Tropical dreams. Representations of the tropical in Finland

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2018 Sysser
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Visual Culture and Contemporary Art
ViCCA
Language
en
Pages
73 + 6
Series
Abstract
In this thesis I study representations of the tropics and the tropical in Finland. I analyze the artificial ‘tropical’ specifically in aesthetic and commercial uses. I examine the phenomenon within the Finnish context and through my artistic practice. The concept of tropicality (e.g. Arnold, 1996; Driver, 2009) forms the theoretical background of my study. Tropicality refers to a discourse in which the tropics is seen as the ‘Western’ world’s environmental Other and the tropical is exotized. The thesis has two outcomes: this publication and my solo exhibition, both ready in December 2017. My research questions are as follows: What kind of representations and uses of the tropical can be found in Finland? What are the typical imagery and vocabulary used when constructing the tropical/tropics? How has the ‘tropical’ influenced my personal artistic practice? I examine the issues at hand through research data, related literature and my artistic practice. The data I have collected includes commercial products and places labeled as ‘tropical’, such as food and cleaning products and spas and botanical gardens (e.g. Tropical Müsli, Tropiclandia). I analyze recurrent imagery and language used in these everyday commodities and commercial sites. I have gathered the data experientially and approach it in multisensory ways. I visited the ‘tropical’ places personally. In observing and describing my experiences I apply a method of descriptive aesthetics (Berleant, 1992). The observations from the analysis are mirrored against previous research and the historical backgrounds of the phenomenon. I aim to create an understanding of a phenomenon one could call ‘Finnish tropical’. The scope of my research is novel as the artificial tropical has not been previously studied in Finland, and tropicality is a rather unknown topic in the Finnish field of research. My aim is to bring the topic into discussion, both within the context of contemporary art and visual culture, and more widely. Based on my analysis, I claim that ‘tropical’ is a notable construction in Finland and that it is widely used for commercial purposes. The ‘tropical’ is represented as exotic, positive and appealing to the senses, the tropics as paradisiacal. ‘Tropical’ products and places are created and advertised mostly with images of flora, only sometimes fauna. Humans and culture are absent from the construction of the ‘Finnish tropical’. It is created on the basis of essentialized elements, which could be seen as othering. ‘Tropical’ imagery and language has similarities with the concept of vacationing and images of tourist holidays. The observations also lead to pondering ecological questions related to the theme. In my artistic practice, I have worked with themes related to the tropics since January 2015. I have also traveled in seven countries situated in the tropical zone. I explore how my artistic practice has been influenced by both my travels and the theoretical and practical aspects I have encountered during the thesis process. I trace the characteristics of my working and the development of my thinking: from admiring the tropical to examining the ‘tropical’.

Opinnäytetyössäni tutkin tropiikin ja trooppisuuden representaatioita Suomessa. Analysoin keinotekoista ’trooppista’ erityisesti esteettisessä ja kaupallisessa käytössä. Tarkastelen ilmiötä suomalaisessa kontekstissa sekä oman taiteellisen työni kautta. Tutkimukseni teoreettisena taustana on tropikalismin (engl. tropicality, esim. Arnold, 1996; Driver, 2009) käsite ja näkökulma. Tropikalismi viittaa diskurssiin, jossa tropiikki nähdään ’läntisen’ maailman ympäristöllisenä Toisena ja trooppisuus eksotisoidaan. Opinnäytetyössäni on kaksi lopputuotosta: tämä kirjallinen julkaisu sekä yksityisnäyttelyni. Molemmat valmistuvat joulukuussa 2017. Tutkimuskysymykseni ovat: Minkälaisia trooppisen representaatioita ja käyttötarkoituksia Suomesta löytyy? Millaisia ovat tyypillinen kuvasto ja kieli, joita käytetään trooppisen konstruoimisessa? Miten tämä ’trooppinen’ on vaikuttanut omaan taiteelliseen työskentelyyni? Käytän aiheen tutkimiseen aineistoa, kirjallisuutta ja omaa taiteellista praktiikkaani. Keräämäni aineisto sisältää kaupallisia tuotteita ja paikkoja, jotka on nimetty ’trooppisiksi’, kuten ruoka- ja siivoustuotteet sekä kylpylät ja kasvitieteelliset puutarhat (esim. Trooppinen Mysli, Tropiclandia). Analysoin arkipäivän tuotteissa ja kaupallisissa kohteissa toistuvaa ’trooppista’ kuvastoa ja kieltä. Olen kerännyt aineistoa kokemuksellisesti ja käsittelen sitä moniaistisesti. Vierailin henkilökohtaisesti tutkimissani ’trooppisissa’ paikoissa. Hyödynnän deskriptiivisen estetiikan (descriptive aesthetics, Berleant 1992) metodia, kun havainnoin ja kuvailen kokemuksiani. Kytken aineistosta nousevat havaintoni aikaisempaan tutkimukseen ja ilmiön historiallisiin taustoihin. Pyrin hahmottamaan ilmiötä, josta voisi käyttää nimeä ’suomalais-trooppinen’. Tutkimukseni näkökulma on uusi, sillä keinotekoista trooppisuutta ei ole aiemmin tutkittu Suomessa, ja tropikalismi on suomalaisessa tutkimuksessa varsin tuntematon keskustelunaihe. Tavoitteeni on tuoda aihe keskusteluun nykytaiteen ja visuaalisen kulttuurin kontekstissa, sekä laajemmin. Analyysini pohjalta väitän, että ’trooppinen’ on merkittävä konstruktio Suomessa ja sitä käytetään laajasti kaupallisissa tarkoituksissa. ’Trooppisuus’ esitetään eksoottisena, positiivisena ja aisteihin vetoavana, tropiikki paratiisillisena. ’Trooppisissa’ tuotteissa ja paikoissa sekä niiden mainonnassa toistuu yleisimmin kasvikunnan kuvasto, harvemmin myös eläinkunta. Ihmiset ja kulttuuri ovat poissa ’suomalais-trooppisesta’ konstruktiosta. ’Suomalais-trooppinen’ rakentuu essentialisoitujen elementtien pohjalle ja tämän voi tulkita toiseuttavaksi. ’Trooppisessa’ kuvastossa ja sanastossa on yhtäläisyyksiä lomailemisen (vacationing) teemoihin sekä turistilomien mielikuviin. Havainnot johdattavat pohtimaan myös aiheeseen liittyviä ekologisia kysymyksiä. Taiteellisessa työskentelyssäni olen toiminut tropiikkiin liittyvien teemojen parissa tammikuusta 2015 alkaen. Olen myös matkustanut seitsemässä eri maassa trooppisella vyöhykkeellä. Pohdin, miten sekä nämä matkat, että opinnäytetyöprosessini aikana kohtaamani teoreettiset ja käytännölliset ulottuvuudet ovat vaikuttaneet taiteelliseen työskentelyyni. Jäljitän työskentelyni ominaispiirteitä sekä ajatteluni kehittymistä trooppisen ihailemisesta ’trooppisen’ tutkimiseen.
Description
Supervisor
Ryynänen, Max
Thesis advisor
Ryynänen, Max
Keywords
tropical, tropicality, artificial tropical, representations, environmental otherness, othering
Other note
Citation