Integration of the ISO 14 001 Environmental Management Systems in four Forest Products companies

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Teollisuuden kehittäminen ja johtaminen
Mcode
TU-117
Degree programme
Language
fi
Pages
75
Series
Abstract
The objective of the thesis was to create a group-wide environmental strategy and an environmental management system (EMS) that are easy to internalize in all organizational units. The thesis also aimed to find those elements of the units' current environmental management systems that should be modified in order to integrate these systems. The best practices of each unit were taken into account in the integration process. An important finding was a distinction between common aspects of the environmental systems, and those that could and should be dealt with separately, taking into consideration each unit's own operational environments. The changes of the ISO 14001:2004 standard were also taken into account when deciding upon modifications to the current management systems. The research approach was constructive. Qualitative research material, such as literature studies, the work experience of the researcher, and company documents, was exclusively used. As a result of the research, ISO 14001:2004 environmental management systems were taken into use and certified in two units of the group. The research will be used to assist the development and unification of the EMS, as well as a tool to spur its implementation in other units. The research can also be used as an example for other companies in the same situation. It is expected that a consistent, uniform EMS will assist its centralized maintenance, whilst making the system more understandable and usable for the whole group. The workability of the EMS cannot be evaluated more thoroughly because it has only been in use in two units for a short time. The EMS will be updated and developed consistently when needs for improvement arise. Based on the study, it is recommended that the EMS be expanded to those other units of the group that were included in this research, though only after sufficient time has elapsed to allow full testing in the certified pilot-units (e.g. two years). Future audits of the EMS are expected to reveal new development areas. If necessary, the EMS can be expanded throughout the whole group using this model.

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda sellainen konsernin yhteinen ympäristöstrategia ja - järjestelmä, joka on helppo jalkauttaa kohdeorganisaation eri yksiköihin. Tähän liittyen selvitettiin, mitä ympäristöjärjestelmän nykyisiä osia tulee muokata, jotta järjestelmät valituissa yksiköissä voidaan yhdistää kunkin yksikön parhaat käytännöt huomioiden. Samoin opinnäytetyössä selvitettiin mitkä ympäristöjärjestelmän osat voidaan ja kannattaa jättää yksiköiden omat toimintaympäristöt huomioon ottaen edelleen erillisiksi ja mitkä osat voivat olla kaikille yhteisiä. Muutoksissa otettiin huomioon myös ISO 14001:2004 - standardipäivityksen myötä vaadittavat muutokset olemassa oleviin järjestelmiin. Tutkimusote oli luonteeltaan konstruktiivista, koska tutkimuksen tarkoituksena oli käytännön ongelman ratkaiseminen eli löytää organisaatiolle uudenlainen toimintamalli ympäristöasioiden hallintaan. Tutkimusaineisto oli luonteeltaan kvalitatiivista. Pääosin aineistona käytettiin alan kirjallisuutta, tutkijan työkokemuksen kautta kertynyttä käytännön tietoa sekä aiheeseen liittyviä organisaation sisäisiä ympäristöjärjestelmään liittyviä dokumentteja ja muita asiakirjoja. Opinnäytetyön tuloksena kohdeorganisaation kahdessa yksikössä otettiin käyttöön ja sertifioitiin ISO 14001:2004 - standardin mukaiset ympäristöjärjestelmät. Opinnäytetyö toimii kohdeyrityksen apuna ympäristöjärjestelmää yhdenmukaistettaessa, kehitettäessä ja laajennettaessa mahdollisesti myös muihin yksiköihin. Samalla tutkimus voi olla esimerkkiluontoisena apuna myös muissa vastaavissa tilanteissa oleville yrityksille. Yhdenmukaisen ympäristöjärjestelmän toivotaan helpottavan järjestelmän keskitettyä ylläpitoa ja lisäävän sen ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä koko konsernissa. Tutkimuksen pohjalta laaditun ratkaisumallin toimivuutta ei voi vielä tässä vaiheessa arvioida syvällisemmin sen oltua käytössä ja sertifioituna vasta niin vähän aikaa ja vasta kahdessa yksikössä. Ympäristöjärjestelmää on tarkoitus muokata ja päivittää kokemuksen pohjalta havaittujen puutteiden ja kehityskohteiden osalta. Tutkimustulosten valossa voidaan suositella ympäristöjärjestelmän laajentamista myös muihin tutkimuskohteena olleisiin kohdeorganisaation yksiköihin esimerkiksi kahden vuoden sisällä, jolloin uutta ratkaisumallia on jo ehditty vähän aikaa testata sertifioiduissa pilottiyksiköissä. Myös sisäisten ja ulkoisten auditointien myötä ratkaisumalliin löydettäneen uusia kehityskohteita. Myöhemmin ympäristöjärjestelmää voidaan haluttaessa laajentaa saman mallin mukaisesti myös muihin konsernin yksiköihin.
Description
Supervisor
Pohjola, Tuula
Thesis advisor
Kopra, Ville
Keywords
ISO 14001 environmental management system, ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä, environmental management, ympäristöjohtaminen, environmental strategy, ympäristöstrategia, change management, muutosjohtaminen
Other note
Citation