Pakollinen välivaihe: työmaat ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3001
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
32
Series
Abstract
Työmaat ovat vakinainen osa nykyistä kaupunkirakennetta. Ne aiheuttavat kaupunkirakenteessa haasteita liikenteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja -vuorovaikutuksellisesti. Silti usein työmaat sivuutetaan ’pakollisina välivaiheina’, joiden haitallisia vaikutuksia pyritään vain vähentämään. Samaan aikaan kaupungeista pyritään tekemään yhä toimivampia ja ekologisempia kokonaisuuksia. Tässä kandidaatintyössä selvitetään, mikä on ajanut nykyisten työmaiden määrään ja muotoon sekä pohditaan, ovatko työmaat todella niin pakollisia kaupunkirakenteessa kuin usein saatetaan ajatella. Työtä taustoitetaan selvittämällä työmaiden merkitys määrällisesti, tutkimalla työmaiden historiaa ja pohtimalla, millaisia tiloja työmaat muodostavat kaupunkiin niin fyysisesti kuin sosiologisesti. Työ on toteutettu kirjallisuustutkielmana sekä lyhyenä esimerkkikatsauksena. Aihe on rajattu käsittelemään Suomen ja erityisesti Helsingin työmaita. Työmaatilojen merkityksen pohtimiseen on käytetty kaupunkitilasta laadittua välitilateoriaa. Tutkielmassa huomattiin, että työmaat ovat merkittävä osa kaupunkikuvaa. Työmaista on tullut suuria kokonaisuuksia, ja niitä on määrällisesti paljon. Erityisesti koneistuminen ja teollistuminen ovat muokanneet työmaita kaupunkikuvassa. Uudisrakennus- ja korjaustyömaat eivät yleensä eroa kaupunkikuvallisesti, vaikka hankkeet eroavat toisistaan. Työmaat jäävät usein kaupunkirakenteessa myös epämääräisiksi välitiloiksi, jotka vaikuttavat kaupunkivuorovaikutteisuuteen sekä kaupunkikuvaan. Työmaiden määrän laskeminen tulevaisuudessa ei kuitenkaan ole suoraan selvää. Uudisrakentamisen tarvetta on kyseenalaistettu julkisessa keskustelussa, mutta peruskorjausikäisten rakennusten korjaaminen tulee yhä olemaan haaste. Korjausrakentamishankkeisiin liittyy usein myös vaikeammin ennustettavia haasteita, ja ne usein sijaitsevat merkittävämmällä paikalla valmiissa kaupunkirakenteessa. Keinoja korjaushankkeidenkin vähentämiseksi voidaan kuitenkin kehittää esimerkiksi huollettavuuden parantamisella. Tutkielmani mukaan rakentamistapamme on ainakin osin ajanut työmaiden merkittävään määrään ja muotoon. Työmaita ovat lisänneet esimerkiksi uudisrakentamisen poliittiset tavoitteet, rakennuskantamme vaikea korjattavuus, hankkeiden kasvaminen esimerkiksi määräysten ja vaikeiden talorakenteiden vuoksi sekä hankkeiden määrän kasvu teollistumisen vuoksi. Työmaat eivät itsessään ole välttämättä pakollisia välivaiheita kaupungissa, mutta väheneminen vaatisi selvää rakentamis- ja korjaustavan sekä ajattelutavan muutosta.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Özer-Kemppainen, Özlem
Keywords
työmaa, kaupunkisuunnittelu, korjausrakentaminen, uudisrakentaminen, kaupunkitila, välitila, epäpaikka, väliaikaisuus
Other note
Citation