Cellular prepaid service in an environment of multiple intelligent network protocols

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1999
Major/Subject
Laitteistotekniikka
Mcode
S-88
Degree programme
Language
en
Pages
71
Series
Abstract
Olen tässä diplomityössä tarkastellut mahdollisuuksia toteuttaa ennakkomaksupalvelu ympäristössä, jossa käytettävissä on useita älyverkkoprotokollia. Kukin uusista protokollastandardeista tuo mukanaan uusia ominaisuuksia. Kyseisten määrittelyjen parhaita osia yhdistelemällä voidaan päästä parhaaseen lopputulokseen. Työn tavoitteena oli saavuttaa nykyistä kehittyneempi ratkaisumalli solukkoverkon ennakkomaksupalvelulle. Älyverkon ominaisuuksia ja siihen kuuluvia osaa-alueita esitellään. Verkon osien välisiä standardoituja yhteystapamäärittelyjä tutkitaan tarkemmin. Samoin tarkastellaan sekä kiinteää että matkapuhelinverkkoa varten määriteltyjen standardien eroavaisuuksia. Kyseisten tarkastelujen perusteella toteutettavan solukkoverkon palvelun tarpeisiin parhaiten soveltuvat ominaisuudet valitaan mukaan. Erään SCP-tuotteen järjestelmäarkkitehtuuri esitellään. Kyseinen järjestelmä perustuu Tandem:n laitealustaan. Uusi palvelukonsepti ehdotetaan tuotavaksi verkkoon vaiheittain. Kunkin vaiheen edellyttämiä muutoksia eri verkon osa-alueisiin tarkastellaan. Lopputuloksena CS2:ssa määritelty CPH-toiminnallisuus sekä CAMEL:n sisältämät paikkatiedon käsittelyominaisuudet otetaan käyttöön matkaviestinverkossa. Lisäksi tiedoterajapinnassa kehitetään vuorovaikutteisuutta. Televerkkojen ja Internetin yhteensulautumista tarkastellaan. Ensimmäisiä tämän mahdollistamia sovelluksia esitellään. Nämä pohjautuvat olemassa oleviin televerkon rakenteisiin ja voidaan näin ollen pitää nykyisten toteutusten laajennuksina. Ehdotettu palvelukonsepti havaitaan houkuttelevaksi matkaviestinverkkojen kannalta. Kiinteän- ja mobiiliverkon älyverkkoprotokollien yhdistäminen on suuri haaste, mutta siitä saatava hyöty tarjoaa merkittävän markkinaedun.
Description
Supervisor
Hartimo, Iiro
Thesis advisor
Lehtinen, Tapani
Keywords
intelligent network, CAMEL, CS2, WIN, prepaid service, älyverkko, ennakkomaksupalvelu
Other note
Citation