Suburban apartment building - Structural repairs and building services modernization from economical viewpoint

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
LVI-tekniikka
Mcode
Ene-58
Degree programme
Language
fi
Pages
79
Series
Abstract
The majority of Finnish building stock is old and suburban apartment buildings are mainly from the 1960's and 70's. In the near future, these buildings will need extensive renovations, including especially the facades and service technology. New energy regulations will be revised and are expected to enter into effect in 2012. Households consume a significant amount of energy; therefore renovation should be done with energy efficiency in mind. Energy saving regulations will also have an effect on building renovation in the future. Furthermore, the support of independent living at home for as long as possible is important for elderly people. This study is a part of the project called "Ketterä korjausrakentamismalli". The purpose of this project is to create a renovation model where residents' needs and realistic financing options are taken into account. The subject of this project is the suburb of Siltamäki, which is located in Helsinki, and has altogether 44 similar apartment buildings. The typical apartment building in SiItamäki was determined in this thesis. For this apartment building, we calculated the renovation costs and then compared the profitability with the life cycle cost calculations. Profitability was assessed by using sensitivity analysis in order to evaluate the effect of energy price and interest level to the costs. The source material for this research was acquired from guides, studies, data cards, manufacturers' web sites and expert interviews. Apartment house company's renovation process and the most common renovations were described in this thesis. Replacement of windows and facade renovation were viable at the current energy efficiency requirements. However, greater extra insulation was not a profitable operation. Some of the hot water heating can be produced with renewable energy by adding solar energy and heat recovery system. Costs of new pipeline renovation were equal to the coating and insertion of new pipes inside old pipes when bathrooms were renewed. The effect of a single renovation on energy consumption was minor.

Suomessa useat kerrostalolähiöt on rakennettu 1960-ja 1970-Iuvuilla, joten laajat peruskorjaukset ovat näille kerrostaloille lähiaikoina ajankohtaiset. Korjaukset kohdistuvat pääsiassa julkisivuihin ja taloteknisiin järjestelmiin. Olemassa oleva rakennuskanta tarvitsee uudisrakentamisen ohella energiatehokkuutta parantavia korjaustoimia, sillä tällä hetkellä kotitaloudet kuluttavat merkittävän osan loppuenergiasta. Energiamääräysten vaatimustasoa tiukennetaan edelleen vuonna 2012, mikä tulee vaikuttamaan asteittain korjausrakentamiseen. Ikääntyvän väestönosuuden kasvaminen Suomessa vaatii myös esteettömyyden huomioimista asuinkerrostalojen korjaushankkeissa. Korjaustarpeen oletetaan kasvavan 2010 - 2020-luvuilla suuremmaksi asunto-osakeyhtiöiden hallinnoimissa rakennuksissa kuin julkisissa ja yleishyödyllisissä vuokraomisteisissa taloissa. Tämä diplomityö on osa Ketterä korjausrakentamismalli -projektia, jonka tarkoituksena on luoda malli korjaushankkeen käynnistämisestä siten, että asukkaiden tarpeet ja realistiset rahoitusvaihtoehdot huomioidaan. Projektin pilottialueena toimii Helsingin Siltamäen lähiöalue, jossa on 44 samankaltaista 1970-1uvulla rakennettua asuinkerrostaloa. Tässä diplomityössä määritettiin Helsingin Siltamäen asuinalueen tyyppitalo ja sen keskeisimmät ominaisuudet sekä kuvattiin tyypilliset rakenteelliset ja talotekniset peruskorjaukset huomioiden uuden asunto-osakeyhtiölain vaikutukset korjaushankkeisiin. Lisäksi tutkittiin mahdollisuutta asentaa kiinteistöön huoneistokohtainen vedenmittaus, henkilöturvallisuutta parantava valvontajärjestelmä sekä uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä lämmitysjärjestelmä. Kohteen korjauskustannusten lisäksi laskettiin kunnossapitokustannukset sekä vertailtiin eritasoisten korjausmenetelmien kannattavuutta keskenään elinkaarikustannuslaskelmien avulla. Kannattavuuslaskelmissa huomioitiin myös niiden herkkyys korkotason sekä energiahintojen muutoksille. Lähdeaineistona käytettiin kerrostalojen korjausrakentamiseen liittyviä oppaita, tutkimuksia, tietokortteja ja valmistajien internet-sivuja. Korjauskustannuksia selvitettiin käyttämällä laskelmissa rakennusosa-arviota ja haastattelemalla yritysten asiantuntijoita. Diplomityössä kuvattiin asunto-osakeyhtiömuotoisen lähiökerrostalon korjaushankeprosessi ja tyypilliset asuinkerrostalon rakenteelliset ja talotekniset peruskorjaukset. Tutkimuksessa havaittiin, että tyyppitalon ulkoseinä- ja ikkunakorjaukset oli kannattavinta toteuttaa pääsiassa nykyisten uudisrakentamisen energiatehokkuusvaatimusten mukaisesti. Perinteinen putkistosaneerausmenetelmä oli kustannuksiltaan edelleen kilpailukykyinen, kun sitä vertailtiin uusilla menetelmillä toteutettuun korjaukseen. Uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävän lämmitysjärjestelmän rakentaminen oli mahdollista poistoilmanvaihtojärjestelmällä varustettuun rakennukseen. Yksittäisen korjaustoimenpiteen vaikutus energiankulutukseen oli vähäinen yhdistelmäkorjaukseen verrattuna.
Description
Supervisor
Pakanen, Jouko
Thesis advisor
Saari, Arto
Keywords
apartment buildings, kerrostalot, renovation costs, korjauskustannukset, renovation, peruskorjaukset, apartment house company, asunto-osakeyhtiö
Other note
Citation