan helpottaa työskentelyä kattavien ja paljon toisiinsa liittyvää tietoa sisältävien tietovarastojen kanssa? Tutkimuksen tavoitteena on löytää joukko sovelluksen ydintoimintoja, sekä toteuttaa niitä tukeva sovellusprototyyppi koekäyttöä ja arviointia varten. Tutkimuksen taustoja ja tietämyksen hallintaan liittyviä ongelmia kuvataan työn alussa, jossa esitellään joukko erilaisia tietämyksen esitystekniikoita ja kuvauskieliä. Tässä koosteessa kerrotaan visualisoinnin hyödyistä sekä erilaisten visuaalisten tiedon esitystapojen käytöstä tietämyksen esittämisessä. Kaksi visuaalista tiedonesitysmenetelmää käsitellään tarkemmin esimerkkeinä informaation esittämisestä kuvallisin menetelmin. Ontologioiden käyttöönottoa perustellaan kertomalla niiden sovellusalueista ja käytön tuomista eduista. Työn tärkein tulos on kolme sovellusten perustoimintoa ontologioiden käsittelyyn: ontologioiden visualisointi graafeina, käsitteiden ryhmittely (klusterointi) pienemmiksi kokonaisuuksiksi tiedon käsittelyn nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi, sekä rinnakkaisten mallien luominen eri näkökulmien kuvaamiseksi ja modulaaristen, uudelleenkäytön mahdollistavien, ontologioiden rakentamiseksi. Näiden toimintojen toimivuutta ja käytettävyyttä kokeillaan toteuttamalla niitä tukeva prototyyppi (CONE), jota sen jälkeen sovelletaan kahteen eri ontologioiden käyttötarkoitukseen: ensimmäisessä sovellus toimii loppukäyttäjän käyttöliittymänä sähköisen kaupankäynnin meklaripalvelun tietovarastoon, jälkimmäisessä itsenäisenä työkaluna eri kielten kieliaineiston mallintamiseen monikielisen tiedonhakujärjestelmän osana.
Description
Supervisor
Kontio, Jyrki
Thesis advisor
Taveter, Kuldar
Keywords
ontology, ontologia, knowledge representation, tietämyksen esittäminen, visualisation, visualisointi, Java, Java
Other note
Citation